Förfarande : 2015/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0841/2015

Ingivna texter :

B8-0841/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0318

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 175kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern  (2015/2685(RSP))  
B8-0841/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juli 2015 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjorde sitt första officiella utlandsbesök i denna egenskap till Israel och Palestina i november 2014, och hon var också den första högt uppsatta EU-tjänsteman som besökte landet efter det att den nya israeliska regeringen bildats i maj 2015. Vice ordföranden/den höga representanten har vid ett flertal tillfällen uttryckt sitt engagemang för att förnya och intensifiera unionens roll i fredsprocessen.

B.     I april 2015 utsåg vice ordföranden/den höga representanten en ny särskild representant för EU för fredsprocessen i Mellanöstern (”EU:s särskilda representant”).

C.     Unionen är den största biståndsgivaren till palestinierna och den är också Israels största handelspartner. Israel har tillgång till EU-medel inom ramen för Horisont 2020 och är också part i avtal om jordbruks- och industriprodukter och läkemedel.

D.     Det är därför dags att dra ett slutstreck för den europeiska passiva diplomatin.

E.     Unionen anser att fred i Mellanöstern förutsätter en omfattande regional lösning.

F.     Unionen har vid upprepade tillfällen bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, enligt vilken staten Israel, med säkra och erkända gränser, och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat ska leva tillsammans sida vid sida i fred och säkerhet, samt förklarat att inga andra ändringar av de gränser som gällde före 1967 kommer att erkännas än de som parterna samtyckt till – inte heller vad beträffar Jerusalem som huvudstad för de två staterna.

G.     Det är ytterst viktigt att skydda den palestinska befolkningen och dess rättigheter på Västbanken, särskilt i område C och i östra Jerusalem, så att tvåstatslösningen fortfarande är genomförbar.

H.     Det pågår för närvarande en process i ett antal medlemsstater för att erkänna staten Palestina.

I.      De israeliska bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett stort hinder för fredsansträngningarna.

J.      Ockupationen har nu varat i över 50 år och Oslo I-avtalen undertecknades 1993.

K.     Bildandet av en ny israelisk regering har öppnat vägen för en nystart för fredsprocessen i Mellanöstern.

L.     Insatser i FN:s säkerhetsråd pågår för att fredssamtalen mellan israeler och palestinier ska återupptas.

Ett europeiskt fredsinitiativ

1.      Europaparlamentet anser att unionen befinner sig vid en vändpunkt om den vill medverka till att denna region ska få fred. Parlamentet välkomnar därför vice ordföranden/den höga representantens utnämning av EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern som ett tydligt budskap om EU:s engagemang för denna region.

2.      Europaparlamentet betonar att unionen bör spela en avgörande roll för att uppnå en omfattande, varaktig och fredlig lösning, som i fallet med det nyligen uppnådda avtalet om Irans kärntekniska program.

3.      Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att deras främsta uppgift är att bidra aktivt till utarbetande av en gemensam europeisk ståndpunkt om hur fredsprocessen i Mellanöstern ska hanteras, och att avhålla sig från unilaterala initiativ som försvagar de europeiska åtgärderna. Parlamentet framhåller att de europeiska stats- och regeringscheferna inte kan begära att unionen ska agera proaktivt i regionen om deras skiljaktiga ståndpunkter hindrar unionen från att uttala sig gemensamt genom vice ordföranden/den höga representanten.

4.      Europaparlamentet betonar att det behövs en övergripande fred som uppfyller båda parters rättmätiga förhoppningar, även mot bakgrund av det kraftigt förvärrade läget i regionen och dess spridningseffekter.

5.      Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att samarbeta med EU:s särskilda representant för att inrätta ett europeiskt fredsinitiativ som bör inledas för det fall att det pågående arbetet i FN:s säkerhetsråd för att anta en resolution om inrättande av ramar för denna process skulle misslyckas.

6.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och EU:s särskilda representant att använda EU:s och medlemsstaternas politiska relationer och institutionella expertis på ett bättre sätt, eftersom de grundar sig på Europas geografiska närhet till samt historiska band och intensiva handelsutbyte med Mellanöstern, i syfte att uppnå en aktivare och effektivare politisk roll i fredsprocessen mellan israeler och palestinier, och mellan arabstaterna och Israel i det större sammanhanget.

 

En ny Mellanösternkvartett

7.      Europaparlamentet anser att unionen bör spela en huvudroll då kvartettens mål och form ska omdefinieras.

8.      Europaparlamentet stöder i detta sammanhang vice ordföranden/den höga representantens avsikt att göra arabstaterna närmare delaktiga i fredsprocessen genom att knyta dem till kvartettens arbete och utse EU:s särskilda representant till unionens sändebud till kvartetten.

9.      Europaparlamentet anser att kvartettens mål bör ses över och inriktas på att finna en politisk lösning på konflikten.

Genomförande av EU-rätten

10.    Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt och effektivt genomförande av befintlig unionslagstiftning och de bilaterala avtalen mellan EU och Israel, liksom av den åtföljande kontrollmekanismen – den ”tekniska överenskommelsen” – så att det inte blir möjligt för israeliska produkter från bosättningarna att importeras till EU:s marknad enligt de förmånstullar som fastställs i associeringsavtalet mellan EU och Israel.

11.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att på plats undersöka alla påståenden avseende förstörelse av och skador på EU-finansierade anläggningar och projekt i de ockuperade områdena, och att informera parlamentet om resultaten.

Användning av unionens befogenheter

12.    Europaparlamentet uppmanar unionen att fortsätta att bidra med betydande finansiellt stöd till det palestinska folket och stödja uppbyggnad av statsapparaten, men även se till att EU:s medel övervakas bättre så att de inte kan föras vidare, direkt eller indirekt, till terroristorganisationer eller terroristaktiviteter. Parlamentet efterlyser ökat finansiellt stöd från EU till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), men betonar samtidigt att den underliggande kärnfrågan om de palestinska flyktingarna måste tas upp.

13.    Europaparlamentet konstaterar att Israel för närvarande tillhandahåller bestånd till Gaza, och uppmanar Egypten att möjliggöra tillgång till bistånd på åtminstone motsvarande sätt.

14.    Europaparlamentet upprepar sin appell om brådskande återuppbyggnad och återställande av Gazaremsan efter kriget sommaren 2014, och betonar att detta måste vara en prioritet inom det humanitära biståndet för EU och det internationella samfundet. Medlemsstaterna uppmanas i detta sammanhang med eftertryck att fullgöra sina åtaganden för att stödja den trilaterala mekanismen för övervakning och kontroll av material för återuppbyggnaden.

15.    Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de israeliska myndigheterna att omedelbart avskaffa blockaden mot Gaza och att se till att gränsövergångarna öppnas helt.

16.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande