Procedura : 2015/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0841/2015

Teksty złożone :

B8-0841/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0318

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 181kWORD 78k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie  (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając konkluzje Rady UE do Spraw Zagranicznych z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa („wysoka przedstawiciel”) swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną w tym charakterze złożyła w Izraelu i Palestynie w listopadzie 2014 r. oraz była także pierwszym wysokim rangą urzędnikiem UE, który pojechał tam z wizytą po utworzeniu nowego izraelskiego rządu w maju 2015 r.; mając na uwadze, że wysoka przedstawiciel kilkakrotnie podkreślała swoje zaangażowanie na rzecz reaktywowania i zwiększenia roli Unii w procesie pokojowym;

B.     mając na uwadze, że w kwietniu 2015 r. wysoka przedstawiciel wyznaczyła nowego specjalnego przedstawiciela UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie („specjalny przedstawiciel UE”);

C.     mając na uwadze, że Unia jest największym dostarczycielem pomocy Palestyńczykom i jednocześnie jest także największym partnerem handlowym Izraela, a przy tym Izrael ma dostęp do środków unijnych z programu „Horyzont 2020” oraz jest stroną porozumień w sprawie produktów rolnych, przemysłowych i farmaceutycznych;

D.     mając na uwadze, że czas, gdy dyplomacja europejska przyglądała się z boku rozwojowi wydarzeń, powinien dobiec końca;

E.     mając na uwadze, że Unia jest zdania, że zaprowadzenie pokoju na Bliskim Wschodzie wymaga kompleksowego rozwiązania regionalnego;

F.     mając na uwadze, że Unia wielokrotnie wyrażała swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego, w ramach którego Państwo Izrael z bezpiecznymi i uznawanymi granicami oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia Państwo Palestyna współistniałyby obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; mając ponadto na uwadze, że UE oświadczyła, że nie zostaną uznane żadne zmiany granic sprzed 1967 r., w tym jeżeli chodzi o Jerozolimę jako stolicę obydwu państw, poza zmianami uzgodnionymi przez strony;

G.     mając na uwadze, że ochrona palestyńskiej ludności i jej praw na Zachodnim Brzegu – zwłaszcza w strefie C – i we Wschodniej Jerozolimie jest niezmiernie istotna dla podtrzymania trwałości rozwiązania dwupaństwowego;

H.     mając na uwadze, że w szeregu państw członkowskich toczy się proces mający na celu uznanie Państwa Palestyna;

I.      mając na uwadze, że w myśl prawa międzynarodowego izraelskie osiedla są niezgodne z prawem i stanowią jedną z głównych przeszkód dla działań pokojowych;

J.      mając na uwadze, że okupacja trwa już od ponad 50 lat, a porozumienia z Oslo podpisano w 1993 r.;

K.     mając na uwadze, że utworzenie nowego rządu w Izraelu stworzyło możliwość wznowienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie;

L.     mając na uwadze, że na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ podejmowane są nieustanne starania w celu wznowienia rozmów pokojowych między Izraelczykami i Palestyńczykami;

Europejska inicjatywa pokojowa

1.      uważa, że Unia znajduje się w punkcie zwrotnym, jeżeli chce odegrać rolę w zaprowadzeniu pokoju w tym regionie; z zadowoleniem przyjmuje zatem powołanie przez wysoką przedstawiciel specjalnego przedstawiciela UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie jako wyraźny sygnał zaangażowania UE w regionie;

2.      podkreśla, że Unia powinna odgrywać decydującą rolę w wypracowaniu kompleksowego, trwałego i pokojowego rozwiązania, podobnie jak w przypadku niedawnego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego;

3.      przypomina państwom członkowskim, że ich obowiązkiem jest, w pierwszym rzędzie, aktywne przyczynianie się do kształtowania jednolitego europejskiego stanowiska w sprawie podejścia do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz powstrzymywanie się od jednostronnych inicjatyw osłabiających europejską inicjatywę; podkreśla, że szefowie europejskich państw i rządów nie mogą wymagać do Unii aktywnego zaangażowania w regionie, w sytuacji gdy ich rozbieżne stanowiska uniemożliwiają jej mówieniem jednym głosem za pośrednictwem wysokiej przedstawiciel;

4.      podkreśla konieczność wypracowania kompleksowego rozwiązania pokojowego zaspokajającego uzasadnione aspiracje obu stron, także w świetle mocno pogarszającej się sytuacji w regionie i jej ewentualnych skutków ubocznych;

5.      wzywa zatem państwa członkowskie do współpracy ze specjalnym przedstawicielem UE przy opracowywaniu europejskiej inicjatywy pokojowej, którą należy rozpocząć w przypadku niepowodzenia dotychczasowych działań podejmowanych w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w celu przyjęcia rezolucji określającej ramy tego procesu;

6.      apeluje do wysokiej przedstawiciel i specjalnego przedstawiciela UE o szersze wykorzystanie stosunków politycznych i wiedzy ekspertów z instytucji EU i państw członkowskich, których źródłem jest bliskie położenie geograficzne, historyczne więzy oraz intensywna wymiana handlowa Europy z regionem Bliskiego Wchodu, w celu zapewnienia aktywniejszej i skuteczniejszej politycznej roli Unii w procesie pokojowym między Izraelczykami i Palestyńczykami, a także, szerzej, między państwami arabskim a Izraelem;

 

Nowy kwartet bliskowschodni

7.      jest zdania, że Unia powinna odgrywać kluczową rolę w przeformułowaniu celów i formuły kwartetu bliskowschodniego;

8.      wspiera w tym względzie ogłoszony przez wysoką przedstawiciel zamiar większego zaangażowania państw arabskich w proces pokojowy poprzez włączenie ich w prace kwartetu bliskowschodniego, a także zamiar wyznaczenia specjalnego przedstawiciela UE jako wysłannika Unii przy kwartecie;

9.      uważa, że cele kwartetu bliskowschodniego należy zrewidować poprzez ukierunkowanie ich na wypracowanie politycznego rozwiązania konfliktu;

Stosowanie unijnego prawa

10.    wzywa do pełnego i skutecznego stosowania obowiązującego prawodawstwa Unii oraz umów dwustronnych pomiędzy UE a Izraelem, a także wynikających z nich mechanizmów kontroli – „ustaleń technicznych” – w taki sposób, by uniemożliwić wprowadzanie produktów wytwarzanych na obszarze izraelskich osiedli na rynek europejski na preferencyjnych warunkach przewidzianych w układzie o stowarzyszeniu UE–Izrael;

11.    wzywa ESDZ i Komisję do sprawdzenia na miejscu wszystkich zarzutów dotyczących zniszczenia i uszkodzenia budowli i projektów na terenach okupowanych finansowanych z unijnych środków oraz do przekazania Parlamentowi swoich ustaleń;

Wykorzystanie kompetencji Unii

12.    wzywa Unię do dalszego udzielania znacznej pomocy finansowej ludności palestyńskiej oraz wspierania tworzenia palestyńskiej państwowości, lecz także do zapewnienia skuteczniejszej kontroli unijnych środków, tak aby nie dopuścić do tego, by trafiały one – bezpośrednio lub pośrednio – do organizacji terrorystycznych lub były wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej; apeluje o zwiększenie unijnego wsparcia finansowego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), jednocześnie podkreślając konieczność zajęcia się podstawową kwestią uchodźców palestyńskich;

13.    uznaje, że Izrael obecnie przekazuje pomoc Strefie Gazy i zachęca Egipt do udostępnienia pomocy przynajmniej w podobnym trybie;

14.    ponawia swój apel o pilną odbudowę Strefy Gazy i przywrócenie jej do dawnego stanu po wojnie, która miała miejsce latem 2014 r.; podkreśla, że musi to stanowić priorytet pomocy humanitarnej UE oraz społeczności międzynarodowej, i wzywa w tym względzie państwa członkowskie do wypełnienia swoich zobowiązań do wsparcia trójstronnego mechanizmu monitorowania i kontroli materiałów służących do odbudowy;

15.    ponawia swój apel skierowany do władz Izraela o niezwłoczne zakończenie blokady Strefy Gazy oraz zapewnienie pełnego otwarcia przejść granicznych;

16.    zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel, specjalnemu przedstawicielowi UE, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, prezydentowi Palestyńskiej Władzy Narodowej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna