Menettely : 2015/2834(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0866/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0866/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0319

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 65k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v02-00
 
B8-0866/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Valko-Venäjän tilanteesta ennen tulevia vuoden 2015 presidentinvaaleja (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta ennen tulevia vuoden 2015 presidentinvaaleja (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä,

–       ottaa huomioon, että viranomaiset vapauttivat 22. elokuuta 2015 kuusi poliittista vankia,

–       ottaa huomioon tulevat presidentinvaalit, jotka on määrä pitää 11. lokakuuta 2015,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että Valko-Venäjän ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisten yhteyksien viimeaikaisesta lisääntymisestä huolimatta myönteinen muutos Valko-Venäjän ihmisoikeus- ja demokratiatilanteessa on vielä havaitsematta;

B.     ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä esiintyy yhä ihmisoikeuksien puolustajien painostusta ja pelottelua, johon liittyy poliisin ratsioita ja ihmisoikeusjärjestöjen laitteiden takavarikointia, ja että aktivisteja pakotetaan Valko-Venäjällä edelleen päivittäin lähtemään maasta;

C.     ottaa huomioon, että viranomaiset käyttävät yhä hallinnollisia syytteitä ulkomaisten tiedotusvälineiden palveluksessa toimivia akkreditoimattomia freelance‑toimittajia vastaan ja että viime kuukausina on dokumentoitu useita tällaisia tapauksia;

D.     huomauttaa, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa vielä käytetään kuolemanrangaistusta;

E.     ottaa huomioon, että presidentti Lukašenka allekirjoitti 2. huhtikuuta 2015 asetuksen nro 3 sosiaalisen riippuvuuden ennaltaehkäisystä ja että sen mukaan työttömien on tehtävä pakollista työtä tai he joutuvat maksamaan valtionkassaan erityismaksun tai heille määrätään hallinnollinen vastuu sakon tai hallinnollisen pidätyksen muodossa;

F.     ottaa huomioon, että suhteista Valko-Venäjään vastaava Euroopan parlamentin valtuuskunta teki 18. ja 19. kesäkuuta 2015 ensimmäisen virallisen vierailun Minskiin sitten vuoden 2002;

G.     toteaa, että alakohtaisessa yhteistyössä on edistytty esimerkiksi korkeakoulutuksen (Bolognan prosessi), ammatillisen koulutuksen, digitaalisten markkinoiden, energiasektorin, elintarviketurvallisuuden ja kulttuurin aloilla;

H.     toteaa, että Valko-Venäjän osallistumista välittäjänä pyrkimyksiin ratkaisun löytämiseksi Ukrainan konfliktiin on pidetty myönteisenä;

1.      on edelleen erittäin huolestunut ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tilanteesta maassa sekä puutteista, joita riippumattomat kansainväliset tarkkailijat havaitsivat viime vaalien aikana;

2.      suhtautuu myönteisesti jäljellä olleiden poliittisten vankien vapauttamiseen ja pitää sitä mahdollisena edistysaskeleena EU:n ja Valko-Venäjän välisten suhteiden parantamiseksi; kehottaa Valko-Venäjän hallitusta puhdistamaan vapautettujen poliittisten vankien maineen ja palauttamaan heille täydet kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet; muistuttaa, että aikaisemmat yritykset parantaa suhteita eivät tuottaneet tuloksia, koska Valko-Venäjän viranomaisten toteuttamat toimet olivat luonteeltaan puhtaasti taktisia; ilmaisee näin ollen varauksellisen toiveensa, että tällä kertaa seuraavilla toimenpiteillä luodaan luja perusta läpimurrolle kahdenvälisissä suhteissa;

3.      korostaa, että Valko-Venäjän on järjestettävä lähestyvät presidentinvaalit kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti sekä annettava oppositiolle esteetön pääsy kaikkiin hallituksen valvomiin viestintävälineisiin ja sallittava sen osallistuminen vaaleihin yhdenvertaisessa asemassa;

4.      odottaa viranomaisten lopettavan riippumattomien viestimien ahdistelun poliittisista syistä; kehottaa niitä luopumaan hallinnollisten syytteiden nostamisesta ja lopettamaan hallintolain 22 artiklan 9 pykälän toisen osan mielivaltaisen soveltamisen freelance-toimittajiin, jotka työskentelevät ulkomaisille tiedotusvälineille ilman akkreditointia, koska tämä rajoittaa ilmaisunvapautta ja tiedon levittämistä;

5.      palauttaa mieliin, että vuoden 2010 jälkeen Valko-Venäjällä on teloitettu kymmenen henkilöä, että yksin vuonna 2014 suoritettiin kolme teloitusta ja että 18. maaliskuuta 2015 annettiin uusi kuolemantuomio; kehottaa Valko-Venäjää, ainoaa Euroopan maata, jossa vielä käytetään kuolemanrangaistusta, liittymään kuolemanrangaistuksen käytön maailmanlaajuiseen moratorioon ensimmäisenä toimena kohti sen pysyvää poistamista;

6.      kehottaa Valko-Venäjän hallitusta kunnioittamaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän YK:n komitean suosituksia, jotka koskevat pakkotyövoiman käytön piirteiden poistamista maassa;

7.      pyytää Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan kaikissa olosuhteissa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Valko-Venäjän ratifioimien kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussäädösten mukaisesti;

8.      kehottaa jälleen komissiota tukemaan taloudellisin ja poliittisin keinoin Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan, riippumattomien tiedotusvälineiden ja Valko-Venäjällä toimivien valtiosta riippumattomien järjestöjen ponnisteluja Valko-Venäjän kansan demokraattisten pyrkimysten toteuttamiseksi;

9.      toteaa, että alakohtaisessa yhteistyössä on edistytty esimerkiksi korkeakoulutuksen (Bolognan prosessi), ammatillisen koulutuksen, digitaalisten markkinoiden, energiasektorin, elintarviketurvallisuuden ja kulttuurin aloilla;

10.    toteaa, että valkovenäjän kielen käyttö julkisuudessa on lisääntynyt; panee merkille Valko-Venäjän opetusministeriön suunnitelmat edistää valkovenäjän kielen käyttöä opetuksessa samoin kuin sen, että perustuslakituomioistuin julkaisee säädökset sekä venäjäksi että valkovenäjäksi;

11.    aikoo päättäväisesti edelleen edistää muun muassa suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan kautta EU:n ”kriittistä lähentymispolitiikkaa” suhteissa Valko-Venäjään;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus