Menetlus : 2015/2833(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0832/2015

Esitatud tekstid :

B8-0832/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0317

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 163kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–       võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–       võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1951. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolli,

–       võttes arvesse Euroopa Komisjoni 13. mai 2015. aasta Euroopa rände tegevuskava,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (COM(2015)02862015/0125(NLE)), ning komisjoni soovitust Euroopa ümberasustamiskava kohta, mis puudutab neid 20 000 inimest väljastpoolt ELi, kelle puhul ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on kindlaks teinud ilmselge vajaduse rahvusvahelise kaitse järele (C(2015)3560),

–       võttes arvesse komisjoni suuniseid sõrmejälgede võtmise kohta (SWD(2015)0150), milles on sätestatud äsja saabunud rahvusvahelise kaitse taotlejatelt sõrmejälgede võtmise parimate tavade käsitus, ning komisjoni kavatsust võtta kasutusele uus kriisikolde süsteem,

–       võttes arvesse nõukogu 22. juuni 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/972, millega käivitatakse Vahemere lõunapiirkonna keskosas Euroopa Liidu sõjaline operatsioon inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja inimkaubitsejate vastu, et teha kindlaks, pidada kinni ning kõrvaldada laevad ja vara, mida rändajate ebaseaduslikult üle piiri toimetajad ja inimkaubitsejad kasutavad,

–       võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) aastaaruannet varjupaigaküsimuste olukorra kohta ELis 2014. aastal,

–       võttes arvesse parlamendis 9. septembril 2015 toimunud arutelu rände ja pagulaste kohta Euroopas,

–       võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsiooni rändajaid vedanud laevadega Vahemerel hiljuti aset leidnud traagiliste sündmuste kohta(1),

–       võttes arvesse nõukogu 20. juuli 2015. aasta järeldusi ning 20. aprillil 2015 toimunud välisasjade ja siseküsimuste nõukogu ühisistungil heaks kiidetud kümnest meetmest koosnevat rändeteemalist tegevuskava,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel on praeguseni 2015. aastal meritsi Euroopasse saabunud rändajate ja varjupaigataotlejate arv lähenemas 250 000-le, ning arvestades, et 2015. aasta jaanuarist kuni juulini oli Frontexi andmetel Lääne-Balkani marsruudil 102 342 ebaseaduslikku piiriületust, mis on ilmselge märk sellest, et rändesurve on üleeuroopaline probleem, millele Euroopa peab reageerima;

B.     arvestades, et Frontexi teatel avastati 2015. aasta seitsme esimese kuu jooksul kokku 340 000 ebaseaduslikku piiriületust (kõik marsruudid, nii maismaa- kui ka merepiirid), mille võrdluseks võib tuua eelmise aasta sama perioodi 123 500 ja kogu 2014. aasta 280 000 ebaseaduslikku piiriületust;

C.     arvestades, et alates 2015. aasta algusest on esitatud 560 000 varjupaigataotlust, samas kui 2014. aastal esitati kogu aasta jooksul kokku 660 000 varjupaigataotlust;

D.     arvestades, et vaatamata liikmesriikide vaprate päästemeeskondade tööle ning enneolematult ulatuslikele Frontexi operatsioonidele, mille käivitumisest peale on päästetud üle 110 000 inimelu, õnnestub halastamatutel inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajatel ikkagi rändajaid ära kasutada ning seada oma julma ja jõhkra tegevusega ohtu nende elu, et saada vaid rahalist kasu;

E.     arvestades, et poliitiline ebastabiilsus Liibüas, Süürias ja Iraagis loob inimkaubitsejate ja inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajate kriminaalseks tegevuseks ideaalse keskkonna, ning arvestades, et ISISe/Da’eshi kiire laienemine naabruses asuvates konfliktipiirkondades mõjutab rändajate massilist sissevoolu ja ümberasustatud inimeste voogusid;

