Postopek : 2015/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0840/2015

Predložena besedila :

B8-0840/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0318

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 160kWORD 112k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.808v01-00
 
B8-0840/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP))  
B8‑0000/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o palestinsko-izraelskem konfliktu,

–       ob upoštevanju sklepa generalne skupščine Združenih narodov z dne 29. novembra 2012, da Palestini podeli status države nečlanice opazovalke,

–       ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 194 in resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 242 (1967), št. 252 (1968), št. 338 (1972), št. 476 (1980), št. 478 (1980) in št. 1860 (2009),

–       ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 67/19,

–       ob upoštevanju konvencij ZN o človekovih pravicah, ki sta jih podpisala Izrael in Palestina,

–       ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za človekove pravice A/HRC/29/L.35 o zagotavljanju odgovornosti in sojenja za vse kršitve mednarodnega prava na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, ki je bila sprejeta 3. julija 2015 ob soglasni podpori EU,

–       ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju četrte ženevske konvencije,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (UNCRC) z dne 20. novembra 1989, zlasti členov 9 in 37 konvencije,

–       ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je generalna skupščina ZN sprejela v obliki resolucije št. 39/46 z dne 10. decembra 1984,

–       ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

–       ob upoštevanju svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča o pravnih posledicah izgradnje zidu na okupiranih palestinskih ozemljih z dne 9. julija 2004,

–       ob upoštevanju Pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, zlasti člena 2 sporazuma,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 16. decembra 2013, 14. maja 2012, 23. maja in 18. julija 2011 ter 8. decembra 2009,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve o Bližnjem vzhodu z dne 20. julija 2015,

–       ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava,

–       ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini o razmerah v Izraelu in Palestini,

–       ob upoštevanju odločitve švedske vlade, da prizna palestinsko državo, z dne 30. oktobra 2014, in dejstva, da je junija 2015 Palestino priznal Vatikan,

–       ob upoštevanju pisma, ki ga je podpredsednici/visoki predstavnici dne 13. aprila 2015 poslalo 16 zunanjih ministrov EU in v katerem so pozvali, naj se po vsej EU uvedejo smernice za pravilno označevanje proizvodov iz naselbin,

–       ob upoštevanju izjave visoke predstavnice/podpredsednice Federice Mogherini o oblikovanju nove izraelske vlade z dne 7. maja 2015, izjav njenega predstavnika za odnose z javnostmi o požigu na Zahodnem bregu z dne 31. julija 2015 ter nedavnih izraelskih odločitev o nadaljnjem širjenju naselbin z dne 29. julija 2015,

–       ob upoštevanju lokalne izjave EU o rušenju v območju C in o gradnji ločitvene pregrade v Cremisanu z dne 24. avgusta 2015,

–       ob upoštevanju poročil vodij misije EU o vzhodnem Jeruzalemu iz januarja 2012, o območju C in oblikovanju palestinske države iz julija 2011 ter o nasilju naseljencev iz aprila 2011 in spremnega obvestila vodij misije EU o nasilju naseljencev iz februarja 2012,

–       ob upoštevanju smernic EU o upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov iz sredstev EU od leta 2014 dalje;

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker 48 let po letu 1967 Izrael še vedno zaseda Palestino, kar pomeni kršitev mednarodnega prava ter vseh ustreznih resolucij varnostnega sveta in generalne skupščine ZN, in ker država Palestina z mejami iz leta 1967 ter vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom še vedno ni polnopravna članica ZN v skladu z resolucijo ZN iz leta 1948;

B.     ker je generalna skupščina Združenih narodov Palestini novembra 2012 podelila status države nečlanice opazovalke; ker je cilj mednarodne skupnosti ter javno stališče EU doseči pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci ter med Arabci in Izraelci v širšem okviru;

C.     ker je Parlament večkrat izrazil močno podporo dvodržavni rešitvi, z državo Izrael in sosednjo neodvisno, demokratično in uspešno delujočo palestinsko državo z glavnim mestom Vzhodni Jeruzalem in mejami iz leta 1967, ki bi sobivali v miru;

D.     ker je od sporazumov iz Osla preteklo že 20 let, Izrael jih še vedno ne izvaja, Palestinci pa ne verjamejo več v pogajanja;

E.     ker je palestinski predsednik Mahmud Abas napovedal, da bo v treh letih prek ZN podal časovni razpored za odpravo izraelske zasedbe na palestinskem ozemlju; ker je Arabska liga ta načrt podprla ter pozvala k organizaciji mednarodne konference, na kateri bi poskusili poiskati končno rešitev na podlagi arabske mirovne pobude; ker v varnostnem svetu ZN potekajo vzporedna prizadevanja pod vodstvom Francije;

F.     ker so zaporedna prizadevanja pod vodstvom ZDA, vključno s tistimi iz leta 2014, da bi dosegli verodostojen mirovni proces med Izraelom in Palestino, spodletela in je malo možnosti, da bi ta oblika v prihodnje uspela;

G.     ker politika izraelske vlade vodi v nadaljnje zmanjševanje in popolno uničenje možnosti za dvodržavno rešitev, ki jo določajo vse ustrezne resolucije ZN, pa tudi ustrezni sklepi Sveta EU;

H.     ker so prvi zakonodajni ukrepi izraelske koalicijske vlade, ki je na oblasti od maja 2015, potrdili njeno nacionalistično, naselbinam naklonjeno in skrajno desničarsko usmeritev, kar vključuje sprejetje zakona o prisilnem hranjenju, zaostritve sankcij za metanje kamenja ter predlog za razširitev uporabe smrtne kazni; ker so v pripravi osnutki zakonov, s katerimi bi zmanjšali pristojnost vrhovnega sodišča ter omejili javni prostor akterjev civilne družbe; ker je izraelska vlada napovedala gradnjo več sto novih naselbin v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu ter nadaljuje gradnjo razmejitvenega zidu, čeprav je Meddržavno sodišče leta 2004 razsodilo, da je zid nezakonit;

I.      ker se palestinsko prebivalstvo na Zahodnem bregu, zlasti na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu, sooča z očitnimi kršitvami pravic, vključno z nasiljem naseljencev, preusmerjanjem vode, obsežnimi omejitvami svobodnega gibanja, uničevanjem domov in prisilnimi izselitvami; ker prisilna preselitev prebivalcev zasedenega ozemlja pomeni hudo kršitev mednarodnega humanitarnega prava; ker se politika načrtovanja uporablja kot sredstvo za izgon Palestincev in razširitev naselbin; ker se kot sredstvo za prisilno preselitev stotin Palestincev uporabljajo tudi vojaške vaje, zlasti v dolini reke Jordan; ker so po podatkih ZN izraelski naseljenci od začetka leta 2015 izvedli vsaj 120 napadov na Palestince v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu; ker so po podatkih izraelske nevladne organizacije B’Tselem izraelske varnostne sile v prvi polovici leta 2015 na zasedenih palestinskih ozemljih ubile vsaj 13 Palestincev, Palestinci pa so ubili 3 izraelske civiliste;

 

J.      ker je trenutno v izraelskih zaporih zaprtih in pridržanih 5700 Palestincev – tudi 160 otrok, 26 žensk in 400 upravnih pripornikov; ker je v izraelskih zaporih 10 članov palestinskega zakonodajnega sveta, od tega so trije v upravnem priporu; ker je kneset 30. julija 2015 sprejel zakon o prisilnem hranjenju, ki dovoljuje, da se palestinske zapornike na gladovni stavki prisilno nahrani;

K.     ker so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in kot že mnoga leta doslej poglavitna ovira prizadevanjem za mir; ker se proizvodi iz izraelskih naselbin še vedno uvažajo na evropski trg po preferencialni obravnavi, čeprav veljavna zakonodaja EU uvoza takih proizvodov po preferencialnih pogojih iz pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom ne dovoljuje;

L.     ker so po podatkih skupine za spremljanje Palestine judovski naseljenci od leta 2004 izvedli več kot 11.000 napadov na Palestince na Zahodnem bregu; ker se je po podatkih izraelske organizacije za človekove pravice Yesh Din med letoma 2005 in 2014 na sodiščih uspešno zaključilo komaj 1,9 % zadev v zvezi z nasiljem naseljencev;

M.    ker imajo po mednarodnem pravu vse tretje strani, tudi države članice EU, obveznost, da ne priznajo ali podpirajo naselbin ali jim pomagajo ter da se jim morajo dejansko zoperstaviti;

N.     ker se je prejšnja podpredsednica/visoka predstavnica zavezala, da bo do julija 2013 izdala smernice za vso EU o pravilnem označevanju uvoženih proizvodov, ki prihajajo z območij zunaj meja Izraela, kot so bile določene leta 1967; ker je v pismu iz aprila 2015 jasna večina držav članic izrazila ogorčenje, ker je podpredsednica/visoka predstavnica vedno znova odlašala z izdajo teh smernic, in jo je pozvala, naj ukrepa; ker so tri države članice – Združeno kraljestvo, Danska in Belgija – izdale svoje prostovoljne nacionalne smernice;

O.     ker je bilo po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (OCHA) iz avgusta 2015 na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu porušenih 142 zgradb v lasti Palestincev, vključno s 16 zgradbami, ki so jih financirali donatorji; ker je bila zaradi rušenja razseljena 201 oseba (od tega 121 otrok), posledice pa je tudi sicer občutilo 426 oseb (od tega 233 otrok); ker je bilo to največje zabeleženo rušenje na teh območjih od januarja 2013;

P.     ker eno leto po izraelski vojaški operaciji Zaščitni rob, ki je bila usmerjena proti Gazi in zaradi katere je umrlo več kot 2100 Palestincev in 66 Izraelcev (vključno s 1462 palestinskimi in 5 izraelskimi civilisti), strani nista spoštovali dolžnosti, da bi opravili pristno preiskavo domnevnih kršitev in kazensko preganjali odgovorne; ker je komisija ZN za preiskavo te operacije junija 2015 ugotovila, da sta tako Izrael kot Hamas zagrešila vojne zločine in da je na tem ozemlju potekalo opustošenje brez primere; ker Izrael ni želel sodelovati s to preiskovalno komisijo in ji je onemogočil dostop do Gaze;

Q.     ker se sporazum o prekinitvi ognja, dosežen 26. avgusta 2014, ne izvaja, zlasti kar zadeva odpravo blokade; ker doslej zaradi obsežnih omejitev vnosa gradbenega materiala niso obnovili nobenega od 19.000 popolnoma uničenih domov; ker je 100.000 ljudi še vedno razseljenih; ker 95 % vode v Gazi ni pitne; ker ima nadaljnja zapora Gaze hude posledice za 1,8 milijona ljudi, ki tam živijo; ker po navedbah Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) zapora Gaze pomeni „kolektivno kazen, ki jasno krši obveznosti Izraela v okviru mednarodnega humanitarnega prava“; ker je Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) v svojem poročilu z dne 1. septembra 2015 navedla, da se je zaradi blokade razvoj Gaze močno upočasnil, tako da bo do leta 2020 postala neprimerna za bivanje;

R.     ker se Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), ki palestinskim beguncem na zasedenem palestinskem ozemlju ter v Jordaniji, Libanonu in Siriji nudi osnovne storitve, sooča z najhujšo krizo financiranja v svoji zgodovini; ker so EU in njene države članice še vedno največji donatorji te agencije, saj prispevajo skoraj 40 % vse njene podpore;

S.     ker je bila aprila 2014 vzpostavljena palestinska vlada narodne enotnosti, ki sta jo podprla Hamas in Fatah, in ker ta vlada sprejema načela četverice o nenasilju, spoštovanju preteklih sporazumov in priznanju Izraela, ki so jih podprle tudi ZDA in EU; ker pa prizadevanja za palestinsko spravo niso dosegla oprijemljivega napredka;

T.     ker je skupnost donatorjev od podpisa deklaracije o načelih iz Osla iz leta 1993 vložila več kot 23 milijard EUR v pomoč za mir in razvoj na zasedenem palestinskem ozemlju; ker se je v istem obdobju postopoma povečevala stopnja neenakosti, brezposelnosti in revščine med Palestinci;

U.     ker je ocena o sodelovanju EU z zasedenim palestinskim ozemljem in podpori Palestincem, ki je bila po naročilu Komisije opravljena maja 2014, pokazala, da obstoječe paradigme sodelovanja ni mogoče širiti, dokler vzporedno ne bo obstajala tudi politična strategija EU za obravnavo ovir, ki jih predstavljajo izraelska zasedba in politike naseljevanja ter politična razdelitev Zahodnega brega in Gaze;

V.     ker je status Jeruzalema še vedno ključno vprašanje v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu; ker EU ter mednarodna skupnost nikoli nista sprejeli enostranske priključitve vzhodnega Jeruzalema k Izraelu; ker Palestinci, ki živijo v vzhodnem Jeruzalemu, še vedno nimajo zajamčenega statusa stalnega prebivališča; dogajajo se jim zaplembe zemljišč in doživljajo sistemsko diskriminacijo pri dostopu do javnih storitev, urbanizma in gradenj ter pri dostopu do verskih krajev, saj je namen politike izraelske vlade spremeniti demografsko sestavo območja;

W.    ker je po podatkih agencije UNRWA zdaj skoraj 5 milijonov palestinskih beguncev, kar je še eno ključno vprašanje v mirovnem procesu, in večina med njimi pripada drugi ali tretji generaciji beguncev;

X.     ker člen 2 sporazuma o pridružitvi med EU in Izraelom jasno določa, da odnosi med stranema, pa tudi vse določbe samega sporazuma, temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel, kar vodi njuno notranjo in mednarodno politiko in je bistven element tega sporazuma;

Y.     ker za Zahodni breg, vključno z vzhodnim Jeruzalemom in Gazo, v celoti veljata mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo, vključno s četrto ženevsko konvencijo;

1.      zahteva konec izraelske zasedbe Zahodnega brega, Gaze in vzhodnega Jeruzalema;

2.      poudarja, da dvodržavna rešitev temelji na resoluciji Združenih narodov iz leta 1948 ter na priznanju obeh držav s strani mednarodne skupnosti, zato poziva vse države članice EU, institucije EU in organizacije Združenih narodov, naj v skladu z odločitvijo Združenih narodov iz novembra 2012 priznajo državo Palestino v mejah iz leta 1967 in Vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom, kot je določeno v resolucijah Združenih narodov in ki bo živela v miru in varnosti skupaj z državo Izrael;

3.      poudarja, da bi morale države članice s priznanjem države Palestine prispevati k takojšnjemu nadaljevanju neposrednih mirovnih pogovorov med Izraelci in Palestinci, ter poziva Evropsko unijo, naj postane dejanski politični akter v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, tako da podpre konstruktivna prizadevanja v okviru Združenih narodov za celovito rešitev, vključno z vprašanji končnega statusa; meni, da bi napredek v bližnjevzhodnem mirovnem procesu koristil vsej nemirni regiji;

4.      ponovno potrjuje, da mora biti razvoj odnosov med Izraelom in EU strogo pogojen s spoštovanjem človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, kot določa člen 2 pridružitvenega sporazuma;

5.      odločno obsoja nenehno širjenje izraelskih naselbin, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom, podžiga zamero Palestincev ter spodkopava obete za dvodržavno rešitev in njeno uresničljivost; poziva izraelske oblasti, naj nemudoma prenehajo izvajati in spremenijo svojo politiko naseljevanja in zaplemb zemljišč, pri čemer naj takoj začnejo z območjem južno od Betlehema;

6.      izraža resno zaskrbljenost zaradi izraelskega izkoriščanja palestinskih naravnih virov in razširjenega prisilnega izseljevanja, zlasti na območju C, kar je huda kršitev mednarodnega prava; obžaluje zlasti nedavne odločitve izraelskih sodišč, ki odobravajo rušenje in prisilno izseljevanje beduinskih skupnosti na Zahodnem bregu zaradi gradnje judovskih naselbin; poziva izraelske oblasti, naj v celoti spoštujejo pravice beduinov in nemudoma prekličejo sklepe o rušenju ter izselitvi za vasi v skupnostih Susja in Abu Nvar;

7.      izraža veliko zgroženost zaradi vse večjega trenda nekontroliranega nasilja naseljencev, med drugim nedavnega umora 18-mesečnega palestinskega dojenčka v požigu v palestinski vasi Duma 28. julija 2015; pozdravlja, da je izraelsko vodstvo vsesplošno obsodilo ta zločin, čeprav večinoma ni priznalo endemične narave nasilja naseljencev, ki ga omogoča desetletja trajajoče vzdušje nekaznovanosti in hujskanja;

8.      poziva k takojšnjemu prenehanju nezakonite blokade območja Gaze, kar je kolektivna kazen za lokalno prebivalstvo; poziva vse strani, naj učinkovito izvajajo pogoje, dogovorjene v sporazumu o prekinitvi ognja iz avgusta 2014; poziva Evropsko unijo, naj uvede konkretne ukrepe in izvaja pritisk nad Izraelom za konec blokade, zlasti z določitvijo časovnega načrta; obžaluje nenehne omejitve, ki jih Izrael določa za vnos gradbenega materiala v Gazo; poziva izraelsko vlado, naj preneha samovoljni in nepregledni proces uvrščanja materiala med „dvojno uporabo“ ter naj sezname o dvojni uporabi uskladi z mednarodnimi standardi, zlasti pa naj z njih umakne les, agregate, jeklene drogove in cement; poudarja, da je Izrael kot okupacijska sila in v skladu s četrto ženevsko konvencijo edini in glavni odgovoren za vzdrževanje minimalnih življenjskih pogojev za prebivalce Gaze;

9.      ponovno poziva k nujni obnovi in sanaciji območja Gaze po poletni vojni leta 2014, kar mora biti prednostna humanitarna naloga Evropske unije in mednarodne skupnosti; pozdravlja junaško delo Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA); poziva mednarodne donatorje, naj izpolnijo svoje zaveze s konference v Kairu oktobra 2014;

10.    ponovno poziva k izpustitvi vseh palestinskih političnih zapornikov, zlasti članov palestinskega zakonodajnega sveta; poziva k celovitemu spoštovanju pravic palestinskih političnih pripornikov in zapornikov v izraelskih zaporih, tudi tistih na gladovni stavki; meni, da zakon o prisilnem hranjenju, ki ga je 30. julija 2015 sprejel kneset, krši mednarodno pravo o človekovih pravicah, in poziva k njegovi takojšnji razveljavitvi;

11.    meni, da bi morala Evropska unija prevzeti odgovornost ter postati dejanska politična akterka in posrednica v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, in jo poziva, naj:

•     obsodi politiko kolektivnega kaznovanja nad Palestinci ter pozove k prenehanju nekaznovanja Izraela za nenehno hudo kršenje mednarodnega in humanitarnega prava, ustanovne listine ZN in Splošne deklaracije o človekovih pravicah;

•     izvaja člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom z zamrznitvijo sporazuma, dokler Izrael krši človekove pravice;

•     uvede prepoved izvoza orožja iz EU v Izrael, prepove uvoz vsega orožja iz Izraela v Unijo ter nemudoma prekine vse sodelovanje z Izraelom v okviru Evropske obrambne agencije;

•     ne dodeli sredstev izraelskim subjektom v okviru programa Obzorje 2020;

•     zahteva, da Izrael plača odškodnino za projekte, financirane s sredstvi EU, ki so bili uničeni med ponavljajočimi se napadi na Gazo in Zahodni breg;

•     podpre zahteve palestinskega predsednika Mahmuda Abasa za mednarodno zaščito Palestine;

•     pozove vlade držav članic, naj izvajajo smernice z 19. julija 2013, naj pozovejo k prepovedi uvoza v EU za vse izraelske proizvode, narejene v nezakonitih izraelskih naselbinah na zasedenem palestinskem ozemlju;

12.    poziva Evropsko unijo, naj se na nenehno širjenje izraelskih naselbin odzove tako, da strogo izključi uporabo sporazumov med EU in Izraelom za zasedeno palestinsko ozemlje, da poveča svetovanje državljanom EU in podjetjem o naselbinah in tamkajšnjih dejavnostih, da ukrepa proti podjetjem EU, vpletenim v kršitve v naselbinah, da uvede konkretne ukrepe proti naseljencem, vključno s sprejetjem politike brez stikov in prepovedjo vizumov, da z notranjega trga umakne izključi proizvode iz naselbin in da zamrzne odnose z Izraelom v skladu s členom 2 pridružitvenega sporazuma;

