ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 141kWORD 61k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно по-ефикасно прилагане на мерки за младежка заетост в държавите – членки на ЕС


Дубравка Шуйца

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно по-ефикасно прилагане на мерки за младежка заетост в държавите – членки на ЕС  
B8-0815/2015

Европейският парламент,

–         като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.       като има предвид, че според преценките на Световната банка процентът на емиграция на високообразовани граждани от Хърватия е 29,4%, като в страната остават все по-малко компетентни специалисти;

Б.        като има предвид, че през предходните пет години от Хърватия са се изселили около 150 000 души – колкото населението на един град, а и други държави – членки на ЕС, са изправени пред същия проблем;

В.       като има предвид, че подобна отрицателна тенденция води до застаряване на населението, което нанася сериозен удар по демографските и икономическите политики;

Г.        като има предвид, че демографското развитие и икономиката са в причинно-следствена връзка;

Д.       като има предвид, че мерките за младежка заетост в Хърватия, като повишаването на професионалната квалификация, не са достатъчни, за да дадат самостоятелност на младите, поради ниските месечни доходи и несигурността за бъдещето след изтичането на договора за професионално обучение;

Е.        като има предвид, че Комисията се застъпва за концепцията за гаранция за младежта, според която държавите членки в срок от четири месеца трябва да осигурят на младите хора, завършили средно образование или регистрирали се като безработни, предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка (чиракуване) или стаж;

1.        призовава Комисията по-решително да насърчава и наблюдава провеждането на мерки за младежка заетост в държавите членки с цел да се намали младежката безработица.

Правна информация