Процедура : 2015/2834(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0866/2015

Внесени текстове :

B8-0866/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0319

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 74k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Беларус в светлината на предстоящите през 2015 г. президентски избори (2015/2834(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Богдан Анджей Здройевски, Яцек Сариуш-Волски, Сандра Калниете, Елмар Брок, Андрей  Пленкович, Габриелюс Ландсбергис, Йежи Бузек, Михаел Галер, Туне Келам, Анджей Гжиб, Дейвид Макалистър, Яромир Щетина, Барбара Кудрицка, Агнешка Козловска-Райевич, Иржи Поспишил, Павел Свобода, Рамон Луис Валкарсел Сисо от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус в светлината на предстоящите през 2015 г. президентски избори (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции и препоръки относно Беларус,

–       като взе предвид освобождаването на шестима политически затворници от органите на управление на 22 август 2015 г.,

–       като взе предвид предстоящите президентски избори, насрочени за 11 октомври 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че въпреки засилването на контактите между Беларус и ЕС и Съединените щати, все още предстои да бъде забелязана положителна промяна по отношение на правата на човека и демокрацията в Беларус;

Б.     като има предвид, че случаи на натиск и сплашване на защитници на правата на човека в Беларус, придружени с полицейски акции и изземване на оборудването на организации за защита на правата на човека, както и принудително извеждане от Беларус на активисти, все още са ежедневно явление;

В.     като има предвид, че органите все още използват практиката на административно преследване срещу журналисти на свободна практика, работещи за чуждестранни медии без акредитация, като няколко такива случаи станаха известни през последните месеци;

Г.     като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да изпълнява смъртни присъди;

Д.     като има предвид, че на 2 април 2015 г. президентът Лукашенко подписа указ № 3 „относно предотвратяване на социална зависимост“, който предвижда задължителен труд за безработни лица, под страх от заплащане на специална такса за държавния бюджет или административна санкция под формата на глоба или административно нареждане;

Е.     като има предвид, че на 18 и 19 юни 2015 г. в Минск се осъществи първото официално посещение от 2002 г. на делегацията на ЕП за връзки с Беларус;

Ж.    като има предвид, че е постигнат напредък в секторното сътрудничество в сферата на висшето образование („Болонският процес“), професионалното обучение, цифровия пазар, енергетиката, безопасността на храните и културата, както и в други области;

З.      като има предвид, че участието на Беларус като посредник в усилията за намиране на решение на конфликта в Украйна получи положителна оценка;

1.      остава дълбоко загрижен във връзка с положението на правата на човека и основните свободи в държавата, както и относно недостатъците, наблюдавани по време на предишни избори от независими международни наблюдатели;

2.      приветства освобождаването на останалите политически затворници и счита, че това е потенциален напредък към подобряване на отношенията между ЕС и Беларус; призовава правителството на Беларус да реабилитира освободените политически затворници и да възстанови изцяло техните граждански и политически права; припомня, че предишните възможности за подобряване на отношенията не се превърнаха в стъпки, предприети от органите на управление в Минск и бяха изцяло от тактически характер; следователно изразява умерена надежда, че този път действието ще бъде последвано от мерки, предоставящи солидни основания за пробив в двустранните отношения;

3.      подчертава необходимостта Беларус да проведе предстоящите президентски избори в съответствие с международно признатите стандарти, да предостави на опозицията безпрепятствен достъп до всички контролирани от правителството средства за комуникация и да ѝ позволи да участва в изборите равнопоставено;

4.      очаква органите да прекратят тормоза на независими медии по политически причини; настоятелно ги призовава да прекратят практиката на административно преследване и произволно използване на раздел 2 на член 22, параграф 9 от Административния кодекс срещу журналистите на свободна практика по обвинение за работа с чуждестранни медии без акредитация, което ограничава правото на свобода на изразяване и разпространяване на информация;

5.      припомня, че десетима души са били екзекутирани в Беларус от 2010 г. насам, като само през 2014 г. са били изпълнени три екзекуции и на 18 март 2015 г. беше постановена нова смъртна присъда; в този контекст настоятелно призовава Беларус — единствената държава в Европа, която продължава да изпълнява смъртно наказание, да се присъедини към световния мораториум върху изпълнението на смъртното наказание като първа стъпка към неговото окончателно премахване;

6.      призовава правителството на Беларус да спазва препоръките на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права относно премахването на елементи на принудителен труд в страната;

7.      призовава органите на Беларус да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и с международните и регионалните инструменти за правата на човека, ратифицирани от Беларус;

8.      повтаря призива си към Комисията да подкрепи с финансови и политически средства усилията на гражданското общество в Беларус, независимите медии и неправителствените организации в Беларус за осъществяване на демократичните стремежи на беларуския народ;

9.      признава постигнатия напредък в секторното сътрудничество в сферата на висшето образование („Болонският процес“), професионалното обучение, цифровия пазар, енергетиката, безопасността на храните и културата, както и в други области;

10.    признава увеличаването на използването на беларуски език в обществения живот; отбелязва, Министерството на образованието планира да насърчи използването на беларуски език в образованието, както и публикуването на съдебни актове от Конституционния съд едновременно на руски и на беларуски език;

11.    изразява решимост да продължи да допринася, включително и чрез делегацията на ЕП за връзки с Беларус, за политиката на ЕС, съчетаваща критичност и ангажираност към Беларус;

12.    възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД, Съвета, Комисията и държавите членки.

Правна информация