NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 60k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o správe umeleckých diel z depozitárov a ich požičiavaní múzeám


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o správe umeleckých diel z depozitárov a ich požičiavaní múzeám  
B8-0796/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru,

–       so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012, ktorým sa stanovujú pravidlá regulujúce vyhotovenie, vydávanie a používanie vývozných povolení uvedených v nariadení (ES) č. 116/2009,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže umelecké diela sú často skutočným kultúrnym, ekonomickým a umeleckým zdrojom členských štátov a keďže by mohlo byť užitočné poznať ich;

B.     keďže v európskych múzeách je uchovávaných mnoho umeleckých diel, ktoré pre nedostatok výstavného priestoru alebo podobných problémov neboli nikdy verejne vystavené;

C.     keďže požičiavanie umeleckých diel z depozitárov medzinárodných múzeí za odplatu by mohlo byť optimálnym prostriedkom na zabezpečenie financovania potrebného na reštaurovanie ďalších diel a na zaistenie propagácie príslušných múzeí v čase krízy, čo by prispelo k ich skvalitňovaniu a podnietilo by cestovný ruch zameraný na návštevu múzeí;

1.      vyzýva Komisiu, aby vzala uvedené skutočnosti na vedomie, s cieľom zintenzívniť a zlepšiť správu múzejných výpožičiek, najmä pokiaľ ide o umelecké diela, ktoré nie sú bežne verejne vystavované.

Právne oznámenie