Förfarande : 2015/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0844/2015

Ingivna texter :

B8-0844/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0318

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 200kWORD 88k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.812v01-00
 
B8-0844/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2635(RSP))  
B8-0844/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern, särskilt av den 17 december 2014 om erkännande av Palestina som stat(1), av den 18 september 2014 om Israel–Palestina efter Gazakriget och EU:s roll(2) samt av den 5 juli 2012 om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem(3),

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juli 2015 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av uttalandet av den 7 maj 2015 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, om bildandet av den nya israeliska regeringen samt uttalandena från hennes talesperson om mordbranden på Västbanken, av den 31 juli 2015, och om de senaste israeliska besluten om ytterligare utvidgning av bosättningar, av den 29 juli 2015,

–       med beaktande av det lokala EU-uttalandet av den 24 augusti 2015 om rivningar i område C och byggnadsarbeten på separationsbarriären vid Cremisan,

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 19 augusti 2015 om EU:s stöd till UNRWA från vice ordföranden/den höga representanten och Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, samt Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering,

–       med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,

–       med beaktande av Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO), å andra sidan, för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza,

–       med beaktande av de relevanta resolutionerna från FN:s generalförsamling och FN:s säkerhetsråd,

–       med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–       med beaktande av de ”diplomatiska grunddrag för att lösa den israelisk-palestinska konflikten och åtgärder för att skapa diplomatiska utsikter och en positiv dynamik för en överenskommelse” som Knessets vice talman, Yehiel Hilik Bar, lade fram den 27 juli 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Initiativet 2013–2014 från USA:s utrikesminister, John Kerry, och kriget på Gazaremsan sommaren 2014 har följts av ännu ett dödläge i fredsprocessen i Mellanöstern mellan israeler och palestinier. Det görs ansträngningar i FN:s säkerhetsråd för att återuppta fredsprocessen. Knessets vice talman, Yehiel Hilik Bar, lade i juli 2015, med stöd av framstående ledare inom den israeliska oppositionen, fram ”diplomatiska grunddrag för att lösa den israelisk-palestinska konflikten och åtgärder för att skapa diplomatiska utsikter och en positiv dynamik för en överenskommelse”.

B.     Den israelisk-palestinska konflikten fortsätter att påverka hela Mellanöstern. Den våldsamma krisen i Syrien, framväxten av den så kallade Islamiska staten och den ökande radikaliseringen och spridningen av terrorism i Mellanöstern skapar betydande säkerhetshot för Israel och hela regionen och förvärrar ytterligare palestiniernas lidande, men skapar också gemensamma intressen för arabländerna och Israel, samtidigt som den kärntekniska uppgörelsen med Iran erbjuder ett unikt tillfälle för fredsprocessen vilket inte bör försummas.

C.     Vice ordföranden/den höga representanten, som gjorde sitt första officiella besök utomlands i denna egenskap i Israel och Palestina i november 2014, har visat prov på sitt personliga åtagande för att förnya och intensifiera EU:s engagemang i fredsprocessen i Mellanöstern. Fernando Gentilini har utnämnts till EU:s nya särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern. Trots sin ambition och sitt åtagande att spela en oberoende roll på detta område har dock EU ännu inte utvecklat någon heltäckande och sammanhållen vision för sitt engagemang i fredsprocessen i Mellanöstern, en vision som bör återspegla den snabbt föränderliga regionala kontexten.

D.     Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för tvåstatslösningen, där Staten Israel inom säkra och erkända gränser och en självständig, suverän, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet längs gränserna från 1967, med ömsesidigt överenskomna markbyten och Jerusalem som huvudstad i båda stater. De flesta av de viktigaste parametrarna för tvåstatslösningen är kända från tidigare förhandlingar mellan de båda parterna.

E.     Uppskattningsvis 600 000 judiska bosättare bor på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem. De fortsatta rivningarna av palestinska hem och fördrivningen av palestinska familjer, begränsningarna av palestiniernas rörelsefrihet och tillgång till jordbruksmark, våldet från judiska bosättares sida, byggandet av separationsbarriären bortom den gröna linjen samt Israels utnyttjande av palestinska naturtillgångar som ockupationsmakt i detta område utgör en uppenbar kränkning av internationell rätt och ett grundläggande hot mot tvåstatslösningen.

F.     Enligt Palestinian Monitoring Group har judiska bosättare genomfört över 11 000 angrepp mot palestinier på Västbanken sedan 2004. Enligt den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din ledde endast 1,9 procent av fallen av våld från bosättares sida till åtal inför domstol mellan 2005 och 2014.

G.     Jerusalems status är fortfarande en nyckelfråga i fredsprocessen i Mellanöstern. EU och det internationella samfundet har aldrig accepterat Israels ensidiga annektering av östra Jerusalem. De palestinier som bor i östra Jerusalem saknar fortfarande säkert rättsligt uppehållstillstånd. Deras mark beslagtas och de utsätts för systematisk diskriminering i fråga om tillgång till offentliga tjänster, samhällsplanering och byggnadsverksamhet samt tillträde till religiösa platser och byggnader till följd av den israeliska regeringens politik, som syftar till att ändra den demografiska sammansättningen i området.

H.     Antalet palestinska flyktingar, en annan nyckelfråga i fredsprocessen, uppgår för närvarande till nästan 5 miljoner enligt FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA), varav de allra flesta är flyktingar i andra eller tredje generationen.

I.      Palestinsk enhet är en väsentlig del av fredsprocessen i Mellanöstern och en nödvändig förutsättning för tvåstatslösningen. Enheten fortsätter dock att undergrävas av interna palestinska politiska spänningar och av den israeliska blockaden av Gazaremsan samt bristen på verklig auktoritet från den palestinska myndigheten över detta område.

J.      Gazaremsan, som de facto kontrolleras av Hamas, har sedan 2007 varit under blockad. Denna blockad har ödelagt ekonomin, vilket lett till hög arbetslöshet och brist på basvaror, med svåra psykiska konsekvenser för befolkningen, särskilt ungdomarna. Många barn i Gaza har redan upplevt tre krig och lider av posttraumatiska besvär. Den humanitära krisen i Gaza har förvärrats ytterligare till följd av kriget sommaren 2014 och den otillräckliga införseln av material för återuppbyggnad till området. EU har vid ett flertal tillfällen fördömt raketattackerna från Gaza mot israeliskt territorium och efterlyst effektiva förebyggande åtgärder mot vapensmugglingen in i Gaza.

K.     5 700 palestinier – varav 160 barn, 26 kvinnor och 400 administrativt frihetsberövade – hålls fångna i israeliska fängelser. Tio ledamöter av det palestinska lagstiftande rådet, varav tre under administrativt frihetsberövande, hålls fångna i israeliska fängelser. Den 30 juli 2015 antog Knesset en lag om tvångsmatning som tillåter tvångsmatning av palestinska fångar under hungerstrejk.

L.     Aktörer i det civila samhället, människorättsorganisationer, fredsaktivister, konstnärer, författare, akademiker och intellektuella på både den israeliska och den palestinska sidan är en viktig del av den sociala och politiska väven i sina respektive samhällen och är avgörande för demokratiska gräsrotsrörelser för fred. En mångfald av röster och berättelser, ett dynamiskt civilt samhälle och en offentlig debatt där alla får komma till tals kan stärka de demokratiska institutionerna på båda sidor och föra fred och försoning närmare ett förverkligande.

M.    UNRWA – som tillhandahåller livsviktiga tjänster till de palestinska flyktingarna på det ockuperade palestinska territoriet, men även i Jordanien, Libanon och Syrien – har drabbats av den allvarligaste finansieringskrisen i sin historia. EU och dess medlemsstater är fortfarande UNRWA:s största bidragsgivare och står för nästan 40 procent av det totala stödet till byrån.

1.      Europaparlamentet är djupt oroat över det fortsatta dödläget i fredsprocessen i Mellanöstern mellan israeler och palestinier, och efterlyser ett återupptagande av trovärdiga fredsansträngningar mellan båda sidor utan dröjsmål, på grundval av ett tydligt åtagande från båda parter att avhålla sig från varje form av kränkning av folkrätten, med målet att uppnå verkliga och påtagliga resultat inom ramen för en fastställd tidsplan.

2.      Europaparlamentet stöder det pågående arbetet i FN:s säkerhetsråd, särskilt det initiativ som tagits av Frankrike, för att återuppta fredssamtalen mellan israeler och palestinier genom en resolution med en ram och en tidsplan för denna process. Parlamentet efterlyser dock ett övergripande europeiskt fredsinitiativ om det nuvarande dödläget i fredsprocessen skulle kvarstå, som skulle kunna läggas fram vid en internationell fredskonferens där båda sidor och alla relevanta regionala och internationella aktörer deltar. Parlamentet uppmuntrar inrättandet av en internationell stödgrupp, så som tillkännagavs i rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juli 2015. Parlamentet noterar de diplomatiska grunddrag som lagts fram av Knessets vice talman, Yehiel Hilik Bar, som ett viktigt bidrag till fredssträvandena.

3.      Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för en tvåstatslösning av den israelisk-palestinska konflikten, där Staten Israel inom säkra och erkända gränser och en självständig, suverän, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet och ömsesidigt erkännande längs gränserna från 1967, med ömsesidigt överenskomna markbyten och Jerusalem som huvudstad i båda stater.

4.      Europaparlamentet betonar att bevarandet av tvåstatslösningens genomförbarhet genom konkreta åtgärder och fullständig respekt för lokalbefolkningens rättigheter måste vara en omedelbar prioritet för EU och det internationella samfundet. Parlamentet ser fram emot inledandet av EU:s strukturerade dialog med Israel om situationen på Västbanken och bevarandet av tvåstatslösningen, som även bör omfatta frågan om bosättningarna.

5.      Europaparlamentet betonar återigen att icke-våld är det enda sättet att uppnå fred mellan israeler och palestinier, genom en framförhandlad överenskommelse om slutlig status som gör slut på alla ömsesidiga anspråk. Parlamentet fördömer alla våldshandlingar som innebär att civilbefolkningen på båda sidor angrips eller utsätts för fara. Parlamentet upprepar sitt starka engagemang för Israels säkerhet, och fortsätter att stödja den palestinske presidenten Mahmud Abbas politik för fredligt motstånd.

6.      Europaparlamentet understryker att en varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten kan åstadkommas endast i ett regionalt sammanhang med aktivt och fortlöpande stöd från det internationella samfundet. Parlamentet betonar i detta avseende vikten av det arabiska fredsinitiativet och efterlyser ett officiellt israeliskt svar på det. Parlamentet efterlyser medverkan av alla berörda regionala parter i fredsprocessen, i synnerhet Arabförbundet, samt Egypten, Jordanien och Libanon, som har särskilda intressen i gräns- och flyktingfrågorna.

7.      Europaparlamentet betonar att det är hög tid för EU att spela en framträdande politisk roll i fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet välkomnar det personliga engagemanget från vice ordföranden/den höga representanten och stöder kraftfullt hennes ansträngningar i detta avseende. Parlamentet välkomnar EU:s åtagande, såsom det uttrycks i rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juli 2015, att aktivt verka för en förnyad multilateral strategi för fredsprocessen i samråd med alla berörda parter och att inleda samarbete med regionala partner på grundval av det arabiska fredsinitiativet. Parlamentet betonar dock att EU inte bara bör engagera sig, utan också spela en ledande roll i denna process i nära samarbete med andra viktiga internationella aktörer, genom att föra en tydlig och konsekvent politik som ett led i en bredare strategi gentemot den skiftande geopolitiska ordningen i Mellanöstern.

8.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att på ett verkningsfullt sätt utnyttja alla befintliga EU-verktyg, däribland positiva och negativa incitament, som kan sätta press på Israel och palestinierna i syfte att uppnå en tvåstatslösning. Parlamentet betonar att den framtida utvecklingen av EU:s förbindelser med både Israel och palestinierna bör vara villkorad med ett tydligt åtagande för och konkreta framsteg mot fred och respekt för folkrätten. Parlamentet efterlyser i denna anda ett fortsatt, fullständigt och faktiskt genomförande av alla relevanta EU-lagar och EU-riktlinjer samt EU:s bilaterala avtal med båda sidor, inklusive artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel och interimsavtalet om associering mellan EU och PLO.

9.      Europaparlamentet påminner om det åtagande som rådet (utrikes frågor) uttryckte i sina slutsatser av den 13 december 2013 – och som har upprepats i olika slutsatser och uttalanden från EU under de senaste två åren – där man uppger följande: ”EU kommer att erbjuda de båda parterna ett aldrig tidigare skådat paket med europeiskt stöd på det politiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga området, som ett led i en överenskommelse om slutlig status. Om ett slutligt fredsavtal skulle ingås kommer Europeiska unionen att erbjuda Israel och den framtida staten Palestina ett särskilt privilegierat partnerskap, som bland annat innebär ökat tillträde till de europeiska marknaderna, närmare kulturella och vetenskapliga förbindelser, förenklade handelsprocedurer, investeringsstöd och främjande av förbindelserna mellan företag. Båda staterna kommer också att erbjudas en förstärkt politisk dialog och ett fördjupat säkerhetssamarbete.”

10.    Europaparlamentet betonar att inga EU-medel till israeliska, europeiska eller andra enheter får användas på ett sätt som direkt eller indirekt bidrar till byggande eller utvidgning av olagliga israeliska bosättningar på Västbanken, inbegripet i östra Jerusalem, eller till israelisk verksamhet som kränker internationell humanitär rätt på det ockuperade palestinska territoriet. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens riktlinjer av den 19 juli 2013 för rätten för israeliska enheter och deras verksamheter inom de territorier som är ockuperade av Israel sedan juni 1967 att omfattas av bidrag, priser och finansieringsinstrument som finansieras av EU från och med 2014, och begär att de följs fullt ut. Parlamentet betonar det ansvar som de berörda EU-myndigheterna har för att säkerställa att inga EU-medel till palestinier direkt eller indirekt kan avledas till terroristorganisationer eller deras verksamhet.

11.    Europaparlamentet är fast beslutet att stärka sitt samarbete med israeliska och palestinska aktörer i det politiska och civila samhället som visar ett uppriktigt engagemang för att uppnå en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern. Parlamentet påminner om sitt beslut att lansera initiativet ”Parlamentsledamöter för fred” som ett forum för att intensifiera sin dialog med demokratiskt valda ledamöter av Knesset och det palestinska lagstiftande rådet.

12.    Europaparlamentet betonar att de arabiska medborgarna i Israel kan spela en viktig roll för att åstadkomma fred mellan israeler och palestinier, och noterar samtidigt den arabiska Gemensamma listans uppgång som tredje största politiska kraft i Knesset, med många röster även från judiska israeliska medborgare. Parlamentet betonar att tvåstatslösningen måste garantera fullständig respekt för etniska och religiösa minoriteters värdighet och enskilda och kollektiva rättigheter som jämlika medborgare i sina länder, i båda stater. I denna anda uppmanas Israel att arbeta för ökad integration av de arabiska medborgarna i den offentliga sektorn, liksom socialt, ekonomiskt och politiskt. Parlamentet understryker också vikten av att samråda med det religiösa ledarskapet på båda sidor under hela fredsprocessen.

13.    Europaparlamentet anser att dialog mellan människor på gräsrotsnivå kommer att vara en oundviklig del av en hållbar och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet uppmanar EU att vidta åtgärder för att stärka det civila samhällets organisationer, människorättsorganisationer, fredsaktivister, konstnärer, författare, akademiker och intellektuella som strävar efter dialog, kulturellt utbyte, fredsskapande, kontakter mellan människor och kulturellt utbyte på båda sidor. Parlamentet efterlyser också EU-insatser för att uppmuntra israelisk-palestinska interkulturella utbyten och mellanmänskliga dialoger bland ungdomar, bland annat inom utbildningsprojekt, idrotts- och konstinitiativ samt ungdomsledarskapsprogram.

14.    Europaparlamentet fördömer Israels fortsatta olagliga byggande och utvidgning av bosättningar på Västbanken, däribland i östra Jerusalem, samt den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahus tillkännagivande nyligen av bygget av 300 nya bosättningsenheter i Beit El och 500 enheter i östra Jerusalem, liksom rivningen av 142 palestinskägda bostäder och annan infrastruktur i område C och i östra Jerusalem enbart under augusti månad 2015, inbegripet 16 givarfinansierade strukturer, vilket lett till en fördrivning av 201 palestinier, bland dem 121 barn, enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha). Parlamentet betonar än en gång att bygget av israeliska bosättningar på det ockuperade palestinska territoriet är olagligt enligt folkrätten, strider mot fredsandan och utgör ett stort hinder för fredsansträngningarna. Parlamentet beklagar djupt förstörelsen av projekt som betalats av EU och dess medlemsstater på det ockuperade palestinska territoriet, och uppmanar EU och medlemsstaterna att hitta en lämplig lösning tillsammans med Israel om ersättning för förstörda eller beslagtagna tillgångar som finansierats av de europeiska skattebetalarna.

15.    Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande – i linje med differentieringen mellan Israel och dess verksamhet på det ockuperade palestinska territoriet – att se till att alla avtal mellan EU och Israel otvetydigt och uttryckligen anger att de inte är tillämpliga på de territorier som Israel ockuperar sedan 1967, vilket bekräftades i rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juli 2015. Parlamentet begär korrekt märkning av produkter från israeliska bosättningar på EU:s marknad, i enlighet med gällande EU-lagstiftning och EU:s långvariga policy i detta avseende.

16.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro – och erinrar om sin resolution av den 5 juli 2012 – över den ytterligare förvärrade situationen för den palestinska befolkningen på Västbanken, särskilt i område C och i östra Jerusalem, på grund av den fortsatta israeliska verksamheten med byggande och utvidgning av bosättningar, begränsningarna av palestiniernas rörelsefrihet, rivningarna av palestinska hem och fördrivningen av palestinska familjer, våldet från judiska bosättares sida, byggandet av separationsbarriären bortom den gröna linjen samt Israels utnyttjande av palestinska naturtillgångar som ockupationsmakt, vilket hotar tvåstatslösningens genomförbarhet. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att stoppa och förhindra tvångsförflyttningen av den palestinska befolkningen och rivningen av deras bostäder och infrastruktur, bland annat i byarna Abu Nawar och Susiya.

17.    Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de attacker som nyligen utförts av judiska bosättare mot palestinier, särskilt mordet på Ali Dawabshah, ett 18 månader gammalt palestinskt barn, och hans far och mor i byn Duma, och uttrycker sitt deltagande. Parlamentet är djupt oroat över det ökande våldet från bosättarnas sida på Västbanken, vilket har en direkt koppling till den israeliska regeringens bosättningspolitik. Parlamentet välkomnar uttalandet från Israels president Reuven Rivlin och premiärminister Benjamin Netanyahu, i vilket de fördömde attacken mot familjen Dawabshah och kallade den ett terrordåd, men påminner Israel om dess fulla ansvar att skydda den palestinska befolkningen på det ockuperade territoriet mot de judiska bosättarnas attacker och trakasserier och att ställa alla bosättare som begått våldshandlingar inför rätta.

18.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för det palestinska folkets självbestämmanderätt. Parlamentet fortsätter att stödja erkännandet av Palestina som stat som ett avgörande steg för att bryta dödläget i fredsprocessen i Mellanöstern, liksom Israels och Palestinas erkännande av varandra som ett led i överenskommelsen om slutlig status. Parlamentet välkomnar Palestinas medlemskap i Internationella brottmålsdomstolen.

