Процедура : 2015/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0832/2015

Внесени текстове :

B8-0832/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0317

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 180kWORD 86k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))


Моника Холмайер, Роберта Мецола, Естебан Гонсалес Понс, Елисавет Воземберг, Елмар Брок, Кристиан Дан Преда, Давор Иво Щир, Мария Габриел, Франк Енгел, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Лара Коми, Елизабета Гардини, Рашида Дати, Аксел Фос, Анна Мария Кораца Билд, Алесандра Мусолини, Карлуш Куелю, Йерун Ленарс, Емил Радев, Иво Белет, Барбара Матера, Милан Звер, Романа Томц, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Яромир Щетина от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833 (RSP))  
B8‑0832/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и протокола към нея,

–       като взе предвид разработената от Комисията Европейска програма за миграцията от 13 май 2015 г.,

–       като взе предвид предложението на Комисията за Решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (COM (2015)0286 – 2015/0125(NLE)), и препоръката на Комисията за Европейска схема за презаселване, която включва 20 000 души, които не са от ЕС и които имат ясна нужда от международна закрила, като това е установено от Върховния комисариат за бежанците на ООН (C(2015)3560),

–       като взе предвид насоките на Комисията относно снемането на пръстови отпечатъци (SWD (2015)150), които въвеждат подход на най-добри практики за снемане на отпечатъци на новопристигнали лица, търсещи международна закрила, и като взе предвид намерението на Комисията да изработи нов подход на „горещи точки“,

–       като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/972 на Съвета от 22 юни 2015 г. за започване на военна операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие срещу трафикантите и контрабандистите на хора със задачата за идентифициране, залавяне и отстраняване на плавателни съдове и спомагателни активи, използвани от контрабандисти или трафиканти на мигранти,

–       като взе предвид годишния доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) относно положението в областта на убежището в ЕС през 2014 г.,

–       като взе предвид дебата по миграцията и бежанците в Европа, проведен в Парламента на 9 септември 2015 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно неотдавнашните трагедии с кораби с мигранти в Средиземно море(1),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. и плана за действие относно миграцията, състоящ се от десет точки и приет на съвместното заседание на Съвета по външни работи и Съвета по вътрешни работи от 20 април 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че броят на мигрантите и лицата, търсещи убежище, които са пристигнали в Европа по море през 2015 г. до този момент вече наближава четвърт милион по данни на Международната организация по миграция (МОМ), и като има предвид, че според FRONTEX броят на незаконните преминавания на границата между януари и юли 2015 г. по маршрута през Западните Балкани е бил 102 342, което пределно ясно показва, че миграционният натиск представлява предизвикателство с европейски размери, което изисква европейски отговор;

Б.     като има предвид, че през първите седем месеца на 2015 г. FRONTEX съобщава за общо 340 000 засечени случая на незаконно влизане (всички пътища, както сухоземни, така и морски граници), в сравнение с 123 500 случая за същия период на миналата година, и 280 000 за цялата 2014 г.;

В.     като има предвид, че 560 000 молби за убежище са подадени от началото на 2015 г., в сравнение с 660 000 през цялата 2014 г.;

Г.     като има предвид, че въпреки смелата работа на спасителните екипи на държавите членки и на безпрецедентния мащаб на операциите на FRONTEX, благодарение на които и след чието започване са спасени повече от 110 000 човешки живота, безмилостни контрабандисти продължават да успяват да се възползват от мигранти, като излагат на опасност техния живот със своите безчовечни и жестоки практики, извършвани само с цел лична финансова облага;

Д.     като има предвид, че политическата нестабилност в Либия, Сирия и Ирак създава идеалната среда за престъпни дейности от страна на трафиканти и контрабандисти, и като има предвид, че бързото разрастване на „Ислямската държава в Ирак и Леванта“/Даиш в съседните конфликтни райони оказва въздействие върху масовия приток на мигранти и върху потоците от разселени лица;

Е.     като има предвид, че на 3 септември германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Франсоа Оланд се споразумяха за създаването на постоянен и задължителен механизъм за разпределение на бежанците между всички държави членки на ЕС;

Ж.    като има предвид, че на 3 септември 2015 г. председателят на Европейския съвет Доналд Туск призова за преразпределянето на поне 100 000 бежанци;

1.      изразява съжаление във връзка с повтарящите се трагични смъртни случаи сред мигрантите, опитващи се да достигнат Европа, и изразява тъга по повод сърцераздирателните снимки на деца, изхвърлени на бреговете на ЕС, главно в резултат на престъпни деяния, извършени от трафикантите, които подхранват безскрупулна търговия, която застрашава живота на отчаяни хора; настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да направят всичко възможно, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот по море или на суша;

2.      припомня необходимостта от последователно прилагане на съществуващите общи правила на ЕС, и отново изтъква необходимостта от допълнителен набор от основни мерки, насочени към защита на нуждаещите се и към предприемането на действия, които са солидарни и отговорни по отношение на другите европейски държави, които приемат най-голям брой бежанци и лица, търсещи убежище, както в абсолютни, така и в относителни стойности; в тази връзка припомня, че Комисията е започнала процедури за нарушение срещу 17 държави членки за неизпълнение на достиженията на правото в областта на общата европейска система за убежище; приветства забележителната готовност на Германия да приеме хиляди бежанци, които пристигат по нейните граници в отговор на драматичното измерение на кризата;