F.     arvestades, et 3. septembril leppisid Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Prantsusmaa president François Hollande kokku alalise kohustusliku mehhanismi loomises pagulaste jagamiseks ELi liikmesriikide vahel;

G.     arvestades, et 3. septembril 2015 esitas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk nõude jaotada ümber vähemalt 100 000 pagulast;

1.      peab kahetsusväärseks Euroopasse jõuda püüdvate rändajate korduvaid traagilisi hukkumisi ning väljendab kurbust südantlõhestavate piltide pärast ELi rannikule uhutud laste surnukehadest, mis on peamiselt südametunnistuseta kauplemist soodustavate ning seega meeleheitel inimeste elu ohtu seadvate inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajate kuritegeliku tegevuse tagajärg; nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, et hoida ära uusi hukkumisi merel ja maal;

2.      tuletab meelde kehtivate ühiste ELi eeskirjade järjepideva rakendamise vajalikkust ning kordab vajadust täiendava konkreetsete meetmete paketi järele, et kaitsta abivajajaid ning tegutseda solidaarselt ja vastutustundlikult nende Euroopa riikide suhtes, kes võtavad absoluutarvudes või proportsionaalselt vastu kõige rohkem pagulasi ja varjupaigataotlejaid; tuletab sellega seoses meelde, et komisjon on algatanud 17 liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse Euroopa ühise varjupaigasüsteemi mitterakendamise tõttu; väljendab heameelt Saksamaa tähelepanuväärse valmisoleku üle võtta vastu tuhanded Saksamaa piirile saabuvad pagulased, et reageerida murettekitavaid mõõtmeid võtvale kriisile;

3.      kiidab heaks hiljuti esitatud komisjoni ettepanekud ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta ning pooldab uut ettepanekut, mis käsitleb suurema arvu Kreekalt, Itaalialt ja Ungarilt rahvusvahelist kaitset otsivate varjupaigataotlejate hädaolukorras ümberpaigutamist;

4.      kordab oma nõuet võtta teatava künnise saavutamisel koheselt tarvitusele kohustuslik alaline jaotusmehhanism, et rahvusvahelise kaitse saajad ümber paigutada; kordab ühtlasi, et rahvusvahelist kaitset vajavatele inimestele tuleb tagada ümberasustamisprogramm ja seda jätkuvalt tugevdada, ning et selleks peavad liikmesriigid tagama kaitse kättesaadavuse, ilma et pagulased satuksid ebaseadusliku sisserände või inimkaubanduse võrgustiku meelevalda, ning samuti tuleb liikmesriikidel võimaldada saabuvaid rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi hallata;

5.      kiidab heaks komisjoni ettepaneku kriisikolde süsteemi kohese rakendamise ja täiendava tugevdamise kohta, millega seoses teevad Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, Frontex ja Europol praegu kõige suurema rändesurve all olevate liikmesriikidega kohapeal koostööd, et saabuvad rändajad kiirelt tuvastada ja registreerida, võtta neilt sõrmejäljed ning vaadata varjupaigataotlused läbi; palub liikmesriikidel ühtlustada õiguslikke, rahalisi ja vastuvõtutingimusi ning rõhutab, et kõikides liikmesriikides peaksid olema samaväärsed vastuvõtukeskused, mis tagavad varjupaigataotlejatele inimväärsed elamistingimused;

6.      peab vajalikuks suurendada viivitamatult ELi piirijulgeolekut, tugevdades Vahemere lõunapiirkonnas, Egeuse merel ja piki nn Balkani marsruuti nii merel kui ka maal piirikontrolli, ning parandada Frontexi ja EASO toimimist; tuletab sellega seoses meelde kõige suurema surve all olevate liikmesriikide erilist kohustust ning kordab oma tugevat toetust Schengeni ala piiride avamisele; kutsub liikmesriike üles näitama jätkuvalt üles solidaarsust ja pühendumust, suurendades oma panust Frontexi ja EASO eelarvetesse ja operatsioonidesse; võtab kohustuse tagada ELi eelarve ja selle vastavate fondide kaudu asjaomastele ametitele oma ülesannete täitmiseks vajalikud ressursid (inimressursid ja varustus);

