Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0844/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0844/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0318

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 229kWORD 122k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.812v01-00
 
B8-0844/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2685(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2635(RSP))  
B8-0844/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής οντότητας(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και τον ρόλο της ΕΕ(2), και της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ(3),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 20ής Ιουλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου (ΑΕ/ΥΕ) Federica Mogherini σχετικά με τον σχηματισμό της νέας ισραηλινής κυβέρνησης της 7ης Μαΐου 2015 και τις δηλώσεις του εκπροσώπου της σχετικά με την επίθεση εμπρησμού στη Δυτική Όχθη της 31ης Ιουλίου 2015 και σχετικά με τις πρόσφατες ισραηλινές αποφάσεις για περαιτέρω επεκτάσεις οικισμών της 29ης Ιουλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ σχετικά με τις κατεδαφίσεις στη Ζώνη Γ και σχετικά με τα έργα κατασκευής του διαχωριστικού τείχους στο Cremisan της 24ης Αυγούστου 2015,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΑΕ/ΥΕ, του αρμόδιου Επιτρόπου για την πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, Johannes Hahn, και του αρμόδιου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση της κρίσης, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την παροχή στήριξης από την ΕΕ στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA), της 19ης Αυγούστου 2015,

–       έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου,

–       έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου,

–       έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί της προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–       έχοντας υπόψη το «Διπλωματικό περίγραμμα για την επίλυση της ισραελοπαλαιστινιακής διένεξης και μέτρα για τη δημιουργία ενός διπλωματικού ορίζοντα και την πρόκληση θετικής δυναμικής προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας», που παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Κνεσέτ Yehiel Hilik Bar στις 27 Ιουλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία του 2013-2014 του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry και ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας το καλοκαίρι του 2014 ακολουθήθηκαν από ένα νέο αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονται προσπάθειες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιπρόεδρος της Κνεσέτ Yehiel Hilik Bar παρουσίασε, με την υποστήριξη επιφανών ηγετών της ισραηλινής αντιπολίτευσης, ένα «Διπλωματικό περίγραμμα για την επίλυση της ισραελοπαλαιστινιακής διένεξης και μέτρα για τη δημιουργία ενός διπλωματικού ορίζοντα και την πρόκληση θετικής δυναμικής προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας» τον Ιούλιο του 2015·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραελοπαλαιστινιακή διένεξη εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη κρίση στη Συρία, η άνοδος του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, ο αυξανόμενος ριζοσπαστισμός και η διάδοση της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή δημιουργούν σημαντικές απειλές ασφάλειας για το Ισραήλ και ολόκληρη την περιοχή και επιτείνουν περαιτέρω τα δεινά των Παλαιστινίων, αλλά δημιουργούν επίσης και κοινά συμφέροντα μεταξύ των αραβικών κρατών και του Ισραήλ, ενώ η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν παρέχει μια μοναδική δυναμική για την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία δεν θα πρέπει να μείνει αναξιοποίητη·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ, η οποία επισκέφθηκε το Ισραήλ και την Παλαιστίνη στο πλαίσιο της πρώτης της επίσημης επίσκεψης στο εξωτερικό με αυτήν την ιδιότητα τον Νοέμβριο του 2014, έχει καταδείξει την προσωπική της δέσμευση να ανανεώσει και να εντείνει τη συμμετοχή της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Fernando Gentilini ορίσθηκε ως ο νέος Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, παρά τη φιλοδοξία και τη δέσμευσή της να διαδραματίσει αυτόνομο ρόλο στο πεδίο αυτό, δεν έχει ακόμη αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική θεώρηση της εμπλοκής της στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, η οποία να αντικατοπτρίζει το ταχέως μεταβαλλόμενο περιφερειακό πλαίσιο·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων, και ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο, όμορο και βιώσιμο Παλαιστινιακό Κράτος, που θα ζουν το ένα πλάι στο άλλο σε καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας και αμοιβαίας αναγνώρισης στα σύνορα του 1967, με αμοιβαίως συμπεφωνημένες ανταλλαγές γης, και την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες εκ των βασικών παραμέτρων της λύσης των δύο κρατών είναι γνωστές από προηγούμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εβραίων εποίκων που ζουν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, εκτιμάται σε 600.000· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη κατεδάφιση παλαιστινιακών οικιών και ο συνεχιζόμενος εκτοπισμός παλαιστινιακών οικογενειών, οι περιορισμοί στην ελευθερία μετακίνησης των Παλαιστινίων και στην πρόσβασή τους στις αγροτικές γαίες, η βία των εβραίων εποίκων, η ανέγερση του διαχωριστικού τείχους πέραν της Πράσινης Γραμμής και η εκμετάλλευση των παλαιστινιακών φυσικών πόρων από το Ισραήλ, ως δύναμης κατοχής, στην περιοχή αυτή, συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θεμελιώδη απειλή για τη λύση των δύο κρατών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ομάδα Παρακολούθησης, εβραίοι έποικοι έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 11.000 επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από το 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yesh Din, μόνον το 1,9% των υποθέσεων βίας από εποίκους που οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων μεταξύ 2005 και 2014 κατέληξαν σε επιτυχή δίωξη·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ παραμένει βασικό ζήτημα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα ουδέποτε απεδέχθησαν τη μονομερή προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ εξακολουθούν να υποφέρουν από την έλλειψη ασφαλούς νομικού καθεστώτος διαμονής, από την κατάσχεση της γης τους και από τις συστηματικές διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στον χωροταξικό σχεδιασμό και στην ανέγερση, καθώς και όσον αφορά την πρόσβαση σε θρησκευτικούς τόπους και χώρους, ως αποτέλεσμα των πολιτικών της ισραηλινής κυβέρνησης που αποβλέπουν στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παλαιστινίων προσφύγων, άλλο ένα βασικό ζήτημα στην ειρηνευτική διαδικασία, ανέρχεται επί του παρόντος σε περίπου 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι πρόσφυγες δεύτερης ή τρίτης γενιάς·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή ενότητα αποτελεί ουσιώδες τμήμα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και αναγκαία προϋπόθεση για τη λύση των δύο κρατών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η ενότητα αυτή εξακολουθεί να υπονομεύεται από ενδοπαλαιστινιακές πολιτικές εντάσεις και από τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και την έλλειψη ουσιαστικής εξουσίας της Παλαιστινιακής Αρχής στην περιοχή αυτή·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λωρίδα της Γάζας, η οποία ελέγχεται de facto από τη Χαμάς, βρίσκεται υπό αποκλεισμό από το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός αυτός έχει καταστρέψει την οικονομία της, προκαλώντας υψηλή ανεργία και έλλειψη βασικών αγαθών, ενώ έχει και ισχυρό ψυχολογικό αντίκτυπο στον πληθυσμό, ιδίως σε ό,τι αφορά τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά παιδιά στη Γάζα έχουν ήδη ζήσει τρεις πολέμους και υποφέρουν από τις μετατραυματικές τους συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από τον πόλεμο το καλοκαίρι του 2014 και από την ανεπαρκή εισαγωγή υλικών ανοικοδόμησης στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καταδικάσει επανειλημμένως τις πυραυλικές επιθέσεις από τη Γάζα προς το έδαφος του Ισραήλ και ζήτησε την αποτελεσματική αποτροπή του λαθρεμπορίου όπλων στη Λωρίδα·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές 5.700 Παλαιστίνιοι – μεταξύ των οποίων 160 παιδιά, 26 γυναίκες και 400 διοικητικοί κρατούμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τρία είναι υπό διοικητική κράτηση, κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουλίου 2015 η Κνέσετ ενέκρινε τον νόμο περί αναγκαστικής σίτισης, ο οποίος επιτρέπει την αναγκαστική σίτιση παλαιστινίων κρατουμένων που είναι σε απεργία πείνας·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπερασπιστές της ειρήνης, οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, οι ακαδημαϊκοί και οι διανοούμενοι του δημόσιου βίου, τόσο από την ισραηλινή όσο και από την παλαιστινιακή πλευρά, αποτελούν σημαντικό τμήμα του κοινωνικού και πολιτικού ιστού των αντίστοιχων κοινωνιών τους και έχουν ζωτική σημασία για δημοκρατικά κινήματα βάσης που είναι υπέρ της ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ποικιλία φωνών και αφηγημάτων, μια δυναμική κοινωνία των πολιτών και ένας δημόσιος διάλογος χωρίς αποκλεισμούς μπορούν να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και στις δύο πλευρές, συμβάλλοντας στο να έλθουν πιο κοντά η ειρήνη και η συμφιλίωση·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το UNRWA – το οποίο παρέχει ζωτικές υπηρεσίες σε παλαιστίνιους πρόσφυγες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και στην Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία – αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη χρηματοδοτική κρίση στην ιστορία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν ο μεγαλύτερος δωρητής του UNRWA, καλύπτοντας περίπου το 40% της συνολικής στήριξης που λαμβάνει το Γραφείο·

1.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και ζητεί να καταβληθούν εκ νέου αξιόπιστες ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ των δυο μερών χωρίς καθυστέρηση, με βάση μία σαφή δέσμευση αμφοτέρων των πλευρών να απόσχουν από κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με στόχο να επιτευχθούν ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα στο πλαίσιο ενός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος·

2.      στηρίζει τις εν εξελίξει προσπάθειες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ιδίως δε την πρωτοβουλία της Γαλλίας για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μέσω ενός ψηφίσματος που θα καθορίζει ένα πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία αυτή· ζητεί, ωστόσο, την ανάληψη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας σε περίπτωση που συνεχισθεί το τρέχον αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία, πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο πλαίσιο μιας διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης με τη συμμετοχή των δύο πλευρών και όλων των αρμόδιων περιφερειακών και διεθνών παραγόντων· ενθαρρύνει τη συγκρότηση Διεθνούς Ομάδας Στήριξης, όπως ανακοινώθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015· σημειώνει το διπλωματικό περίγραμμα που παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Κνεσέτ Yehiel Hilik Bar, το οποίο θεωρεί σημαντική συμβολή στις ειρηνευτικές προσπάθειες·

3.      επαναλαμβάνει την έντονη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών όσον αφορά την ισραελοπαλαιστινιακή διένεξη, με το Κράτος του Ισραήλ εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων, και ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο, όμορο και βιώσιμο Παλαιστινιακό Κράτος, που θα ζουν το ένα πλάι στο άλλο σε καθεστώς ειρήνης, ασφάλειας και αμοιβαίας αναγνώρισης στα σύνορα του 1967, με αμοιβαίως συμπεφωνημένες ανταλλαγές γης, και την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών·

4.      τονίζει ότι άμεση προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα πρέπει να είναι να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών μέσω συγκεκριμένης δράσης και να διασφαλισθεί ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων του τοπικού πληθυσμού· προσβλέπει στην έναρξη του δομημένου διαλόγου της ΕΕ με το Ισραήλ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και τη διατήρηση της λύσης των δύο κρατών, η οποία θα πρέπει επίσης να καλύπτει το ζήτημα των οικισμών·

5.      τονίζει και πάλι ότι η χρήση μη βίαιων μέσων είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μέσω μιας συμφωνίας για το τελικό καθεστώς κατόπιν διαπραγματεύσεων, η οποία θα τερματίζει όλες τις αμοιβαίες αξιώσεις· καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας που συνιστούν επίθεση ή θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων και από τις δύο πλευρές· επαναλαμβάνει τη ισχυρή δέσμευσή του υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ· εξακολουθεί να υποστηρίζει την πολιτική της μη βίαιης αντίστασης του παλαιστίνιου Προέδρου Mahmoud Abbas·

6.      τονίζει ότι οιαδήποτε διαρκής λύση στην ισραελοπαλαιστινιακή διένεξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε περιφερειακό πλαίσιο, με την ενεργό και συνεχή στήριξη της διεθνούς κοινότητας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία, και ζητεί επίσημη απάντηση του Ισραήλ σε αυτή την πρωτοβουλία· ζητεί την εμπλοκή όλων των αρμόδιων ενδιαφερομένων μερών σε περιφερειακό επίπεδο στην ειρηνευτική διαδικασία, ιδίως δε του Αραβικού Συνδέσμου, καθώς και της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Λιβάνου, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα των συνόρων και των προσφύγων·

7.      τονίζει ότι είναι πλέον καιρός να διαδραματίσει η ΕΕ έναν εξέχοντα πολιτικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· χαιρετίζει την προσωπική δέσμευση της ΑΕ/ΥΕ και στηρίζει έντονα τις προσπάθειές της στο θέμα αυτό· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ, όπως εκφράζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015, να εργασθεί ενεργά για μια ανανεωμένη πολυμερή προσέγγιση ως προς την ειρηνευτική διαδικασία, σε διαβούλευση με όλα τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη, και να συνεργασθεί με τους περιφερειακούς εταίρους στη βάση της αραβικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα πρέπει όχι μόνο να συμμετάσχει αλλά και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, σε στενή συνεργασία με άλλους βασικούς διεθνείς παράγοντες, ακολουθώντας μια σαφή και συνεπή πολιτική, ενσωματωμένη σε μια ευρύτερη στρατηγική, για τη μεταβαλλόμενη γεωπολιτική τάξη στη Μέση Ανατολή·

8.      ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλα τα υπάρχοντα μέσα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και θετικών και αρνητικών κινήτρων, που λειτουργούν σαν μοχλός επί του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, προκειμένου να επιτευχθεί η λύση των δύο κρατών· υπογραμμίζει ότι η μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους Παλαιστινίους θα πρέπει να υπόκειται σε μια σαφή δέσμευση και σε απτές προόδους προς την κατεύθυνση της ειρήνης και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου· ζητεί, στο πνεύμα αυτό, τη διαρκή, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή όλης της σχετικής νομοθεσίας και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ, καθώς και των διμερών συμφωνιών της ΕΕ και με τα δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 2 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και της ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-ΟΑΠ·

9.      υπογραμμίζει τη δέσμευση που εκφράζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 13ης Δεκεμβρίου 2013 - η οποία επανελήφθη σε διάφορα συμπεράσματα και δηλώσεις της ΕΕ κατά τα δύο τελευταία έτη- όπου δηλώνονται τα ακόλουθα: «η ΕΕ θα παράσχει ένα άνευ προηγουμένου πακέτο ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής στήριξης και στήριξης στον τομέα της ασφάλειας και στα δύο μέρη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το τελικό καθεστώς. Σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας ειρήνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνάψει με το Ισραήλ και το μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης ειδική προνομιακή εταιρική σχέση που θα περιλαμβάνει αυξημένη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, στενότερους πολιτιστικούς και επιστημονικούς δεσμούς, διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων καθώς και προώθηση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Αμφότερα τα κράτη θα επωφεληθούν επίσης από την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας»·

10.    τονίζει ότι καμία χρηματοδότηση της ΕΕ σε ισραηλινές, ευρωπαϊκές ή άλλες οντότητες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που να συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην οικοδόμηση ή επέκταση παράνομων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ή σε ισραηλινές δραστηριότητες που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2013 για την επιλεξιμότητα των ισραηλινών φορέων και των δραστηριοτήτων τους στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη από τον Ιούνιο του 1967, για επιδοτήσεις, βραβεία και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ από το 2014 και εξής, και ζητεί την πλήρη εφαρμογή τους· τονίζει την ευθύνη των αρμόδιων αρχών της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι καμία χρηματοδότηση της ΕΕ προς τους Παλαιστινίους δεν μπορεί να εκτρέπεται άμεσα ή έμμεσα προς τρομοκρατικές οργανώσεις ή δραστηριότητες·

11.    είναι αποφασισμένο να ενισχύσει τη συνεργασία του με παράγοντες της ισραηλινής και της παλαιστινιακής πολιτικής κοινωνίας και κοινωνίας των πολιτών, επιδεικνύοντας μια πραγματική δέσμευση υπέρ της επίτευξης δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή· επαναλαμβάνει την απόφασή του να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με τον τίτλο «Κοινοβουλευτικοί υπέρ της Ειρήνης» ως ένα φόρουμ για την ενίσχυση του διαλόγου του με δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη της Κνεσέτ και του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου·

12.    τονίζει τις δυνατότητες των αράβων πολιτών του Ισραήλ να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, σημειώνοντας παράλληλα την άνοδο της Κοινής Αραβικής Λίστας ως της τρίτης πολιτικής δύναμης στην Κνεσέτ, με πολλές ψήφους και από εβραίους ισραηλινούς πολίτες· τονίζει ότι η λύση των δύο κρατών πρέπει να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, ως ισότιμων πολιτών στις χώρες τους, και στα δύο κράτη· ενθαρρύνει, στο πνεύμα αυτό, το Ισραήλ να εργασθεί για ευρύτερη ενσωμάτωση των αράβων πολιτών στον δημόσιο τομέα, καθώς και στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διαβούλευσης με τη θρησκευτική ηγεσία και των δύο πλευρών καθ' όλη την ειρηνευτική διαδικασία·

13.    αναγνωρίζει ότι ο διάλογος βάσης μεταξύ των λαών θα είναι ένα αναπόδραστο τμήμα μιας βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· ζητεί την ανάληψη δράσης από την ΕΕ για την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των υπερασπιστών της ειρήνης, των καλλιτεχνών, των συγγραφέων, των ακαδημαϊκών και των διανοούμενων της δημόσιας σφαίρας που επιδιώκουν την προώθηση του διαλόγου, των πολιτιστικών ανταλλαγών, της οικοδόμησης της ειρήνης, της επαφής μεταξύ των λαών και της πολιτιστικής ανταλλαγής και στις δύο πλευρές· ζητεί επίσης την ανάληψη δράσης από την ΕΕ για την ενθάρρυνση της ισραελοπαλαιστινιακής διαπολιτισμικής ανταλλαγής και του διαλόγου μεταξύ των λαών όσον αφορά τη νεολαία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αθλητικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων ηγεσίας νέων·

14.    καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες ανέγερσης και επέκτασης οικισμών από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και την πρόσφατη αναγγελία του ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την κατασκευή 300 νέων οικιστικών μονάδων στο Beit El και 500 μονάδων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και την κατεδάφιση 142 οικιών παλαιστινιακής ιδιοκτησίας και άλλων υποδομών στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μόνο τον Αύγουστο του 2015, συμπεριλαμβανομένων 16 δομών που χρηματοδοτούντο από δωρητές, η οποία οδήγησε στον εκτοπισμό 201 Παλαιστινίων, εκ των οποίων 121 παιδιά, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπιστικού Συντονισμού του ΟΗΕ (OCHA)· τονίζει και πάλι ότι η ανέγερση ισραηλινών οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη δυνάμει του διεθνούς δικαίου, αντιβαίνει στο πνεύμα της ειρήνης και συνιστά μείζον εμπόδιο στις ειρηνευτικές προσπάθειες· αποδοκιμάζει την κατεδάφιση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξεύρουν κατάλληλη λύση με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά την αποζημίωση για καταστραφέντα ή κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτήθηκαν από τους ευρωπαίους φορολογουμένους·

15.    χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ - στο πνεύμα της διαφοροποίησης μεταξύ του Ισραήλ και των δραστηριοτήτων του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη – να διασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ πρέπει να αναφέρουν ρητά και απερίφραστα τη μη εφαρμοσιμότητά τους στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, όπως επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015· ζητεί την ορθή σήμανση των προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τη μακρόχρονη πολιτική της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

16.    εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία – υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2012 – για την περαιτέρω επιδεινούμενη κατάσταση του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Δυτική Όχθη, και ιδίως στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών δραστηριοτήτων ανέγερσης και επέκτασης οικισμών, των περιορισμών στην ελευθερία μετακίνησης των Παλαιστινίων, της κατεδάφισης παλαιστινιακών οικιών και του εκτοπισμού παλαιστινιακών οικογενειών, της βίας των εβραίων εποίκων, της ανέγερσης του διαχωριστικού τείχους πέρα της Πράσινης Γραμμής, καθώς και της εκμετάλλευσης των παλαιστινιακών φυσικών πόρων από το Ισραήλ, ως δύναμης κατοχής, γεγονότα τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αποτρέψουν την αναγκαστική μεταφορά του παλαιστινιακού πληθυσμού και την κατεδάφιση παλαιστινιακών οικιών και έργων υποδομής, μεταξύ άλλων στα χωριά Α 52 και Susiya·

17.    καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις εβραίων εποίκων κατά Παλαιστινίων, ιδίως δε τη δολοφονία του Ali Dawabshah, ενός παλαιστίνιου νηπίου 18 μηνών, καθώς και του πατέρα και της μητέρας του, στο χωριό Duma, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την αυξανόμενη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, η οποία έχει άμεση σχέση με την εποικιστική πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης· χαιρετίζει τις δηλώσεις του ισραηλινού Προέδρου Reuven Rivlin και του Πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu, με τις οποίες καταδίκασαν την επίθεση κατά της οικογένειας Dawabshah και την αποκάλεσαν τρομοκρατική ενέργεια, αλλά υπενθυμίζει στο Ισραήλ την ακέραια ευθύνη του να προστατεύσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό στα κατεχόμενα εδάφη από τις επιθέσεις και παρενοχλήσεις εβραίων εποίκων, και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη όλους τους δράστες βίαιων ενεργειών από την πλευρά των εποίκων·

18.    επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού· εξακολουθεί να υποστηρίζει την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, που αποτελεί βασικό βήμα για την απεμπλοκή από το αδιέξοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, και την αμοιβαία αναγνώριση από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη ως τμήμα της συμφωνίας για το οριστικό καθεστώς· χαιρετίζει την προσχώρηση της Παλαιστίνης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

19.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ουσιαστική παλαιστινιακή ενότητα, η οποία αποτελεί ουσιώδες τμήμα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή· εκφράζει τη λύπη του για τις πρόσφατες δυσχέρειες στη διαδικασία παλαιστινιακής συμφιλίωσης μετά τον μερικό ανασχηματισμό της κυβέρνησης εθνικής συναίνεσης στα τέλη του Ιουλίου του 2015· σημειώνει την αναγγελία του Προέδρου Mahmoud Abbas για τη σταδιακή αποχώρησή του από την ηγεσία της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μαζί με ορισμένα από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΑΠ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Παλαιστίνη, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της παλαιστινιακής πολιτικής ηγεσίας, θα συντελέσουν στην ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση και θα μειώσουν την πολιτική επιρροή ακραίων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς·

20.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επείγουσα ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο το καλοκαίρι του 2014, η οποία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας· συγχαίρει, στο πλαίσιο αυτό, το UNRWA για το ηρωικό του έργο· καλεί τους διεθνείς δωρητές να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν κατά τη Διάσκεψη του Καΐρου τον Οκτώβριο του 2014·

21.    ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος αποτελεί συλλογική τιμωρία του τοπικού πληθυσμού, και την οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής, καθώς το υφιστάμενο νομικό καθεστώς δεν είναι βιώσιμο και λειτουργεί προς όφελος των εξτρεμιστών· επαναλαμβάνει ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Γάζας εξυπηρετεί τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ· χαιρετίζει τα πρόσφατα θετικά βήματα που έγιναν από το Ισραήλ για τη χαλάρωση του αποκλεισμού, ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση και την Παλαιστινιακή Αρχή να ανταποκριθεί θετικά· υπογραμμίζει ότι ο τερματισμός του αποκλεισμού της Γάζας, παράλληλα με την αντιμετώπιση των θεμιτών ανησυχιών του Ισραήλ για την ασφάλειά του, θα πρέπει να παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας των διμερών σχέσεων της ΕΕ με το Ισραήλ·

22.    ζητεί και πάλι από την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τα κυβερνητικά της καθήκοντα στη Λωρίδα της Γάζας, ως προϋπόθεση για μια βιώσιμη πολιτική σταθεροποίηση της περιοχής· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ, όπως επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015, να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων μέσω της επανενεργοποίησης και πιθανής επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και της εντολής των αποστολών της EUBAM Rafah και EUPOL COPPS·

23.    ζητεί τον άμεσο και οριστικό τερματισμό της εκτόξευσης πυραύλων από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, καθώς και κάθε άλλης τρομοκρατικής ενέργειας κατά του Ισραήλ που εκκινεί από τη συγκεκριμένη περιοχή· τονίζει και πάλι ότι η πλήρης συμμόρφωση τόσο των κρατικών όσο και των μη κρατικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας τους, με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και στη Μέση Ανατολή συνολικά·

24.    ζητεί για μία ακόμη φορά την αποφυλάκιση όλων των παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων, ιδίως δε των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου· ζητεί τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, μεταξύ δε άλλων και αυτών που βρίσκονται σε απεργία πείνας· εκφράζει την ανησυχία του για τον νόμο περί αναγκαστικής σίτισης, τον οποίο ενέκρινε η Κνεσέτ στις 30 Ιουλίου 2015, και τονίζει ότι ο νόμος αυτός πρέπει να εφαρμόζεται σε αυστηρή συμμόρφωση με τις διεθνείς νομοθετικές διατάξεις και προδιαγραφές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

25.    εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη σοβαρή χρηματοδοτική κρίση του UNRWA· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στο UNRWA και καλεί επειγόντως όλους τους άλλους δωρητές να αναβαθμίσουν τη χρηματοδοτική τους συμμετοχή στο Γραφείο, αλλά ζητεί επίσης την αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος των παλαιστινίων προσφύγων· επαινεί και συγχαίρει το UNRWA για τις εξαιρετικές του προσπάθειες που κατέστησαν δυνατό να χαρακτηρισθεί το σχολικό έτος 2015/2016 ανοικτό για μαθητές που είναι παλαιστίνιοι πρόσφυγες·

26.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Κνεσέτ, στον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του Ισραήλ, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και την Παλαιστινιακή Αρχή, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Λιβάνου, και στον Γενικό Επίτροπο του UNRWA.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0103.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0029.

(3)

ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 82.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου