ONTWERPRESOLUTIE
PDF 122kWORD 281k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de afschaffing van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de afschaffing van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken  
B8-0818/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, ook het "Verdrag van Genève" genoemd,

–       gezien Verordening (EU) nr. 439/2010,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken de praktische samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie op asielgebied moet versterken, steun moet verlenen aan lidstaten waarvan het asielstelsel onder grote druk staat en moet bijdragen aan de toepassing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel;

B.     overwegende dat in 2014, 625 000 personen in Europa asiel hebben aangevraagd, wat een stijging is van 44 % ten opzichte van 2013;

C.     overwegende dat de begroting van het Ondersteuningsbureau 10,5 miljoen EUR bedraagt en volledig ten laste is van de EU-begroting;

1.      vraagt de afschaffing van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en dringt erop aan de lidstaten hun migratiebeleid zelf vrij te laten beheren;

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met de namen van de ondertekenaars, te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.

 

Juridische mededeling