Menettely : 2015/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0841/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0841/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0318

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 169kWORD 68k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2015 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja (jäljempänä ”korkea edustaja”) vieraili ensimmäistä kertaa tässä ominaisuudessa Israelissa ja Palestiinassa marraskuussa 2014 ja oli myös ensimmäinen maassa vieraillut korkea-arvoinen EU:n edustaja Israelin uuden hallituksen muodostamisen jälkeen toukokuussa 2015; toteaa, että korkea edustaja on useaan otteeseen ilmaissut valmiutensa uudistaa ja tehostaa unionin roolia rauhanprosessissa;

B.     toteaa, että korkea edustaja nimitti huhtikuussa 2015 uuden Lähi-idän rauhanprosessia käsittelevän EU:n erityisedustajan (jäljempänä ”EU:n erityisedustaja”);

C.     ottaa huomioon, että unioni on palestiinalaisten suurin avunantaja sekä Israelin suurin kauppakumppani ja että Israelilla on mahdollisuus saada unionin rahoitusta Horizon 2020 -ohjelman puitteissa, minkä lisäksi se on osapuolena maatalous-, teollisuus- ja lääketuotteita koskevissa sopimuksissa;

D.     ottaa huomioon, että eurooppalaisen diplomatian perinteinen tarkkailijanrooli olisi siksi lopetettava;

E.     toteaa, että unionin käsityksen mukaan rauhan saaminen Lähi-itään edellyttää kattavaa alueellista ratkaisua;

F.     ottaa huomioon, että unioni on toistuvasti vahvistanut tukevansa kahden valtion ratkaisua, jossa Israelin valtio turvallisin ja tunnustetuin rajoin sekä itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä, ja julistanut, että ennen vuotta 1967 määriteltyihin rajoihin hyväksytään vain molempien osapuolten hyväksymiä muutoksia, mikä koskee myös Jerusalemia molempien valtioiden pääkaupunkina;

G.     katsoo, että palestiinalaisväestön ja sen oikeuksien suojelu Länsirannalla, varsinkin C-alueella, ja Itä-Jerusalemissa on erittäin tärkeää, jotta kahden valtion ratkaisu säilyy toteuttamiskelpoisena;

H.     ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa on virinnyt prosessi Palestiinan valtion tunnustamiseksi;

I.      ottaa huomioon, että Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia ja suuri este rauhanpyrkimyksille;

J.      ottaa huomioon, että miehitys on kestänyt yli 50 vuotta ja että Oslo I -sopimus allekirjoitettiin vuonna 1993;

K.     ottaa huomioon, että Israelin hallituksen muodostaminen on avannut tien Lähi-idän rauhanprosessin käynnistämiseksi uudelleen;

L.     Toteaa, että YK:n turvallisuusneuvostossa on pyrkimyksiä israelilaisten ja palestiinalaisten välisten rauhanneuvottelujen käynnistämiseksi uudestaan;

Eurooppalainen rauhanaloite

1.      katsoo, että unioni on käännekohdassa, jos se haluaa olla mukana tuomassa rauhaa tälle alueelle; pitää siksi myönteisenä, että korkea edustaja nimitti Lähi-idän rauhanprosessia käsittelevän EU:n erityisedustajan, sillä se on selkeä viesti EU:n sitoutumisesta alueelle;

2.      tähdentää, että unionin olisi oltava keskeinen toimija kattavien, pitkäaikaisten ja rauhanomaisten ratkaisujen saavuttamisessa, kuten tapahtui hiljattain Iranin ydinohjelmaa koskevassa sopimuksessa;

3.      muistuttaa jäsenvaltioita, että niiden tärkein velvollisuus on osallistua aktiivisesti Lähi-idän rauhanprosessin käsittelyä koskevan yhteisen eurooppalaisen kannan muodostamiseen sekä pidättyä tekemästä yksipuolisia aloitteita, jotka heikentävät Euroopan tason toimia; tähdentää, että Euroopan valtioiden ja hallitusten päämiehet eivät voi pyytää unionilta aktiivisuutta alueella, jos heidän toisistaan poikkeavat kantansa estävät unionia toimimasta yhtenäisesti korkean edustajan välityksellä;

4.      korostaa, että rauhan on oltava kokonaisvaltainen molempien osapuolten oikeutettujen toiveiden mukaisesti, myös voimakkaasti heikentyvä alueellinen tilanne ja sen leviämisvaikutukset huomioon ottaen;

5.      kehottaa siksi jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä EU:n erityisedustajan kanssa ja laatimaan eurooppalaisen rauhanaloitteen, joka voitaisiin ottaa käyttöön, jos YK:n turvallisuusneuvoston meneillään olevat pyrkimykset rauhanprosessin puitteita koskevan päätöslauselman laatimiseksi epäonnistuvat;

6.      kehottaa korkeaa edustajaa ja EU:n erityisedustajaa hyödyntämään paremmin EU:n ja sen jäsenvaltioiden poliittisia suhteita ja institutionaalista asiantuntemusta, koska Eurooppa on maantieteellisesti lähellä ja sillä on historialliset suhteet ja tiiviit taloudelliset yhteydet Lähi-idän alueeseen, jotta unioni saisi aktiivisemman ja tehokkaamman poliittisen aseman israelilaisten ja palestiinalaisten välisessä rauhanprosessissa ja laajemminkin arabivaltioiden ja Israelin välisissä suhteissa;

Uusi kvartetti

7.      katsoo, että unionilla olisi oltava keskeinen rooli kvartetin tavoitteiden ja menettelytapojen määrittelyssä;

8.      kannattaa tässä yhteydessä korkean edustajan pyrkimyksiä saada arabivaltiot paremmin mukaan rauhanprosessiin lähentämällä niitä kvartetin toimintaan ja nimittämällä EU:n erityisedustaja unionin lähettilääksi kvartettiin;

9.      katsoo, että kvartetin tavoitteita olisi täsmennettävä uudelleen kohti konfliktin poliittisen ratkaisun löytämistä;

Unionin oikeuden täytäntöönpano

10.    kehottaa panemaan täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön EU:n tämänhetkisen lainsäädännön ja EU:n ja Israelin kahdenväliset sopimukset ja niihin liittyvän valvontajärjestelmän – nk. tekniset järjestelmät – siten, että se ei mahdollista Israelin siirtokuntien tuotteiden tuontia EU:n markkinoille EU:n ja Israelin väliseen assosiaatiosopimukseen sisältyvän etuuskohtelujärjestelmän puitteissa;

11.    kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota tarkistamaan paikan päällä kaikki väitteet, jotka koskevat EU:n rahoittamien rakenteiden ja hankkeiden tuhoamista ja vahingoittamista miehitetyillä alueilla, ja kehottaa toimittamaan tulokset parlamentille;

Unionin toimivaltuuksien käyttö

12.    kehottaa unionia jatkamaan huomattavan rahoitusavun myöntämistä Palestiinan kansalle ja tukemaan palestiinalaisten valtiorakenteiden kehittämistä, mutta myös huolehtimaan EU:n varojen paremmasta valvonnasta, jotta niitä ei voida ohjata suoraan tai epäsuorasti terroristijärjestöille tai -toimintaan; kehottaa lisäämään EU:n rahoitusapua YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle (UNRWA), mutta korostaa myös tarvetta puuttua palestiinalaispakolaisten kysymykseen, joka on kaiken takana;

13.    panee merkille Israelin parhaillaan myöntämän avun Gazalle ja pyytää Egyptiä avaamaan vähintään vastaavan avunsaantimahdollisuuden;

14.    toistaa kehotuksensa Gazan kaistan kiireellisestä jälleenrakennuksesta ja kunnostamisesta kesän 2014 sodan jäljiltä; korostaa, että tämän on oltava EU:n ja kansainvälisen yhteisön humanitaarisen avustustoiminnan painopiste, ja tähän liittyen vaatii jäsenvaltioita täyttämään lupauksensa kannattaa trilogimenettelyä jälleenrakennusmateriaalien valvomisessa ja tarkastamisessa;

15.    toistaa Israelin viranomaisille esittämänsä kehotuksen Gazan saarron välittömästä lopettamisesta ja kaikkien rajanylityspaikkojen avaamisesta kokonaan;

16.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus