Procedure : 2015/2833(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0833/2015

Ingediende teksten :

B8-0833/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 67k
7.9.2015
PE565.801v01-00
 
B8-0833/2015

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP))


Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP))  
B8-0833/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–       gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

–       gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–       gezien het Verdrag van Genève van 1951 en het aanvullende protocol daarbij,

–       gezien de conclusies van de buitengewone top van de Europese Raad op 22 april 2015 over de vluchtelingencrisis op de Middellandse Zee,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de situatie in de EU voortdurend aan verandering onderhevig is, aangezien er in vergelijking met de cijfers van vorig jaar sprake is van een immense toename van het aantal migranten en her en der in de EU nieuwe knelpunten ontstaan;

B.     overwegende dat sinds begin dit jaar ruim 2 000 mensen zijn omgekomen op de Middellandse Zee;

C.     overwegende dat smokkelaars en mensensmokkelaars irreguliere migratie uitbuiten; voorts overwegende dat deze netwerken een ernstig gevaar vormen voor het leven van migranten, en de EU voor een enorme uitdaging plaatsen; overwegende dat smokkelnetwerken vanaf het grondgebied van derde landen opereren, de smokkelaars van daaruit volkomen ongestraft hun gang kunnen gaan en met hun criminele activiteiten naar schatting 20 miljard EUR winst per jaar maken;

D.     overwegende dat de georganiseerde criminele groeperingen die zich bezighouden met de smokkel van mensen over de Middellandse Zee naar de EU, volgens Europol rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met drugscriminaliteit, wapenhandel en terrorisme;

E.     overwegende dat regionale instabiliteit en conflicten, alsmede de opkomst van ISIS in naburige conflictgebieden, tot een massale instroom van migranten en ontheemden leiden, en daarmee gevolgen hebben voor de aantallen mensen die de EU proberen te bereiken;

1.      dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan een doeltreffende oplossing te vinden en de bestaande samenwerking te versterken, teneinde het verdere verlies van mensenlevens en nieuwe overtochten met schepen vol migranten te voorkomen, de snelheid en de doeltreffendheid waarmee lidstaten asielaanvragen behandelen te verbeteren, degenen die niet aan de asielcriteria voldoen zo snel mogelijk terug te sturen en degenen aan wie asiel wordt verleend, ter zijde te staan en te helpen volledig te integreren;

2.      roept de lidstaten op de rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) te versterken en ondersteuning te bieden aan de lidstaten met de hoogste migratiedruk;

3.      onderstreept dat een doeltreffend en efficiënt systeem voor de verwerking van asielaanvragen onontbeerlijk is om de huidige situatie te stabiliseren en onderscheid te maken tussen economische migranten en asielzoekers;

4.      verzoekt de lidstaten, rekening houdend met hun specifieke omstandigheden en verantwoordelijkheden, zowel meer substantiële middelen ter beschikking te stellen als financiële steun te bieden om de huidige tekortkomingen van het migratiesysteem van de EU te ondervangen, en daarmee tot een systeem te komen dat doeltreffend kan functioneren onder de huidige zware druk;

5.      benadrukt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat van alle migranten vingerafdrukken worden genomen in de eerste EU-lidstaat die ze bereiken en dat deze vingerafdrukken worden opgeslagen in het Eurodac-systeem, om zo vast te kunnen stellen of één en dezelfde persoon met meerdere afgewezen asielaanvragen in verband kan worden gebracht en de asielprocedures te versnellen;

6.      is voorstander van de invoering van een nieuw, door Frontex gecoördineerd programma voor de snelle terugkeer van irreguliere migranten vanuit de lidstaten met de hoogste migratiedruk; verzoekt de Commissie om dit voorstel zo snel mogelijk te presenteren; benadrukt dat beleid voor vrijwillige terugkeer moet worden ondersteund en daarbij alle bestaande EU-rechten en internationale rechten volledig in acht moeten worden genomen; onderstreept in dit verband hoe belangrijk het is om met derde landen in onderhandeling te treden over doeltreffende overnameovereenkomsten;

7.      verzoekt met klem om een nultolerantiebeleid ten aanzien van mensensmokkel en roept de lidstaten op nauw samen te werken met Europol, Frontex, EASO en Eurojust in de strijd tegen criminele smokkelnetwerken, en wel door te onderzoeken hoe deze mensensmokkelaars te werk gaan, de door hen gebruikte routes in kaart te brengen en zowel de EU als derde landen aan te sporen mensensmokkelaars de zwaarste strafrechtelijke sancties op te leggen;

8.      benadrukt dat derde landen die in de buurt liggen van regio's van waaruit migranten vertrekken, in hun territoriale wateren moeten patrouilleren om schepen met migranten te onderscheppen, en roept derde landen op het internationale recht inzake het redden van levens op zee na te leven en de bescherming van vluchtelingen en de eerbiediging van de grondrechten te waarborgen; dringt aan op intensivering van de internationale inspanningen om, met volledige eerbiediging van het internationaal recht, over te gaan tot de systematische opsporing en vernietiging van door smokkelaars gebruikte schepen;

9.      roept op tot betere coördinatie van de beleidsmaatregelen van de EU en de lidstaten met betrekking tot de opleiding van lokale politiediensten in gebieden van waaruit schepen van mensensmokkelaars vertrekken, teneinde criminele groepen en individuen op te sporen en tegen te houden, en teneinde de informatieverstrekking ter plaatse te verbeteren, zodat meer bekendheid wordt gegeven aan de gevaren van mensensmokkel;

10.    spreekt opnieuw zijn steun uit voor alle diplomatieke en andere werkzaamheden die onder leiding van de VN worden uitgevoerd met het oog op de herinvoering van het regeringsgezag in Libië en herhaalt zijn toezegging om zich meer toe te leggen op het vinden van oplossingen voor de conflicten en de instabiele situatie in Libië en Syrië; benadrukt dat het creëren van regionale stabiliteit in conflictgebieden van wezenlijk belang is om de toestroom van ontheemden te beperken;

11.    dringt aan op nauwere samenwerking tussen de EU en partnerlanden in het Midden-Oosten en Afrika, teneinde de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te bevorderen en de hulpverlening in vluchtelingenkampen in de regio te ondersteunen; roept in dit verband op tot nauwere samenwerking op het gebied van opvang, hervestiging en asielverlening met nabije landen die lid zijn van de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie;

12.    benadrukt dat de huidige migratiecrisis een wereldwijde humanitaire crisis is en bijgevolg niet door de EU alleen kan worden opgelost; roept de internationale gemeenschap op de handen ineen te slaan bij het zoeken naar oplossingen en het verlenen van bijstand;

13.    wijst er andermaal op dat beleid en maatregelen gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheden en solidariteit, ten opzichte van zowel lidstaten die asielzoekers opvangen als lidstaten die asiel verlenen; beklemtoont dat voor de huidige crisis een redelijke en duurzame oplossing moet worden gevonden, die niet op bindende quota gebaseerd is maar op vrijwillige herplaatsing en hervestiging door de lidstaten, samenwerking, uitwisseling van expertise, gedeelde middelen en correcte tenuitvoerlegging van de bestaande EU-wetgeving op dit gebied, met inbegrip van de Dublin-verordening;

14.    dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving in alle lidstaten naar behoren ten uitvoer wordt gelegd, en daarmee te waarborgen dat in de gehele EU doeltreffende, consistente en humane normen worden ingevoerd;

15.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling