Procedūra : 2015/2833(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0833/2015

Pateikti tekstai :

B8-0833/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 160kWORD 73k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos ir pabėgėlių Europoje (2015/2833(RSP))  
B8-0833/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomą protokolą,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 22 d. Europos Vadovų Tarybos neeilinio susitikimo dėl Viduržemio jūros pabėgėlių krizės išvadas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi padėtis visoje ES nuolat keičiasi, migrantų skaičius sparčiai auga, palyginti su praeitų metų duomenimis, ir aplink ES susidaro nauji spaudimo taškai;

B.     kadangi nuo šių metų pradžios Viduržemio jūroje žuvo daugiau kaip 2 000 žmonių;

C.     kadangi kontrabandininkai ir prekiautojai žmonėmis naudojasi nelegalia migracija ir kadangi šie tinklai kelia didelę grėsmę migrantų gyvybei ir yra didelio masto problema ES; kadangi kontrabandininkų tinklai trečiųjų šalių teritorijose veikia visiškai nebaudžiami ir manoma, kad iš savo nusikalstamos veiklos per metus gauna apie 20 mlrd. eurų pelno;

D.     kadangi, pasak Europolo, organizuotos nusikalstamos grupuotės, kurios imasi gabenti žmones per Viduržemio jūrą į ES, yra tiesiogiai susijusios su narkotikais, šaunamaisiais ginklais ir terorizmu;

E.     kadangi nestabilumas ir konfliktai regione ir ISIS iškilimas kaimyninėse konflikto apimtose srityse daro poveikį masiniam migrantų ir perkeltųjų asmenų srautui, taigi ir asmenų, bandančių patekti į ES, skaičiui;

1.      primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares surasti veiksmingą sprendimą ir sustiprinti esamą bendradarbiavimą, kad nebūtų prarandama žmonių gyvybė, nebūtų leidžiama išplaukti prekiautojų žmonėmis laivams, būtų padidinta valstybių narių atliekamo prieglobsčio prašytojų prašymų nagrinėjimo sparta ir veiksmingumas, būtų nedelsiant grąžinti visi asmenys, neatitinkantys kriterijų, ir būtų visiškai integruoti bei gautų pagalbą tie, kuriems prieglobstis suteiktas;

2.      ragina valstybes nares sustiprinti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) ir Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) vaidmenį ir suteikti pagalbą pabėgėlius priimančioms pasienio valstybėms narėms;

3.      pabrėžia, kad veikianti ir veiksminga prieglobsčio prašymų nagrinėjimo sistema yra itin svarbi siekiant stabilizuoti dabartinę padėtį ir atskirti ekonominius migrantus nuo asmenų, kuriems reikia prieglobsčio;

4.      ragina valstybes nares, atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir įsipareigojimus, suteikti papildomų, reikšmingų išteklių ir finansinę paramą, kad būtų galima išspręsti dabartinių ES migracijos sistemos trūkumų problemas, siekiant, kad ši sistema taptų veiksminga dabartinėmis spaudimo sąlygomis;

5.      pabrėžia, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, jog visų migrantų pirštų atspaudai būtų paimti ir išsaugoti sistemoje EURODAC, kai migrantų duomenys tvarkomis pirmoje ES valstybėje, į kurią jie atvyko, kad būtų galima aptikti pakartotinus nesėkmingus prašymus ir paspartinti prieglobsčio suteikimo procedūras;

6.      pritaria tam, kad būtų sukurta nauja grąžinimo programa, kurią pasienio valstybėse narėse koordinuoja FRONTEX, siekiant kuo greičiau grąžinti neteisėtus migrantus; ragina Komisiją kuo greičiau pateikti šį pasiūlymą; pabrėžia, kad reikia skatinti savanoriško grįžimo politiką, tuo pačiu užtikrinant visų esamų teisių pagal ES ir tarptautinę teisę apsaugą, ir šiuo atžvilgiu pabrėžia derybų dėl veiksmingų readmisijos susitarimų su trečiosiomis šalimis svarbą;

7.      ragina laikytis visiško prekybos žmonėmis netoleravimo politikos ir ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su Europolu, FRONTEX, EASO ir Eurojustu kovojant su šiais nusikalstamais kontrabandininkų tinklais, nustatant jų veikimo būdus bei jų maršrutus, užkertant kelią jų išvykimui ir skatinant ES ir trečiąsias šalis taikyti pačias griežčiausias baudžiamąsias sankcijas;

8.      pabrėžia, kad trečiosios šalys išvykimo teritorijose turi patruliuoti savo teritoriniuose vandenyse, siekdamos sulaikyti prekiautojų žmonėmis laivus, ir ragina trečiąsias šalis laikytis tarptautinės teisės nuostatų dėl gyvybės gelbėjimo jūroje ir užtikrinti pabėgėlių apsaugą ir pagrindinių teisių paisymą; ragina didinti tarptautines pastangas siekiant sistemingai rasti ir sunaikinti kontrabandininkų naudojamus laivus, visapusiškai laikantis tarptautinės teisės nuostatų;

9.      ragina glaudžiau koordinuoti ES ir valstybių narių politiką, susijusią su vietos policijos pajėgų mokymu laivų su prekybos žmonėmis aukomis išvykimo vietose, siekiant nustatyti ir sustabdyti nusikalstamas grupuotes ir asmenis, ir ragina vietos informacijos tarnybas dėti daugiau pastangų informuojant apie galimą prekybos žmonėmis pavojų;

10.    pakartoja, kad remia visas JT dedamas pastangas ir diplomatinę veiklą siekiant Libijoje atkurti valdžią, taip pat įsipareigojimą dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti klausimus, susijusius su Libijos ir Sirijos konfliktu ir nestabilumu; pabrėžia, kad regioninio stabilumo kūrimas konflikto zonose labai svarbus siekiant sumažinti tolesnį asmenų perkėlimą;

11.    ragina stiprinti ES bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje siekiant skatinti demokratiją, teisinės valstybės principus ir žmogaus teises bei padėti teikti paramą pabėgėlių stovykloms regione; atsižvelgdamas į tai, ragina užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su Arabų Lygos ir Afrikos Sąjungos regiono šalimis, siekiant valdyti, apgyvendinti perkeltus asmenis ir suteikti jiems prieglobstį;

12.    pabrėžia, kad dabartinė migrantų krizė yra pasaulinė humanitarinė krizė ir todėl viena ES negali jos išspręsti, ir ragina tarptautinę bendruomenę dirbti kartu siekiant rasti sprendimą ir suteikti pagalbą;

13.    pakartoja, jog reikia, kad tiek prieglobsčio prašytojus priimančių valstybių narių, tiek prieglobstį suteikiančių valstybių narių politika ir veiksmai būtų pagrįsti abipusiu pasitikėjimu, įsipareigojimų vykdymu ir solidarumu; pabrėžia, kad reikalingas protingas ir tvarus dabartinės krizės sprendimas, pagrįstas ne priverstinėmis privalomomis kvotomis, o valstybių narių vykdomu savanorišku perkėlimu ir apgyvendinimu, bendradarbiavimu, dalijimusi patirtimi ir ištekliais, taip pat reikia tinkamai įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus šioje srityje, įskaitant Dublino reglamentą;

14.    ragina Komisiją užtikrinti, kad visos valstybės narės tinkamai įgyvendintų ES teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad veiksmingi, nuoseklūs ir humaniški standartai būtų taikomi visoje ES;

15.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

Teisinis pranešimas