19.    Europaparlamentet upprepar sitt krav på verklig palestinsk enhet, som är en väsentlig del av fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet beklagar den senaste tidens bakslag i den palestinska försoningsprocessen efter den partiella ombildningen av den nationella samlingsregeringen i slutet av juli 2015. Parlamentet noterar tillkännagivandet från president Mahmud Abbas om hans avgång som chef för Palestinska befrielseorganisationen (PLO), tillsammans med ett antal medlemmar av PLO:s verkställande styrelse. Parlamentet upprepar sitt krav på president- och parlamentsval i Palestina, vilket torde stärka den demokratiska legitimiteten för det palestinska politiska ledarskapet, bidra till intern palestinsk försoning och minska det politiska inflytandet från extremistgrupperna, däribland Hamas.

20.    Europaparlamentet upprepar sin appell om brådskande återuppbyggnad och återställande av Gazaremsan efter kriget sommaren 2014, vilket måste vara en prioritet inom det humanitära biståndet för EU och det internationella samfundet. Parlamentet lovordar UNRWA:s hjältemodiga arbete i detta avseende. Parlamentet uppmanar de internationella givarna att infria de utfästelser de gjorde vid konferensen i Kairo i oktober 2014.

21.    Europaparlamentet kräver ett omedelbart stopp för blockaden av Gazaremsan, som innebär en kollektiv bestraffning av lokalbefolkningen, och begär att området ska kunna återhämta sig ekonomiskt, eftersom den nuvarande situationen är ohållbar och spelar extremisterna i händerna. Parlamentet upprepar att stabilitet och välstånd i Gaza tjänar Israels egna intressen och säkerhet. Parlamentet välkomnar de positiva åtgärder som Israel nyligen vidtagit för att lätta på blockaden, och uppmanar landet att fortsätta på denna väg och den palestinska myndigheten att reagera positivt. Parlamentet understryker att ett stopp för blockaden av Gaza – samtidigt som hänsyn tas till Israels legitima säkerhetsintressen – bör stå högt upp på dagordningen för EU:s bilaterala förbindelser med Israel.

22.    Europaparlamentet uppmanar återigen den palestinska myndigheten att fylla sin regeringsfunktion på Gazaremsan, som en förutsättning för en hållbar politisk stabilisering av området. Parlamentet välkomnar EU:s åtagande, som upprepades i rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juli 2015, att stödja dessa insatser, bland annat genom återuppta uppdragen EU BAM Rafah och Eupol Copps och eventuellt utvidga uppdragens tillämpningsområden och mandat.

23.    Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart och definitivt stopp för avskjutningen av raketer från Gazaremsan in på israeliskt territorium, liksom alla andra terrordåd mot Israel från detta område. Parlamentet betonar på nytt att fullständig efterlevnad av internationell människorätt och humanitär rätt av både statliga och icke-statliga aktörer, inbegripet deras ansvarsskyldighet, är en hörnsten för att uppnå varaktig fred och säkerhet mellan israeler och palestinier och i Mellanöstern som helhet.

24.    Europaparlamentet begär återigen att samtliga palestinska politiska fångar, i synnerhet medlemmarna i det palestinska lagstiftande rådet, ska friges. Parlamentet kräver fullständig respekt för palestinska fångars rättigheter i israeliska fängelser, däribland för dem som hungerstrejkar. Parlamentet uttrycker sin oro över den lag om tvångsmatning som antogs av Knesset den 30 juli 2015 och betonar att denna lag måste genomföras i strikt överensstämmelse med internationell människorättslagstiftning och internationella människorättsnormer.

25.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över UNRWA:s allvarliga finansieringskris. Parlamentet efterlyser ökat ekonomiskt stöd från EU till UNRWA och uppmanar kraftfullt alla andra givare att öka sina anslag till byrån, men begär också att den underliggande kärnfrågan om palestinska flyktingar ska tas upp. Parlamentet lovordar och gratulerar UNRWA för dess utomordentliga insatser, som gjorde det möjligt att förklara läsåret 2015/2016 öppet för palestinska flyktingelever.

26.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, Knesset, Israels president och regering, det palestinska lagstiftande rådet och den palestinska myndigheten, Arabförbundets generalsekreterare, Egyptens, Jordaniens och Libanons parlament och regeringar samt UNRWA:s generalkommissionär.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0103.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0029.

(3)

EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 82.

Rättsligt meddelande