Procedūra : 2015/2833(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0832/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0832/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0317

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 168kWORD 82k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā 1951. gada Ženēvas konvenciju un tai pievienoto protokolu,

–       ņemot vērā Komisijas 2015. gada 13. maijā publicēto Eiropas programmu migrācijas jomā,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2015)0286 –2015/0125 (NLE)), un Komisijas ieteikumu par Eiropas shēmu attiecībā uz pārapmetināšanu (C(2015)3560) saistībā ar 20 000 personām no valstīm ārpus ES, kurām neapšaubāmi nepieciešama starptautiskā aizsardzība atbilstoši ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos norādēm,

–       ņemot vērā Komisijas vadlīnijas par pirkstu nospiedumu noņemšanu (SWD(2015)0150), kur noteikta labākās prakses pieeja attiecībā uz pirkstu nospiedumu noņemšanu starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzējiem, kuri ir tikko ieradušies, kā arī Komisijas nodomu izveidot jaunu „degpunkta” pieeju,

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 22. jūnija lēmumu (KĀDP) 2015/972, ar ko sāk Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos, vēršoties pret cilvēktirgotājiem un kontrabandistiem nolūkā identificēt, notvert un iznīcināt kuģus un citus līdzekļus, kurus izmanto migrantu kontrabandisti vai tirgotāji,

–       ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ikgadējo ziņojumu par patvēruma situāciju Eiropas Savienībā 2014. gadā,

–       ņemot vērā Parlamentā 2015. gada 9. septembrī notikušās debates par migrāciju un bēgļiem Eiropā,

–       ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par pēdējā laikā notikušajām traģēdijām Vidusjūrā (1),

–       ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. jūlija secinājumus un Apvienotās ārlietu un iekšlietu padomes 2015. gada 20. aprīļa desmit punktu rīcības plānu par migrāciju,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā saskaņā ar Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) datiem pa jūru Eiropā iebraukušo migrantu un patvēruma meklētāju skaits 2015. gadā jau ir sasniedzis gandrīz ceturtdaļmiljonu un tā kā saskaņā ar Frontex datiem nelegālas robežšķērsošanas gadījumu skaits laikā no 2015. gada janvāra līdz jūlijam Rietumbalkānu maršrutā bija 102 342, ir pilnīgi skaidrs, ka migrācijas spiediens ir Eiropas mēroga problēma, kurai nepieciešama Eiropas atbilde;

B.     tā kā 2015. gada pirmajos septiņos mēnešos Frontex ziņoja par kopumā 340 000 konstatētu nelikumīgas ieceļošanas gadījumu (pa visiem ceļiem — šķērsojot gan sauszemes, gan jūras robežas), salīdzinot ar 123 500 gadījumiem, kas reģistrēti tajā pašā laikposmā pagājušajā gadā un 280 000 visā 2014. gadā;

C.     tā kā kopš 2015. gada sākuma ir iesniegti 560 000 patvēruma pieteikumu, salīdzinot ar 660 000 pieteikumiem visā 2014. gadā;

D.     tā kā, neskatoties uz dalībvalstu glābšanas komandu drosmīgo darbu un Frontex operāciju nepieredzēto apmēru, kopš iesaistīšanās izglābjot vairāk nekā 110 000 dzīvību, nežēlīgi kontrabandisti joprojām izmanto migrantus, apdraudot viņu dzīvību necilvēcīgos un nežēlīgos apstākļos un gūstot sev finansiālu labumu;

E.     tā kā politiskā nestabilitāte Lībijā, Sīrijā un Irākā rada ideālu vidi cilvēktirgotāju un kontrabandistu noziedzīgām darbībām un tā kā IS/Da’esh straujā izplešanās kaimiņos esošās konfliktu zonās ietekmē migrantu masveida pieplūdumu un pārvietoto cilvēku plūsmas;

F.     tā kā 2015. gada 3. septembrī Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Fransuā Olands vienojās izveidot pastāvīgu un obligātu mehānismu bēgļu sadalei starp visām ES dalībvalstīm;

G.     tā kā 2015. gada 3. septembrī Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks aicināja pārdalīt vismaz 100 000 bēgļu,

1.      pauž nožēlu par to, ka regulāri traģiski iet bojā migranti, kuri mēģina nokļūt Eiropā, un pauž skumjas par šausminošiem gadījumiem, kad bērni tiek izskaloti ES piekrastē, galvenokārt tādu noziedzīgu darbību rezultātā, kuras veikuši kontrabandisti, kas iedzīvojas negodīgā veidā un apdraudot izmisušu cilvēku dzīvību; mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai turpmāk nepieļautu šādu cilvēku bojāeju jūrā vai uz sauszemes;

2.      atgādina par nepieciešamību konsekventi īstenot spēkā esošos ES noteikumus un atkārtoti norāda, ka ir nepieciešams turpmāku pamatpasākumu kopums ar mērķi aizsargāt personas, kam tas nepieciešams, un ievērojot solidaritāti un atbildību pret pārējām Eiropas valstīm, kuras uzņem vislielāko skaitu bēgļu un patvēruma meklētāju absolūtā izteiksmē vai proporcionālā ziņā; šajā sakarā atgādina, ka Komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret 17 dalībvalstīm par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) acquis neīstenošanu; atzinīgi vērtē Vācijas ievērojamo gatavību, ņemot vērā krīzes dramatiskos apmērus, uzņemt tūkstošiem bēgļu, kas ierodas pie tās robežām;

3.      atzinīgi vērtē Komisijas nesen uzsāktās iniciatīvas saistībā ar pārcelšanu un pārmitināšanu, kā arī jaunāko priekšlikumu par liela skaita patvēruma meklētāju, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārcelšanu, pievēršoties Grieķijai, Itālijai un Ungārijai;

4.      atkārtoti norāda, ka nekavējoties ir nepieciešams saistošs un pastāvīgs sadales mehānisms starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārvietošanai, uzsākot to pēc noteiktas robežvērtības sasniegšanas; atkārtoti norāda arī, ka ir jānodrošina un papildus jāstiprina pārmitināšanas programma personām, kurām vajadzīga starptautiskā aizsardzība, dalībvalstīm sniedzot piekļuvi aizsardzībai un neatstājot bēgļus nelegālas imigrācijas vai kontrabandas tīklu varā, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm pārvaldīt cilvēku, kuriem vajadzīga starptautiska aizsardzība, ierašanos;

5.      atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu nekavējoties ieviest un turpināt stiprināt „degpunkta” pieeju, saskaņā ar kuru Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, Frontex un Eiropols sadarbosies uz vietas ar tām dalībvalstīm, kuras visvairāk skar pašreizējais migrācijas spiediens, lai ātri konstatētu un reģistrētu ieceļojošos migrantus, noņemtu pirkstu nospiedumus un izskatītu patvēruma lietas; aicina dalībvalstis standartizēt juridiskos, finanšu un uzņemšanas apstākļus un uzsver, ka ir vajadzīgas līdzvērtīgas uzņemšanas iespējas visās dalībvalstīs, nodrošinot pieteikuma iesniedzējiem cilvēka cienīgu dzīves līmeni;

6.      uzskata, ka ir nepieciešams nekavējoties nostiprināt ES robežu drošību, pastiprinot robežkontroli gan jūrā, gan uz sauszemes Vidusjūras dienvidu reģionā, Egejas jūrā un „Balkānu maršrutā”, un uzlabot Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) darbību; atgādina pierobežas dalībvalstu īpašo pienākumu šajā ziņā un atkārtoti norāda uz savu apņemšanos Šengenas zonā saglabāt atvērtas robežas; aicina dalībvalstis arī turpmāk izrādīt solidaritāti un apņemšanos, palielinot savus ieguldījumus Frontex un EASO budžetā un operācijās; apņemas nodrošināt ES budžetā un tā attiecīgajos fondos šīm aģentūrām pietiekamus resursus (cilvēkresursu un aprīkojuma jomā), kas nepieciešami, lai tās varētu pildīt savus pienākumus;

