FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 57k
1.7.2015
PE565.776v01-00
 
B8-0818/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om nedläggning av Europeiska stödkontoret för asylfrågor


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om nedläggning av Europeiska stödkontoret för asylfrågor  
B8-0818/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av konventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning, även kallad ”Genèvekonventionen”,

–       med beaktande av förordning (EU) nr 439/2010,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska stödkontoret för asylfrågor har till uppgift att ”stärka det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna i asylfrågor”, stödja de ”medlemsstater där asyl- och mottagningssystemen är utsatta för särskilt tryck” och förbättra ”genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet”.

B.     År 2014 uppgick antalet asylsökande i EU till 625 000 personer, vilket var en ökning med 44 procent i förhållande till 2013.

C.     Stödkontorets budget ligger på 10,5 miljoner euro, som helt och hållet belastar EU-budgeten.

1.      Europaparlamentet kräver att Europeiska stödkontoret för asylfrågor ska läggas ned och att varje medlemsstat själv ska få bestämma sin migrationspolitik.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen och rådet.

Rättsligt meddelande