ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 60k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη


Dubravka Šuica

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη  
B8-0815/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, το ποσοστό μετανάστευσης των Κροατών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι 29,4% και ότι, ταυτόχρονα, η Κροατία παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων·

Β.       λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία πέντε έτη έχουν μεταναστεύσει από την Κροατία περίπου 150.000 άτομα και ότι το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και σε πολλά άλλα κράτη μέλη·

Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσμενής αυτή τάση οδηγεί σε γήρανση του πληθυσμού και κατά συνέπεια λειτουργεί εις βάρος των δημογραφικών και οικονομικών πολιτικών·

Δ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πληθυσμιακών τάσεων και της οικονομίας υπάρχει μια σχέση αιτίου-αιτιατού·

Ε.        λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Κροατία για την απασχόληση των νέων, όπως η επαγγελματική κατάρτιση, δεν επαρκούν ως βάση για την οικονομική ανεξαρτησία τους, αν λάβουμε υπόψη το χαμηλό μηνιαίο εισόδημά τους και το αβέβαιο μέλλον που αντιμετωπίζουν μετά τη λήξη της σύμβασης για την κατάρτισή τους·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποστηρίζει το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, μέσω του οποίου τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι νέοι που αποχωρούν από το σχολείο ή καταχωρίζονται ως άνεργοι, θα λαμβάνουν, εντός τεσσάρων μηνών, προσφορά για απασχόληση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μαθητεία ή περίοδο άσκησης·

1.      καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει περισσότερο και να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των νέων ανέργων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου