Eljárás : 2015/2685(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0841/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0841/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0318

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 178kWORD 77k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU közel-keleti békefolyamatban betöltött szerepéről  (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a közel-keleti békefolyamatról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az EU Külügyek Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 2015. július 20-i következtetéseire,

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Izrael Állam között társulást létrehozó euromediterrán megállapodásra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke (a továbbiakban: főképviselő) megbízatása első hivatalos külföldi útja keretében 2014 novemberében Izraelbe és Palesztinába utazott, továbbá ő volt az első magas beosztású uniós tisztviselő, aki az izraeli kormány 2015. májusi megalakulását követően itt látogatást tett; mivel a főképviselő több alkalommal kifejezte elkötelezettségét az iránt, hogy megújítsa és fokozza az Unió békefolyamatban betöltött szerepét;

B.     mivel a főképviselő 2015 áprilisában a közel-keleti békefolyamathoz rendelt új uniós különleges képviselőt nevezett ki (a továbbiakban: az uniós különleges képviselő)

C.     mivel az Unió a palesztinok legnagyobb segélynyújtója, Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere, és Izrael hozzáféréssel rendelkezik Európa Horizont 2020 alapjához, továbbá mezőgazdasági, ipari és gyógyszeripari termékekről szóló megállapodásokat kötött;

D.     mivel ezért véget kell vetni annak az időnek, amikor az európai diplomácia csupán megfigyelőként működik;

E.     mivel az Unió úgy véli, hogy a közel-keleti béke feltétele egy átfogó, regionális megoldás;

F.     mivel az Európai Parlament több ízben megerősítette, hogy támogatja a kétállami megoldást, amelynek értelmében egy biztonságos és elismert határokkal rendelkező izraeli állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes palesztin állam békében és biztonságban él egymás mellett, és mivel kijelentette, hogy az 1967 előtti határok vonatkozásában csak a felek által egyeztetett változtatások ismerhetőek el, beleértve a Jeruzsálemet mint a két állam fővárosát érintő változtatásokat is;

G.     mivel a palesztin lakosság, illetve jogaik védelme Ciszjordániában, és különösen a C. övezetben, valamint Kelet-Jeruzsálemben kulcsfontosságú a kétállami megoldás kivitelezhetősége szempontjából;

H.     mivel néhány tagállamban folyamatosan zajlik az arra irányuló eljárás, hogy elismerjék a palesztin államot;

I.      mivel az izraeli telepek létesítése ellentétes a nemzetközi joggal és a béke-erőfeszítések egyik legfőbb akadályát képezi;

J.      mivel a megszállás már több mint 50 éve tart és az első oslói megállapodásokat 1993-ban írták alá;

K.     mivel az izraeli kormány megalakulása megnyitotta az utat a közel-keleti békefolyamat újraindítása előtt;

L.     mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsában folyamatosan zajlanak az arra irányuló erőfeszítések, hogy folytassák az izraeliek és a palesztinok közötti béketárgyalásokat;

Európai békekezdeményezés

1.      úgy véli, hogy az Unió fordulóponthoz érkezett, amennyiben szerepet kíván játszani a régió békéjének megteremtésében; ezért üdvözli, hogy a főképviselő kinevezte az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjét, ami az EU e régióban való szerepvállalásának egyértelmű jele;

2.      hangsúlyozza, hogy az Uniónak hozzá kell járulnia az átfogó, tartós és békés megoldások megvalósításához, amint ez az iráni nukleáris programról szóló közelmúltbeli megállapodás esetében is történt;

3.      emlékezteti a tagállamokat arra, hogy elsődleges kötelességük a közel-keleti békefolyamat kezelésének módjára vonatkozó egységes európai álláspont kialakításához való aktív hozzájárulás, továbbá az, hogy tartózkodjanak az európai fellépést gyengítő egyoldalú kezdeményezésektől; hangsúlyozza, hogy az európai állam- és kormányfők nem kérhetik, hogy az Unió lépjen fel proaktívan a régióban, ha eltérő álláspontjaik megakadályozzák, hogy az Unió a főképviselőn keresztül egységes álláspontot képviseljen;