13.    pozdravlja, da si Unija v duhu razlikovanja med Izraelom in njegovimi dejavnostmi na zasedenem palestinskem ozemlju prizadeva za to, da bi bilo v vseh sporazumih med EU in Izraelom nedvoumno izrecno navedeno, da jih ni mogoče uporabljati za ozemlja, ki jih Izrael zasedel leta 1967, kot je bilo potrjeno v sklepih Sveta za zunanje zadeve z dne 20. julija 2015; poziva k pravilnemu označevanju pridelkov iz izraelskih naselbin na trgu EU v skladu z veljavno zakonodajo EU in dolgoletno politiko EU o tem vprašanju;

14.    je zelo zaskrbljen zaradi hude krize financiranja pri Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu; poziva k povečanju finančne podpore EU za to agencijo in poziva vse druge donatorje, naj povečajo svoje financiranje zanjo, hkrati pa poziva, naj se obravnava temeljno vprašanje palestinskih beguncev, in sicer pravica do vrnitve; izraža priznanje in čestitke Agenciji ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu za njena izredna prizadevanja, zaradi katerih so palestinski begunski otroci lahko začeli šolsko leto 2015/2016;

15.    pozdravlja soglasje držav članic EU pri podpori resoluciji Sveta ZN za človekove pravice z dne 3. julija o zagotavljanju odgovornosti in pravice za vse kršitve mednarodnega prava na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, in poziva EU, naj zagotovi polno izvajanje priporočil iz poročila neodvisne preiskovalne komisije ZN, tudi tistih o dejavni podpori delovanju Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi z zasedenim palestinskim ozemljem;

16.    še enkrat pozdravlja, da je Palestina ratificirala Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča; obžaluje, da je podpredsednica Komisije/visoka predstavnica zavrnila, da bi pozdravila ta pomemben korak proti odgovornosti za kršitve, ki bi jih v prihodnosti storili obe strani; meni, da tako ravnanje močno spodkopava verodostojnost politike EU na področju človekovih pravic ter njene izjave o odgovornosti in mednarodnih pravosodnih organih;

17.    izraža zaskrbljenost zaradi poročil o vse slabših razmerah za nevladne organizacije s področja človekovih pravic v Izraelu ter zaradi vse pogostejših poskusov sedanje vlade, da zatre drugačna mnenja in neodvisno umetnost, tudi s sprejetjem osnutkov zakonov, ki bi močno omejili delo nevladnih organizacij; poziva diplomatske misije EU, naj začnejo pogovore z izraelskimi oblastmi o tem nujnem vprašanju in še naprej podpirajo akterje na področju človekovih pravic v državi;

18.    pozdravlja oblikovanje skupne liste arabskih strank in njen prepričljiv izid na zadnjih parlamentarnih volitvah v Izraelu, saj s tem dobivajo glas izraelske sile in državljani, ki si prizadevajo za konec zasedbe in mirno dvodržavno rešitev;

19.    upa, da bodo palestinske politične sile lahko dosegle spravo in narodno enotnost, kar bo pripomoglo h končanju zasedbe;

20.    namerava pripraviti poročilo o trgovini z orožjem in drugo varnostno opremo med državami članicami ter Izraelom in Palestino ter o skladnosti take trgovine s skupnim stališčem EU; poziva k celovitemu embargu Združenih narodov na orožje za vse strani v tej regiji, da se preprečijo nadaljnje kršitve mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic;

21.    opozarja na svojo odločitev, da začne pobudo Parlamentarci za mir, katere namen je združiti evropske, izraelske in palestinske parlamentarce, da bi dosegli napredek pri agendi za mir in dopolnili diplomatska prizadevanja EU;

22.    izraža ogorčenje, da izraelske oblasti še naprej neupravičeno ovirajo obiske uradnih organov Evropskega parlamenta v Gazi; svari z uvedbo ukrepov, če do 1. novembra 2015 ne bo izboljšanja;

23.    namerava v Palestino, vključno z Gazo, in v Izrael poslati ad hoc delegacijo, ki bo ocenila razmere na terenu glede uničenih projektov, financiranih z denarjem EU na območju C in v Gazi, ter možnosti za trajno rešitev;

24.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za skupno zunanjo in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, knesetu, palestinskemu zakonodajnemu svetu, predsedniku in vladi države Palestine, predsedniku in vladi Izraela, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav ter generalnemu komisarju Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu.

 

 

Pravno obvestilo