Postup : 2015/2833(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0832/2015

Predkladané texty :

B8-0832/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0317

NÁVRH UZNESENIA
PDF 173kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.800v01-00
 
B8-0832/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jaromír Štětina v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o migrácii a utečencoch v Európe (2015/2833(RSP))  
B8‑0832/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na protokol k nemu,

–       so zreteľom na európsku migračnú agendu z 13. mája 2015, ktorú vypracovala Komisia,

–       so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady o dočasných opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2015)0286 – 2015/0125 (NLE)) a na odporúčanie Komisie o európskom systéme presídľovania, ktorý sa týka 20 000 osôb z krajín mimo EÚ, ktoré očividne potrebujú medzinárodnú ochranu, ako uviedol Vysoký komisár OSN pre utečencov (C(2015)3560),

–       so zreteľom na usmernenia Komisie o odoberaní odtlačkov prstov (SWD (2015)150), ktorými bol stanovený prístup k odoberaniu odtlačkov prstov nových žiadateľov o medzinárodnú ochranu prostredníctvom najlepších postupov, a na zámer Komisie stanoviť novú koncepciu „problémových oblastí“,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/972 z 22. júna 2015 o začatí vojenskej operácie Európskej únie v južnej a strednej časti Stredozemného mora proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi, ktorej úlohou je identifikácia, zachytávanie a likvidácia plavidiel a podporných prostriedkov, ktoré používajú prevádzači alebo obchodníci s migrantmi,

–       so zreteľom na výročnú správu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) o situácii v oblasti azylu v EÚ v roku 2014,

–       so zreteľom na diskusiu o migrácii a utečencoch v Európe, ktorá prebehla v Parlamente 9. septembra 2015,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o nedávnych tragédiách lodí s migrantmi v Stredozemnom mori(1),

–       so zreteľom na závery Rady z 20. júla 2015 a desaťbodový akčný plán o migrácii prijatý spoločnou radou pre zahraničné a vnútorné veci 20. apríla 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže počet migrantov a žiadateľov o azyl, ktorí pricestovali do Európy po mori v doterajšom priebehu roku 2015, sa podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) približuje štvrť miliónu a keďže podľa agentúry FRONTEX počet prípadov nelegálneho prekročenia hraníc od januára do júla 2015 po západnej balkánskej trase predstavoval 102 342, pričom je úplne zrejmé, že migračný tlak je výzvou európskych rozmerov, ktorá si vyžaduje odpoveď na európskej úrovni;

B.     keďže za prvých sedem mesiacov roku 2015 agentúra Frontex informovala celkovo o 340 000 prípadoch odhalenia neregulárneho vstupu (všetky trasy, pozemné a námorné hranice), v porovnaní so 123 500 prípadmi zaznamenanými v rovnakom období minulého roka a 280 000 prípadmi za celý rok 2014;

C.     keďže od začiatku roku 2015 bolo podaných 560 000 žiadostí o azyl, v porovnaní so 660 000 žiadosťami v priebehu celého roka 2014;

D.     keďže napriek odvážnemu úsiliu záchranných tímov členských štátov a bezprecedentnému rozsahu operácií agentúry Frontex, pri ktorých bolo od ich nasadenia zachránených viac ako 110 000 životov, dokážu bezohľadní prevádzači zneužívať migrantov i naďalej, pričom pre vlastný finančný zisk ohrozujú ich životy neľudským a krutým zaobchádzaním;

E.     keďže politická nestabilita v Líbyi, Sýrii a Iraku vytvára ideálne prostredie pre trestnú činnosť obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov a keďže rýchly rozmach ISIS v susedných konfliktných oblastiach má vplyv na masový prílev migrantov a toky vysídlených osôb;

F.     keďže nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident François Hollande odsúhlasili 3. septembra vytvorenie trvalého a povinného mechanizmu na rozdelenie utečencov medzi všetky členské štáty EÚ;

G.     keďže predseda Európskej rady Donald Tusk požiadal 3. septembra 2015 o prerozdelenie minimálne 100 000 utečencov;

1.      vyjadruje poľutovanie nad opakovanými tragickými stratami životov migrantov pokúšajúcich sa dostať do Európy a smútok v súvislosti so srdcervúcimi obrázkami detí vyplavených na brehoch EÚ najmä v dôsledku trestnej činnosti prevádzačov, ktorí rozvíjajú obchodovanie, ktoré nepozná zábrany a ohrozuje životy zúfalých ľudí; naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie na predídenie ďalším stratám životov na mori či na pevnine;

2.      pripomína nevyhnutnosť dôsledného vykonávania existujúcich spoločných pravidiel EÚ a opakuje potrebu ďalšieho súboru kľúčových opatrení zameraných na ochranu osôb v núdzi a solidaritu a zodpovednosť voči ostatným európskym krajinám, ktoré prijímajú najvyšší počet utečencov a žiadateľov o azyl, či už v absolútnom alebo relatívnom vyjadrení; v tejto súvislosti pripomína, že Komisia začala proti 17 členským štátom konanie o porušení povinnosti pre nevykonávanie acquis systému CEAS; víta pozoruhodnú ochotu Nemecka prijať tisíce utečencov prichádzajúcich k jeho hraniciam, v reakcii na dramatické rozmery tejto krízy;

3.      víta nedávno predložené návrhy Komisie o premiestňovaní a presídľovaní, ako aj nový návrh na núdzové presídlenie vyššieho počtu žiadateľov o azyl, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, týkajúci sa Grécka, Talianska a Maďarska;

