Postup : 2015/2834(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0866/2015

Předložené texty :

B8-0866/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0319

NÁVRH USNESENÍ
PDF 158kWORD 72k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Bělorusku s ohledem na nadcházející prezidentské volby v roce 2015 (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku s ohledem na nadcházející prezidentské volby v roce 2015 (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení o Bělorusku,

–       s ohledem na propuštění šesti politických vězňů běloruskými orgány dne 22. srpna 2015;

–       s ohledem na nadcházející prezidentské volby, které se mají konat dne 11. října 2015;

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že i přes posílení kontaktů Běloruska s EU a Spojenými státy se změny v oblasti lidských práv a demokracie v Bělorusku doposud neprojevily,

B.     vzhledem k tomu, že nátlak na obránce lidských práv a jejich zastrašování v Bělorusku pokračují a každodenně dochází k policejním raziím a zabavování vybavení organizací působících v oblasti lidských práv i k nucenému vystěhovávání aktivistů z Běloruska;

C.     vzhledem k tomu, že běloruské orgány stále využívají správní řízení k postihu nezávislých novinářů, kteří spolupracují se zahraničními sdělovacími prostředky bez akreditace, a v posledních měsících bylo zaznamenáno několik takovýchto případů;

D.     vzhledem k tomu, že Bělorusko zůstává jedinou zemí v Evropě, v níž je stále uplatňován trest smrti;

E.     vzhledem k tomu, že dne 2. dubna 2015 prezident Lukašenko podepsal dekret č. 3 o prevenci sociální závislosti, která ukládá nezaměstnaným osobám pracovní povinnost pod hrozbou zvláštního poplatku do státního rozpočtu nebo správní sankce ve formě pokuty nebo správního zadržení;

F.     vzhledem k tomu, že ve dnech 18.–19. června 2015 oficiálně navštívila Minsk poprvé od roku 2002 Delegace EU pro vztahy s Běloruskem;

G.     vzhledem k pokroku, kterého bylo dosaženo v rámci odvětvové spolupráce, mimo jiné v oblasti vyššího vzdělávání (Boloňský proces), odborné přípravy, digitálního trhu, energetiky, bezpečnosti potravin a kultury;

H.     vzhledem k tomu, že je pozitivně hodnoceno zapojení Běloruska jako zprostředkovatele v rámci řešení konfliktu na Ukrajině;

1.      vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti se situací v oblasti lidských práv a základních svobod v zemi a rovněž s nedostatky, které při minulých volbách zaznamenali mezinárodní volební pozorovatelé;

2.      vítá propuštění zbývajících politických vězňů a považuje tuto skutečnost za znak možného pokroku na cestě ke zlepšení vztahů mezi EU a Běloruskem; vyzývá běloruskou vládu, aby rehabilitovala propuštěné politické vězně a obnovila v plném rozsahu jejich občanská a politická práva; připomíná, že se v minulosti příležitosti ke zlepšení vztahů nenaplnily, neboť kroky, které učinily orgány v Minsku, měly výhradně účelový charakter; vyjadřuje proto s výhradami naději, že tentokrát budou následovat i opatření, která vytvoří pevný základ pro zásadní posun ve dvoustranných vztazích;

3.      zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Bělorusko uspořádalo nadcházející prezidentské volby v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a umožnilo opozici neomezený přístup ke všem sdělovacím prostředkům, které jsou v rukou vlády, a umožnilo rovnocennou účast opozice ve volbách;

4.      očekává, že běloruské orgány přestanou zastrašovat nezávislé sdělovací prostředky kvůli jejich politickým názorům; naléhavě je vyzývá k ukončení správního stíhání a svévolného využívání článku 22 odst. 9 části II správního zákona vůči nezávislým novinářům za jejich spolupráci se zahraničními sdělovacími prostředky bez akreditace, což omezuje právo na svobodu projevu a svobodné šíření informací;

5.      připomíná, že od roku 2010 bylo v Bělorusku popraveno deset osob, přičemž jen v roce 2014 byly popraveny 3 osoby a dne 18. března 2015 byl vynesen další rozsudek smrti; v této souvislosti naléhavě vyzývá Bělorusko, které je jedinou zemí v Evropě, jež stále uplatňuje trest smrti, aby se připojilo k celosvětovému moratoriu na výkon trestu smrti, což by byl první krok na cestě k jeho úplnému zrušení;

6.      vyzývá vládu Běloruska, aby dodržovala doporučení Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva týkající se zrušení prvků nucené práce v zemi;

7.      vyzývá běloruské orgány, aby za všech okolností zajistily dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními a regionálními nástroji v oblasti lidských práv, které Bělorusko ratifikovalo;

8.      opakovaně žádá Komisi, aby finančními i politickými prostředky podporovala úsilí běloruské občanské společnosti, nezávislých sdělovacích prostředků a nevládních organizací v Bělorusku v zájmu podpory demokratických ambicí lidu Běloruska;

9.      uznává pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci odvětvové spolupráce mimo jiné v oblasti vyššího vzdělávání (Boloňský proces), odborné přípravy, digitálního trhu, energetiky, bezpečnosti potravin a kultury;

10.    uznává, že došlo ke zvýšení používání běloruštiny ve veřejném životě; bere na vědomí plány ministerstva školství na podporu používání běloruštiny ve vzdělávání i při zveřejňování legislativních aktů Ústavního soudu v ruštině i běloruštině;

11.    je odhodlán i nadále přispívat mimo jiné prostřednictvím Delegace EP pro vztahy s Běloruskem k politice EU spočívající v „kritické angažovanosti“ vůči Bělorusku;

12.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, Radě, Komisi a členským státům.

 

Právní upozornění