ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 128kWORD 61k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο  
B8-0818/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, την αποκαλούμενη «Σύμβαση της Γενεύης»,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο οφείλει να «ενισχύει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου», να παρέχει στήριξη «στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου [...] υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις» και να «βελτιώνει την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου»·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη ανήλθε στα 625.000 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 44% συγκριτικά με το 2013·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό·

1.      ζητεί να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και να επιτραπεί στα κράτη η ελεύθερη διαχείριση των πολιτικών μετανάστευσής τους·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου