PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 57k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lakkauttamisesta


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lakkauttamisesta  
B8-0818/2015

–       ottaa huomioon 28. heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen (Geneven yleissopimus),

–       ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 439/2010,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtävänä on lujittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä turvapaikka-asioihin liittyvää käytännön yhteistyötä, avustaa niitä jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita ja edistää yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa;

B.     ottaa huomioon, että vuonna 2014 turvapaikanhakijoiden lukumäärä Euroopassa oli 625 000, mikä merkitsi 44 prosentin nousua vuodesta 2013;

C.     ottaa huomioon, että viraston määrärahat ovat 10,5 miljoonaa euroa ja maksetaan kokonaisuudessaan unionin talousaviosta;

1.      pyytää lakkauttamaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston ja antamaan jäsenvaltioille vapauden hoitaa maahanmuuttopolitiikkaansa haluamallaan tavalla;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle ja neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus