Postup : 2015/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0834/2015

Předložené texty :

B8-0834/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0317

NÁVRH USNESENÍ
PDF 163kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.802v01-00
 
B8-0834/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migraci a uprchlících v Evropě (2015/2833(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o migraci a uprchlících v Evropě (2015/2833(RSP))  
B8‑0834/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a její protokol,

–       s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) z dubna 2012 o přijetí opatření pro lepší zvládání migračních toků,

–       s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů z dubna 2013 o správě vnějších hranic Evropské unie a jejím dopadu na lidská práva migrantů,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci(3),

–       s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

–       s ohledem na závěry summitu Evropské rady věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 30. dubna 2015 o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU(4),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. května 2015 nazvané Evropský program pro migraci COM(2015)0240,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že podle údajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) bylo v zemích EU, Norsku a Švýcarsku v červenci 2015 registrováno 123 294 žádostí o mezinárodní ochranu, čímž byla poprvé překonána stotisícová hranice a celkem o 28 % překročen počet žádostí z června téhož roku(5);

B.     vzhledem k tomu, že v červenci 2015 se oproti předchozímu měsíci zvýšil počet žádostí o mezinárodní ochranu podaných Syřany o 59 % a od června do července 2015 bylo obdrženo o 44 % více žádostí občanů Afghánistánu, zatímco počet žadatelů z Albánie vzrostl o 33 %;

C.     vzhledem k tomu, že situace v létě 2015 ukázala, že se nejedná o dočasný problém, protože celosvětové trendy, které vedly k prudkému nárůstu počtu uprchlíků, budou zřejmě s konflikty na Blízkém východě a v subsaharské Africe pokračovat a stejně tak postupuje i změna klimatu;

D.     vzhledem k tomu, že podle statistik agentury Frontex z roku 2015 většina běženců prchá do EU před konfliktem nebo pronásledováním ze Sýrie, Eritree, Afghánistánu a Iráku; vzhledem k tomu, že více než dvě třetiny uprchlíků má právo na azyl nebo doplňkovou ochranu;

E.     vzhledem k tomu, že z průzkumu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vyplývá, že Evropa je pro nezákonné migranty nejnebezpečnější destinací na světě(6), a opětovně poukazuje na skutečnost, že je nezbytné vynaložit veškeré úsilí na záchranu ohrožených lidských životů a plnit povinnosti v oblasti mezinárodní ochrany;

F.     vzhledem k tomu, že podle Ženevské úmluvy z roku 1951 mohou osoby bez ohledu na zemi svého původu požádat v jiné zemi o azyl, pokud mají odůvodněnou obavu, že budou ve své zemi pronásledovány pro svou rasu, vyznání, národnost, příslušnost k určité společenské skupině či pro své politické názory;

G.     vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu ve dnech 25. a 26. června, se hlavy vlád nedohodly na závazných programech přemísťování a přesídlování uprchlíků;

H.     vzhledem k tomu, že incidenty se skupinami uprchlíků, k nimž v létě 2015 došlo v několika členských státech, upozornily na nedostatečnou koordinaci a nejednotný postup členských států; vzhledem k tomu, že nekoordinovaný postup a nekoncepční řešení nejkritičtějších problémů vedly k chaosu a ke zhoršení této kritické situace;

I.      vzhledem k tomu, že toto usnesení reaguje na prudký nárůst počtu osob, které v létě 2015 v členských státech hledaly mezinárodní ochranu; vzhledem k tomu, že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude ve strategické zprávě o uceleném přístupu k migraci zabývat azylovou a migrační politikou EU v celém jejím rozsahu;

1.      vyjadřuje hluboké politování a bolest nad tím, že stále tragicky umírají lidé, kteří chtěli v EU požádat o azyl; naléhá na EU a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby předešly dalším ztrátám životů;

2.      opětovně potvrzuje svůj postoj uvedený v usnesení z dubna 2015 o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU; naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby toto usnesení společně se strategickou zprávou Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o uceleném přístupu k migraci použily jako základ pro komplexní a globální řešení jak hospodářské migrace, tak azylové politiky;

3.      znovu opakuje, že je nutné, aby EU v souladu s článkem 80 Smlouvy o fungování Evropské unie reagovala na současnou vlnu uprchlíků solidárně, aby spravedlivě rozložila odpovědnost a aby přijala ucelenou evropskou strategii;

4.      vyjadřuje politování nad kroky, které některé členské státy podnikly proti skupinám žadatelů o azyl, a nad tím, že se Evropské radě nepodařilo uvést do praxe iniciativy zahájené Komisí, jež mají za cíl vytvořit důvěryhodný mechanismus solidárního postupu členských států, který by byl závazný pro celou EU a zahrnoval by povinné přesidlování a nouzové přemísťování žadatelů o azyl;

5.      oceňuje občany, kteří projevili iniciativu a vítají a pomáhají osobám, které v EU hledají mezinárodní ochranu;

6.      bere na vědomí rozhodnutí Rady o přijetí programů nouzového přemisťování osob, které potřebují mezinárodní ochranu;

7.      opětovně vyzývá Komisi, aby do stávajícího dublinského nařízení zapracovala stálý závazný systém pro rozdělování žadatelů o azyl mezi 28 členských států, jehož klíč pro povinné přidělování by vycházel z kvantitativních i kvalitativních údajů a současně by zohledňoval vyhlídky na integraci;

8.      připomíná, že právo požádat o azyl je základním lidským právem zaručeným mezinárodními právními předpisy a závazky, jejichž dodržování je pro všechny členské státy povinné; je znepokojen návrhy Komise a členských států, aby určité třetí země původu byly označeny za bezpečné, což by mohlo individuálním občanům těchto třetích zemí znemožnit podání žádosti o azyl;

9.      žádá, aby byly pro žadatele o azyl bezodkladně vytvořeny zákonné a bezpečné cesty do EU, např. vydáváním humanitárních víz na ambasádách a konzulárních úřadech EU v třetích zemích a zavedením rozsáhlých programů přemísťování žadatelů; vyzývá Komisi, aby zvážila revizi směrnice Rady 2001/51/ES v zájmu snazšího a bezpečného tranzitu žadatelů o azyl do EU;

10.    připomíná, že migrace je složitým globálním jevem, který mimo jiné vyžaduje dlouhodobé řešení jeho primárních příčin, jako jsou chudoba, nerovnost, nespravedlnost a ozbrojené konflikty; zdůrazňuje, že EU potřebuje komplexní strategii a musí posílit soudržnost svých vnitřních a vnějších politik, zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, rozvojové politiky a migrační politiky;

11.    naléhá na Radu a členské státy, aby začaly jednat a v praxi naplňovat úplné globální řešení; připomíná, že toto usnesení usiluje o realizaci iniciativ, které již byly oznámeny Komisí a které mají za cíl zvýšit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0105.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0176.

(5)

EASO, Aktuální azylové trendy, červenec 2015.

(6)

http://missingmigrants.iom.int/en/latest-global-figures

Právní upozornění