ONTWERPRESOLUTIE
PDF 117kWORD 57k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over intensievere controles van concessiehouders in de EU


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over intensievere controles van concessiehouders in de EU   
B8-0802/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Verordening (EU) nr. 1336/2013 van de Commissie van 13 december 2013,

–       gezien de wetgeving inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten die tot 2016 van toepassing is,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat overheidsopdrachten een belangrijke rol vervullen in de economie van de lidstaten en dat zij naar schatting goed zijn voor meer dan 16% van het bbp van de Unie;

B.     overwegende dat de markten voor openbare en goed gereglementeerde aanbestedingen bijdragen tot een beter gebruik van middelen en een motor voor de groei en het creëren van banen zijn;

1.      verzoekt de Commissie om, middels passende organen voor toezicht en controle, de procedures voor de controle van de financiering van concessiehouders in de EU-landen en van de werkelijke kosten van de te financieren werken te intensiveren om fraude en de daaruit voortvloeiende teloorgang van communautaire middelen te voorkomen;

Juridische mededeling