RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 132kWORD 57k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti sulgemise kohta


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti sulgemise kohta  
B8-0818/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni (Genfi konventsiooni),

–       võttes arvesse määrust (EL) nr 439/2010,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ülesanne on „tugevdada [Euroopa Liidu] liikmesriikide praktilist koostööd varjupaigavaldkonnas”, toetada liikmesriike, „kelle varjupaiga[...]süsteem on sattunud erilise surve alla”, ning „edendada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamist”;

B.     arvestades, et 2014. aastal oli varjupaigataotlejate arv Euroopas 625 000, mida on 44 % rohkem kui 2013. aastal;

C.     arvestades, et kõnealuse ameti eelarve ulatub 10,5 miljoni euroni, mis tuleb täielikult Euroopa Liidu eelarvest;

1.      nõuab, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet suletaks ja liikmesriikidel lastaks oma rändepoliitika üle vabalt otsustada;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile ja nõukogule.

Õigusalane teave