3.      приветства отправените наскоро предложения на Комисията за преместване и презаселване, както и новото предложение за спешно преместване на увеличения брой търсещи убежище лица, които се нуждаят от международна закрила, което предложение обхваща Гърция, Италия и Унгария;

4.      повтаря призива си за посрещане на неотложната необходимост от обвързващ, постоянен механизъм за разпределение за преместване на лицата, ползващи се с международна закрила, който механизъм да се задейства при достигането на определен праг; отново посочва също така, че програмата за презаселване на лица, нуждаещи се от международна закрила, трябва да бъде гарантирана и допълнително засилена като държавите членки предоставят достъп до закрила, без бежанците да са оставени в ръцете на мрежите за незаконна имиграция или за трафик, и като същевременно се даде възможност на държавите членки да управляват пристигането на лица, нуждаещи се от международна закрила;

5.      приветства предложението на Комисията да започне незабавно да се прилага и допълнително да се укрепи нейният подход на „горещи точки“, според който Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, FRONTEX и Европол ще работят на място с държавите членки по външните граници на Съюза, които са най-засегнати от настоящия миграционен натиск, за да се извършва бързо идентифициране, регистриране и снемане на пръстови отпечатъци на пристигащите мигранти и за да се обработват случаите за убежище; призовава държавите членки да стандартизират правните и финансовите условия и условията на приемане, и подчертава необходимостта от равностойни приемни съоръжения във всички държави членки, като се гарантира, че кандидатите имат достоен стандарт на живот;

6.      счита, че е необходимо незабавно да се засили сигурността по границите на ЕС чрез засилване на граничния контрол както в морето, така и на сушата в Южното Средиземноморие, Егейско море и по „Балканския маршрут“, счита за необходимо да се подобри работата на FRONTEX и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището; припомня изричното задължение на държавите членки по външните граници в това отношение и изтъква отново своя ангажимент за отваряне на границите в рамките на Шенгенското пространство; призовава държавите членки да продължат да демонстрират солидарност и ангажираност чрез увеличаване на техните вноски за бюджета и операциите на FRONTEX и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището; поема ангажимент да предоставя на тези агенции ресурсите (човешки и материални), необходими за изпълнението на техните задължения, чрез бюджета на ЕС и съответните му фондове;

7.      призовава Комисията да даде приоритет на мониторинга на прилагането на Директивата за връщането, с по-бърза система за връщане, която да върви успоредно със зачитането на процедурите и стандартите, които позволяват на Европа да гарантират хуманно и достойно третиране на завърналите се лица, в съответствие с принципа на забрана за връщане; настоятелно призовава държавите членки да прилагат Директивата за връщане и насърчава укрепването и изменението на правното основание на FRONTEX, така че да се засили неговата координационна роля при операциите по връщане;

8.      подкрепя предложението на Комисията за укрепване на разпоредбата за „сигурна страна на произход“ в Директивата за процедурите за убежище чрез създаване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход, което ще облекчи системите за убежище, и съответно е важна стъпка в посока съсредоточаване на капацитета за предоставяне на убежище и за прием към тези, които наистина се нуждаят от закрила;

9.      припомня, че държавите членки следва да въведат строги наказателни санкции срещу трафика и контрабандата на хора, както към ЕС, така и в неговите граници, както и срещу отделни лица и групи, които експлоатират уязвими мигранти в ЕС;

10.    подчертава спешната необходимост да се вземат мерки срещу основните причини за масови миграционни потоци, включително чрез намиране на устойчиви решения на конфликтите в съседните ни региони, и особено на ислямския тероризъм, свързан с групи като „Ислямска държава“/Даиш, която тероризира големи части от Африка и Близкия изток и борбата срещу нея трябва да се води решително; подчертава, че Европейският съюз следва да предприеме дипломатическа офанзива заедно със Съединените щати и с други международни партньори, за да бъдат убедени останалите държави от региона, като например Турция, Саудитска Арабия, държавите от Персийския залив и Иран, да поемат своите отговорности в управлението на това световно предизвикателство;

11.    счита, че е необходимо да се предостави сигурност и хуманитарна помощ колкото е възможно по-близо до мястото на произход като се създадат безопасни зони и центровете за първоначално приемане в трети държави, където може да бъде започната процедура за предоставяне на убежище, като по този начин се създадат безопасни начини за хората, които се нуждаят, да влязат в Европа и се намалява рискът да попаднат в ръцете на безчовечните трафикантите на хора; европейската финансова помощ следва да бъде увеличена, за да се подкрепят усилията на местно ниво;

12.    подчертава необходимостта от нов подход към Африка, включващ по-добри възможности за търговия и развитие, които ще позволят перспективи за икономически растеж, както и от засилване на нашето сътрудничество с държавите на произход и транзит по отношение на незаконните мигранти, трафик на хора и процедурите за връщане чрез помощта на ЕС за развитие; в тази връзка приветства ad hoc срещата на високо равнище, която ще се проведе във Валета през ноември 2015 г.;

13.    настоятелно призовава ЕС, неговите държави членки и други международни донори да предприемат спешни действия за изпълнение на ангажиментите, поети по време на конференцията по въпросите на финансирането за развитие, проведена през юли 2015 г. в Адис Абеба, и подчертава необходимостта от пренасочване на политиката за развитие към изграждане на мирни общества, борба с корупцията и насърчаването на добро управление, както е посочено в цел за устойчиво развитие от рамката за световно развитие след 2015 г.;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0176.

Правна информация