 

7.      aicina Komisiju piešķirt prioritāti Atgriešanas direktīvas īstenošanas uzraudzībai, ātrākas atgriešanas sistēmu īstenojot vienlaikus ar tādu procedūru un standartu ievērošanu, kas ļauj Eiropai nodrošināt humānu un cieņpilnu attieksmi pret atpakaļ atgrieztajiem cilvēkiem, ievērojot neizraidīšanas principu; mudina dalībvalstis piemērot Atgriešanas direktīvu un aicina pastiprināt un grozīt Frontex juridisko pamatu, lai stiprinātu tā koordinācijas lomu atpakaļnosūtīšanas darbībās;

8.      atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu stiprināt Patvēruma procedūras direktīvas noteikumu par drošu izcelsmes valsti, izveidojot kopīgu ES drošas izcelsmes valstu sarakstu, kas atvieglos darbu patvēruma sistēmām, jo tas ir svarīgs solis ceļā uz mūsu patvēruma un uzņemšanas spēju pievēršanu tiem, kuriem patiešām vajadzīga aizsardzība;

9.      atgādina, ka dalībvalstīm jānosaka stingri kriminālsodi par cilvēku tirdzniecību un kontrabandu, gan ievedot migrantus ES, gan pārvadājot tos ES teritorijā, kā arī privātpersonām un grupām par neaizsargātu migrantu ekspluatāciju ES;

10.    uzsver, ka steidzami nepieciešams novērst plašo migrācijas plūsmu pamatcēloņus, tostarp rast ilgtspējīgus risinājumus konfliktiem mūsu kaimiņvalstīs un jo īpaši islāmistu terorismam, kas saistīts ar tādiem grupējumiem kā IS/Da’esh, kas terorizē lielas teritorijas Āfrikā un Tuvajos Austrumos un kas ir apņēmīgi jāapkaro; uzsver, ka Eiropas Savienībai būtu jāveic diplomātiska ofensīva kopā ar Amerikas Savienotajām Valstīm un citiem starptautiskajiem partneriem, lai pārliecinātu citas reģiona valstis, piemēram, Turciju, Saūda Arābiju, Persijas līča valstis un Irānu, uzņemties atbildību šīs globālās problēmas risināšanā;

11.    uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt drošības un humāno palīdzību pēc iespējas tuvu izcelsmes reģioniem, izveidojot drošas zonas un sākotnējās uzņemšanas centrus trešās valstīs, kurās var uzsākt patvēruma procedūru, tādējādi radot drošas iespējas iebraukt Eiropā cilvēkiem, kam vajadzīga palīdzība, un samazinot risku nonākt necilvēcīgu cilvēku kontrabandistu rokās; būtu jāpalielina arī Eiropas finansiālais atbalsts vietējo centienu atbalstīšanai;

12.    uzsver, ka nepieciešama jauna pieeja Āfrikai, kas ietver labākas tirdzniecības un attīstības iespējas, radot ekonomiskas izaugsmes perspektīvas, kā arī jāstiprina mūsu sadarbība ar izcelsmes un tranzīta valstīm attiecībā uz nelegālajiem migrantiem, cilvēku kontrabandu un atgriešanas procedūrām, izmantojot ES attīstības palīdzību; šajā sakarā atzinīgi vērtē ad hoc samitu, kas 2015. gada novembrī notiks Valetā;

13.    aicina ES, tās dalībvalstis un citus starptautiskos līdzekļu devējus steidzami pildīt solījumus, ko tie uzņēmās 2015. gada jūlijā Adisabebā notikušajā konferencē par attīstības finansēšanu, un uzsver, ka attīstības politikā vairāk jāpievēršas miermīlīgu sabiedrību veidošanai, korupcijas apkarošanai un labas pārvaldības veicināšanai, kā tas norādīts attīstības programmas laikposmam pēc 2015. gada 16. ilgtspējīgas attīstības mērķī;

14.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0176.

Juridisks paziņojums