4.      opakuje svoju výzvu, aby bola splnená naliehavá potreba vytvoriť záväzný, trvalý mechanizmus prerozdelenia na účely premiestnenia osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu, ktorý sa spustí, len čo budú dosiahnuté určité prahové hodnoty; takisto opakuje, že program presídlenia pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, treba zaručiť a ďalej posilňovať tým, že členské štáty poskytnú prístup k ochrane bez toho, aby boli utečenci vydaní na milosť či nemilosť sietí nelegálneho prisťahovalectva alebo obchodovania s ľuďmi, pričom program zároveň umožní členským štátom riadiť príchod osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu;

5.      víta návrh Komisie na okamžité zavedenie a ďalšie posilňovanie jej koncepcie „problémových oblastí“, prostredníctvom ktorej budú Európsky podporný úrad pre azyl, agentúra Frontex a Europol priamo na mieste spolupracovať s členskými štátmi v prvej línii najviac postihnutými súčasným migračným tlakom na urýchlenej identifikácii a registrácii prichádzajúcich migrantov a odoberaní ich odtlačkov prstov a na spracúvaní žiadostí o azyl; vyzýva členské štáty, aby štandardizovali právne a finančné podmienky a podmienky prijímania, a zdôrazňuje potrebu porovnateľných zariadení prijímania vo všetkých členských štátoch, ktorými sa zaistí dôstojná životná úroveň žiadateľov;

6.      považuje za nevyhnutné, aby sa bezodkladne zvýšila bezpečnosť hraníc EÚ posilnením hraničných kontrol na mori aj na pevnine v južnej časti Stredozemného mora, Egejskom mori a pozdĺž tzv. balkánskej trasy a aby sa zlepšilo fungovanie agentúry Frontex a úradu EASO; v tomto ohľade pripomína osobitnú povinnosť členských štátov v prvej línii a opakuje svoj záväzok otvoriť hranice v rámci schengenského priestoru; vyzýva členské štáty, aby naďalej prejavovali solidaritu a odhodlanie tým, že zvýšia svoje príspevky do rozpočtu a na operácie agentúry FRONTEX a úradu EASO; zaväzuje sa poskytovať týmto agentúram prostredníctvom rozpočtu EÚ a jeho príslušných fondov (ľudské a materiálne) zdroje nevyhnutné na plnenie ich úloh;

7.      vyzýva Komisiu, aby prioritnú pozornosť venovala monitorovaniu vykonávania smernice o návrate, spolu s pohotovejším systémom návratu v kombinácii s dodržiavaním postupov a noriem, ktoré umožnia Európe, aby zabezpečila humánne a dôstojné zaobchádzanie s navrátilcami, v súlade so zásadou nevyhostenia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby uplatňovali smernicu o návrate a nabáda na posilnenie a zmenu právneho základu agentúry Frontex s cieľom upevniť jej koordinačnú úlohu pri operáciách týkajúcich sa návratu;

8.      víta návrh Komisie na posilnenie ustanovenia o „bezpečnej krajine pôvodu“ v smernici o konaniach o azyle tým, že sa vytvorí spoločný zoznam EÚ s bezpečnými krajinami pôvodu, ktorý odbremení azylové systémy, čo je dôležitým krokom k zameraniu našich azylových a prijímacích kapacít na osoby, ktoré skutočne potrebujú ochranu;

9.      pripomína, že členské štáty by mali stanoviť prísne trestnoprávne sankcie proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, a to v smere do EÚ, ako aj v rámci nej, a tiež voči jednotlivcom a skupinám zneužívajúcim zraniteľných migrantov v EÚ;

10.    zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť základné príčiny hromadných migračných tokov, a to aj tým, že sa budú hľadať udržateľné riešenia pre konflikty v našom susedstve, najmä pre islamský terorizmus napojený na skupiny, ako je ISIS, ktorý terorizuje rozsiahle oblasti Afriky a Blízkeho východu a proti ktorému treba bojovať s odhodlaním; podčiarkuje, že Európska únia by mala spolu so Spojenými štátmi a ďalšími medzinárodnými partnermi uskutočniť diplomatickú ofenzívu s cieľom presvedčiť ostatné krajiny v regióne, napríklad Turecko, Saudskú Arábiu, štáty Perzského zálivu a Irán, aby pri riadení tejto globálnej výzvy prevzali svoju zodpovednosť;

11.    považuje za nevyhnutné poskytovať bezpečnostnú a humanitárnu pomoc čo najbližšie k miestam pôvodu tým, že sa zriadia bezpečné zóny a centrá prvotného prijímania v tretích krajinách, v ktorých možno iniciovať konania o azyle, čím sa pre osoby v núdzi zaistí bezpečný spôsob vstupu do Európy a zníži sa riziko, že padnú do rúk prevádzačov; takisto by sa mala zvýšiť európska finančná pomoc na podporu úsilia na miestnej úrovni;

12.    zdôrazňuje potrebu nového prístupu k Afrike zahŕňajúceho lepšie možnosti pre obchod a rozvoj, ktorý ponúkne perspektívu hospodárskeho rastu, ako aj posilnenie našej spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu, pokiaľ ide o neregulárnych migrantov, prevádzačstvo a konania o návrate prostredníctvom rozvojovej pomoci EÚ; v tejto súvislosti víta ad hoc samit, ktorý sa uskutoční v novembri 2015 vo Vallette;

13.    vyzýva EÚ, jej členské štáty a iných medzinárodných darcov, aby naliehavo splnili záväzky prijaté na konferencii o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v júli 2015 v Addis Abebe, a zdôrazňuje potrebu preorientovania rozvojovej politiky na vybudovanie mierumilovných spoločností, boj proti korupcii a presadzovanie dobrej správy vecí verejných, ako sa uvádza v cieli v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 16 globálneho rozvojového rámca po roku 2015;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0176.

Právne oznámenie