4.      hangsúlyozza az átfogó, mindkét fél jogos törekvéseit érvényre juttató béke szükségességét, többek között a regionális összefüggések rohamos romlása és annak továbbgyűrűző hatása fényében;

5.      felkéri ezért a tagállamokat, hogy az uniós különleges képviselővel közösen hozzanak létre egy európai békekezdeményezést, amelyet abban az esetben kell elindítani, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsában kudarcot vallanának az e folyamat keretét létrehozó határozat elfogadására irányuló erőfeszítések;

6.      sürgeti a főképviselőt és az uniós különleges képviselőt, hogy használják ki jobban az EU és tagállamai politikai kapcsolatait és intézményi szakértelmét – amelyek Európa és a közel-keleti régió földrajzi közelségén, történelmi kötelékein és intenzív gazdasági kapcsolatain alapulnak – az izraeliek és palesztinok, illetve tágabb értelemben az arab államok és Izrael közötti békefolyamatban betöltött aktívabb és hatékonyabb politikai szerep biztosítása érdekében;

 

Egy új kvartett

7.      úgy véli, hogy az Uniónak kiemelt szerepet kell játszania a közel-keleti kvartett céljainak és formátumának újradefiniálásában;

8.      ebben az összefüggésben támogatja a főképviselő arra irányuló szándékát, hogy szorosabban bevonja az arab államokat a békefolyamatba azáltal, hogy bevonja őket a kvartett munkájába, valamint hogy az uniós különleges képviselőt kinevezze a kvartett uniós megbízottjának;

9.      úgy véli, hogy a kvartett célkitűzéseit a konfliktus politikai megoldásának megtalálására kell újraösszpontosítani;

Az uniós jog végrehajtása

10.    kéri a hatályos uniós jogszabályok és az EU és Izrael közötti kétoldalú megállapodások, illetve az ezekhez kapcsolódó uniós ellenőrzési mechanizmus – a „technikai egyezmények” – teljes körű és tényleges végrehajtását oly módon, hogy ne lehessen az izraeli telepekről származó termékeket továbbra is az EU és Izrael közötti társulási megállapodás kedvezményes rendszere alapján az európai piacokra importálni;

11.    sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, hogy a helyszínen ellenőrizze az összes állítást, amely a megszállt területeken lévő, Unió által finanszírozott létesítmények és projektek elpusztításáról és az azokat ért károkról számol be, és megállapításait nyújtsa be a Parlamentnek;

Az uniós hatáskörök gyakorlása

12.    sürgeti az Uniót, hogy továbbra is nyújtson jelentős pénzügyi támogatást a palesztin népnek és támogassa a palesztin államépítést, továbbá biztosítsa az uniós pénzeszközök jobb ellenőrzését annak érdekében, hogy ezeket ne lehessen sem közvetlenül, sem közvetve terrorista szervezetek vagy tevékenységek számára átirányítani; kéri, hogy fokozzák az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatalának (UNRWA) nyújtott uniós pénzügyi támogatást, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a palesztin menekültek kérdésével, amely az egész helyzet alapja;

13.    elismeri, hogy Izrael jelenleg segélyt nyújt Gázának, és felkéri Egyiptomot, hogy legalább hasonló támogatáshoz biztosítson hozzáférést;

14.    ismételten felszólít a Gázai övezet sürgős újjáépítésére és helyreállítására a 2014 nyarán zajló háborút követően; hangsúlyozza, hogy ezt az Uniónak és a nemzetközi közösségnek azonnali elsőbbséget élvező ügynek kell tekintenie, és e tekintetben sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék az arra vonatkozó ígéreteiket, hogy támogatják az újjáépítéshez szükséges anyagok nyomon követésének és ellenőrzésének háromoldalú mechanizmusát;

15.    ismételten felszólítja az izraeli hatóságokat, hogy azonnal szüntessék meg a Gázai övezet blokádját és biztosítsák a határátkelőhelyek teljes megnyitását;

16.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az alelnöknek/főképviselőnek, az uniós különleges képviselőnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a közel-keleti kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.

Jogi nyilatkozat