Menetlus : 2015/2834(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0866/2015

Esitatud tekstid :

B8-0866/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0319

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Valgevenes 2015. aastal toimuvate presidendivalimiste eel (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes 2015. aastal toimuvate presidendivalimiste eel (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Valgevene kohta,

–       võttes arvesse kuue poliitvangi vabastamist võimude poolt 22. augustil 2015,

–       võttes arvesse 11. oktoobriks 2015 kavandatud peatseid presidendivalimisi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et vaatamata kontaktide tihenemisele Valgevene ja Euroopa Liidu, aga ka Valgevene ja USA vahel, ei ole positiivseid muutusi inimõiguste ja demokraatia alal Valgevenes veel ilmnenud;

B.     arvestades, et Valgevenes avaldatakse inimõiguste kaitsjatele jätkuvalt survet ning neid hirmutatakse, inimõigustega tegelevate organisatsioonide vastu korraldatakse sageli politseihaaranguid ja nende varustust arestitakse ning aktivistide sunniviisiline Valgevenest väljasaatmine on endiselt igapäevane nähtus;

C.     arvestades, et ametivõimud järgivad jätkuvalt tava võtta halduskorras vastutusele akrediteerimata vabakutselised ajakirjanikud, kes teevad välismeediaga koostööd – möödunud kuude jooksul on dokumenteeritud mitu sellist juhtu;

D.     arvestades, et Valgevene on Euroopas ainus riik, kus kasutatakse veel surmanuhtlust;

E.     arvestades, et president Lukašenka allkirjastas 2. aprillil 2015 dekreedi nr 3, milles käsitletakse sotsiaalse ülalpeetavuse ennetamist ja kehtestatakse töötutele isikutele sunniviisiline töö (vastasel juhul peavad nad maksma erimaksu riigieelarvesse või neile määratakse halduskaristus, milleks võib olla trahv või haldusarest);

F.     arvestades, et 18.–19. juunil 2015 toimus Valgevenega suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsiooni esimene ametlik visiit Minskisse pärast 2002. aastat;

G.     arvestades, et koostöö on mõnes valdkonnas olnud edukas, näiteks kõrghariduse (Bologna protsess), kutsehariduse, digitaalse turu, energeetikasektori, toiduohutuse ja kultuuri vallas;

H.     arvestades, et positiivse märgina on Valgevene osalenud vahendajana Ukraina konflikti lahendamispüüetes;

1.      on jätkuvalt sügavalt mures inimõiguste ja põhivabaduste olukorra pärast Valgevenes ning puuduste pärast, mida sõltumatud rahvusvahelised vaatlejad eelmiste valimiste käigus täheldasid;

2.      väljendab heameelt järelejäänud poliitvangide vabastamise üle ja peab seda potentsiaalseks edusammuks ELi ja Valgevene suhete parandamise teel; palub Valgevene valitsusel vabastatud poliitvangid rehabiliteerida ning nende kodaniku- ja poliitilised õigused täielikult taastada; tuletab meelde, et ka minevikus on ette tulnud suhete parandamise võimalusi, kuid neid ei realiseeritud, sest Minski ametivõimud tegutsesid äärmiselt taktikaliselt; loodab seetõttu mõningase reserveeritusega, et seekord järgnevad võimalusele meetmed, mis loovad kahepoolsetes suhetes toimuva läbimurde jaoks piisavalt kindla pinnase;

3.      rõhutab, et Valgevenel on vaja eesseisvad presidendivalimised läbi viia kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega, anda opositsioonile takistamatu juurdepääs kõikidele valitsuse kontrolli all olevatele kommunikatsioonivahenditele ja võimaldada opositsioonierakondadel osaleda valimistes võrdsetel alustel;

4.      ootab, et võimud lõpetaksid sõltumatu meedia tagakiusamise poliitilistel põhjustel; nõuab tungivalt, et võimud lõpetaks ka halduskaristuste ja haldusseadustiku artikli 22 lõike 9 teise osa meelevaldse kasutamise akrediteerimata vabakutseliste ajakirjanike vastu, kes teevad välismeediaga koostööd, sest sellega piiratakse sõnavabadust ja teabe levitamist;

5.      tuletab meelde, et alates 2010. aastast on Valgevenes hukatud kümme inimest, kusjuures ainuüksi 2014. aastal toimus kolm hukkamist ning 18. märtsil 2015 mõisteti veel üks kohtualune surma; nõuab sellega seoses tungivalt, et Valgevene kui ainus Euroopa riik, kus veel surmanuhtlust kohaldatakse, teeks esimese sammu surmanuhtluse täieliku kaotamise teel ning ühineks surmanuhtlusele kuulutatud üleüldise moratooriumiga;

6.      palub Valgevene valitsusel järgida ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee soovitusi sunniviisilise töö elementide keelustamise kohta Valgevenes;

7.      kutsub Valgevene ametivõime üles tagama kõikidel juhtudel demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste järgimise vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Valgevene poolt ratifitseeritud rahvusvahelistele ja piirkondlikele inimõigusi käsitlevatele õigusaktidele;

8.      kordab komisjonile esitatud üleskutset toetada nii rahaliselt kui ka poliitiliselt Valgevene kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja valitsusväliste organisatsioonide jõupingutusi Valgevene rahva demokraatlike püüdluste elluviimisel;

9.      tunnistab, et koostöö on mõnes valdkonnas olnud edukas, näiteks kõrghariduse (Bologna protsess), kutsehariduse, digitaalse turu, energeetikasektori, toiduohutuse ja kultuuri vallas;

10.    võtab teadmiseks, et valgevene keele kasutamine avalikus elus sageneb; võtab teadmiseks haridusministeeriumi kava toetada valgevene keele kasutamist hariduses ning asjaolu, et konstitutsioonikohus avaldab õigusaktid nii vene kui ka valgevene keeltes;

11.    kavatseb muu hulgas Valgevenega suhtlemiseks loodud Euroopa parlamendi delegatsiooni kaudu jätkuvalt toetada Euroopa Liidu kaalutletud koostöö poliitikat Valgevene suhtes;

12.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele.

Õigusalane teave