Procedure : 2015/2834(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0866/2015

Indgivne tekster :

B8-0866/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0319

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 65k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om situationen i Hviderusland i lyset af det forestående præsidentvalg i 2015 (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland i lyset af det forestående præsidentvalg i 2015 (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hviderusland,

–       der henviser til myndighedernes løsladelse af seks politiske fanger den 22. august 2015,

–       der henviser til det forestående præsidentvalg, der skal afholdes den 11. oktober 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at der stadig ikke ses reelle ændringer med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i Hviderusland på trods af den forstærkede kontakt mellem Hviderusland og EU,

B.     der henviser til, at der fortsat forekommer tilfælde af pres på og intimidering af menneskerettighedsforkæmpere i Hviderusland, med politirazziaer og beslaglæggelse af menneskerettighedsorganisationers udstyr, samt at fjernelse af aktivister med magt fra Hviderusland stadig er en daglig foreteelse,

C.     der henviser til, at myndigheder stadig anvender deres praksis med administrativ forfølgelse af freelancejournalister, der arbejder for udenlandske medier uden akkreditering,

D.     der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig anvender dødsstraf,

E.     der henviser til, at præsident Lukasjenko den 2. april 2015 underskrev dekret nr. 3 om forebyggelse af social afhængighed, der indeholder bestemmelser om tvangsarbejde for arbejdsløse med trussel om betaling af en særlig afgift til statsbudgettet eller administrativ hæftelse i form af en bøde eller administrativ frihedsberøvelse;

F.     der henviser til, at Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland aflagde sit første officielle besøg i Hviderusland siden 2002 den 18.-19. juni 2015 i Minsk;

G.     der henviser til, at der er blevet gjort fremskridt i sektorsamarbejdet inden for bl.a. områderne højere uddannelse (Bologna-processen), erhvervsuddannelse, det digitale marked, energisektoren, fødevaresikkerhed og kultur;

H.     der henviser til, at Hvideruslands inddragelse som mægler i forsøget på at finde en løsning på konflikten i Ukraine er blevet positivt vurderet;

1.      er fortsat dybt bekymret over situationen med hensyn til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Hviderusland samt over de mangler, som uafhængige internationale observatører har konstateret under tidligere valg;

2.      glæder sig over løsladelsen af de resterende politiske fanger og betragter dette som et potentielt fremskridt på vejen til at forbedre forholdet mellem EU og Hviderusland; opfordrer den hviderussiske regering til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem alle deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage; minder om, at tidligere muligheder for at forbedre forholdet ikke blev til noget, fordi de skridt, der blev taget af myndighederne i Minsk, var af ren taktisk karakter; udtrykker derfor, med forbehold, sit håb om, at handlingen vil blive fulgt op med foranstaltninger, der giver et solidt grundlag for et gennembrud i de bilaterale forbindelser;

3.      understreger, at det er nødvendigt for Hviderusland at afholde det forestående præsidentvalg i overensstemmelser med internationalt anerkendte standarder, at give oppositionen uhindret adgang til alle regeringskontrollerede kommunikationsmidler og give den lov til at deltage i valget på lige fod med regeringen;

4.      forventer, at myndighederne holder op med at chikanere uafhængige medier af politiske årsager; opfordrer dem indtrængende til at standse deres praksis med administrativ forfølgelse og den vilkårlige anvendelse af artikel 22, stk. 9, i del 2 af loven om administrative overtrædelser mod freelancejournalister for at arbejde med udenlandske medier uden akkreditering, hvorved ytringsfriheden og retten til informationsformidling indskrænkes;

5.      minder om, at der er blev henrettet ti personer i Hviderusland siden 2010, heraf tre henrettelser alene i 2014, og at der blev afsagt en ny dødsdom den 18. marts 2015; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Hviderusland - det eneste land i Europa, der stadig anvender dødsstraf - til at deltage i et fælles moratorium for fuldbyrdelse af dødsstraf som et første skridt mod permanent afskaffelse af dødsstraffen;

6.      opfordrer regeringen i Hviderusland til at respektere henstillingerne fra FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder om at ophæve de elementer af tvangsarbejde, der findes i landet;

7.      opfordrer de hviderussiske myndigheder til at sikre, at de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder respekteres i alle forhold i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og med de internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret;

8.      gentager sin opfordring til Kommissionen om med alle finansielle og politiske midler at støtte det hviderussiske civilsamfunds, uafhængige mediers og hviderussiske ikke-statslige organisationers bestræbelser på at opfylde det hviderussiske folks forventninger om demokrati;

9.      anerkender, at der er blevet gjort fremskridt i sektorsamarbejdet inden for bl.a. områderne højere uddannelse (Bologna-processen), erhvervsuddannelse, det digitale marked, energisektoren, fødevaresikkerhed og kultur;

10.    anerkender, at anvendelsen af det hviderussiske sprog i det offentlige liv er blevet øget; noterer sig uddannelsesministeriets plan til fremme af anvendelsen af det hviderussiske sprog på uddannelsesområdet samt forfatningsdomstolens offentliggørelse af retsakter på både russisk og hviderussisk;

11.    er fast besluttet på - også via Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland - fortsat at bidrage til EU's politik for kritisk engagement over for Hviderusland;

12.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/ Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse