REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 124kWORD 59k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas patvēruma atbalsta biroja darbības apturēšanu


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas patvēruma atbalsta biroja darbības apturēšanu  
B8-0818/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 1951. gada 28. jūlija Konvenciju par bēgļu statusu, proti, tā saukto Ženēvas konvenciju,

–       ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 439/2010,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Eiropas patvēruma atbalsta birojam ir "jāpastiprina dalībvalstu praktiskā sadarbība patvēruma jomā" Eiropas Savienībā, jāatbalsta "dalībvalstis, kuru patvēruma un uzņemšanas sistēmas [...] ir īpaši noslogotas" un "jāstiprina kopējās Eiropas patvēruma sistēmas īstenošana";

B.     tā kā Eiropā 2014. gadā patvērumu meklēja 625 000 cilvēku, kas ir par 44 % vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu;

C.     tā kā šā biroja budžets ir EUR 10,5 miljoni, kas tiek pilnībā segti no Eiropas Savienības budžeta,

1.      prasa apturēt Eiropas patvēruma atbalsta biroja darbību un ļaut dalībvalstīm brīvi noteikt to migrācijas politiku;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar tās parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai un Padomei.

 

Juridisks paziņojums