ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 60k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно закриване на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището


Доминик Билд, Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно закриване на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището  
B8-0818/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид конвенцията от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците – т.нар. „Женевска конвенция“,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че Европейската служба за подкрепа в областта на убежището трябва „да подобрява практическото сътрудничество в областта на убежището между държавите – членки на Европейския съюз“, да „подпомага държавите членки, чиито системи за убежище [...] са подложени на особен натиск“ и да „подобрява прилагането на общата европейска система за убежище“;

Б.     като има предвид, че броят на търсещите убежище в Европа за 2014 г. е 625 000, което представлява увеличение с 44% в сравнение с 2013 г.;

В.     като има предвид, че бюджетът на Службата възлиза на 10,5 милиона евро, изцяло от бюджета на Съюза;

1.      призовава към закриване на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и призовава на държавите да бъде оставена свободата да управляват сами миграционните си политики;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Комисията и на Съвета.

Правна информация