7.      palub komisjoni pidada esmatähtsaks tagasisaatmisdirektiivi rakendamise järelevalvet, pidades silmas kiiremat tagasisaatmissüsteemi ning samal ajal selliste menetluste ja standardite järgimist, mis võimaldavad Euroopal tagada tagasipöördujate humaanse ja väärika kohtlemise kooskõlas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega; nõuab liikmesriikidelt tungivalt tagasisaatmisdirektiivi kohaldamist ning julgustab Frontexi õigusliku aluse tugevdamist ja muutmist, et tugevdada selle koordineerivat rolli tagasisaatmisoperatsioonides;

8.      teotab komisjoni ettepanekut tugevdada varjupaigamenetluste direktiivi turvalist päritoluriiki käsitlevaid sätteid ELi ühise loetelu kehtestamise teel turvaliste päritoluriikide kohta, mis vähendab varjupaigasüsteemide koormust ning on oluline samm meie varjupaiga pakkumise suutlikkuse ja vastuvõtusuutlikkuse suunamisel neile, kes vajavad tegelikult kaitset;

9.      tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid kehtestama ranged kriminaalkaristused nii ELi-suunalise kui ka ELi piires toimuva inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise eest ning samuti isikutele või rühmadele, kes kasutavad ELis haavatavaid rändajaid ära;

10.    rõhutab tungivat vajadust tegeleda massiliste rändevoogude algpõhjustega, otsides muu hulgas püsivaid lahendusi meie naabruses toimuvatele konfliktidele, iseäranis islamistliku terrorismi probleemidele, mis on seotud selliste rühmitustega nagu ISIS/Da’esh, kes terroriseerivad suurt osa Aafrikast ja Lähis-Idast ning kellega tuleb otsustavalt võidelda; rõhutab, et Euroopa Liit peaks koos Ameerika Ühendriikide ja teiste rahvusvaheliste partneritega võtma diplomaatilisi mõjutamismeetmeid, et veenda teisi asjaomase piirkonna riike nagu Türgit, Saudi Araabiat, Pärsia lahe riike ja Iraani kandma oma osa vastutusest selle ülemaailmse raske olukorraga toimetulemisel;

11.    peab vajalikuks julgeoleku- ja humanitaarabi pakkumist võimalikult päritoluriikide lähedal, luues kolmandates riikides turvatsoonid ja esmased vastuvõtukeskused, kus oleks võimalik algatada varjupaigamenetlus, et luua seeläbi abi vajavatele inimestele turvalised Euroopasse sisenemise võimalused ning vähendada ohtu, et nad satuvad julmade inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajate kätte; märgib, et kohapealsete jõupingutuste toetamiseks tuleb suurendada ka Euroopa Liidu rahalist abi;

12.    rõhutab vajadust uue käsitusviisi järele Aafrika suhtes, mis hõlmaks majanduskasvu väljavaateid suurendavaid paremaid kaubandus- ja arenguvõimalusi, ning vajadust tugevdada ELi arenguabi raames meie koostööd päritolu- ja transiidiriikidega seoses ebaseaduslike rändajate, inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja tagasisaatmismenetlusega; pooldab sellega seoses erakorralise tippkohtumise korraldamist 2015. aasta novembris Vallettas;

13.    nõuab ELilt tungivalt, et liikmesriigid ja teised rahvusvahelised rahastajad täidaksid viivitamata 2015. aasta juulis Addis Abebas toimunud arengu rahastamise konverentsil antud lubadused, ning rõhutab vajadust keskenduda arengupoliitikas uuesti rahumeelse ühiskonna ülesehitamisele, korruptsiooni vastu võitlemisele ja hea valitsemistava edendamisele, nagu on määratletud 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku säästva arengu eesmärgis nr 16;

14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0176.

Õigusalane teave