Procedūra : 2015/2834(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0866/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0866/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0319

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 173kWORD 71k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Baltkrievijā, ņemot vērā 2015. gadā gaidāmās prezidenta vēlēšanas (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā, ņemot vērā 2015. gadā gaidāmās prezidenta vēlēšanas (2015/2834(RSP))  
B8‑0866/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā līdzšinējās rezolūcijas un ieteikumus attiecībā uz Baltkrieviju,

–       ņemot vērā to, ka 2015. gada 22. augustā varas iestādes atbrīvoja sešus politiski ieslodzītos;

–       ņemot vērā tuvojošās prezidenta vēlēšanas, kas notiks 2015. gada 11. oktobrī,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā, neraugoties uz kontaktu intensificēšanu starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību, un Amerikas Savienotajām Valstīm, Baltkrievijā joprojām ir jāgaida pozitīvas pārmaiņas cilvēktiesību un demokrātijas jomā;

B.     tā kā Baltkrievijā ir pastāvīgi vērojami cilvēktiesību aizstāvju apspiešanas un iebiedēšanas gadījumi, rīkojot policijas reidus un konfiscējot cilvēktiesību organizāciju aprīkojumu, un joprojām ikdienišķa parādība ir tas, ka no Baltkrievijas tiek piespiedu kārtā izraidīti aktīvisti;

C.     tā kā varas iestādes joprojām īsteno administratīvās vajāšanas praksi pret ārštata žurnālistiem, kuri sadarbojas ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, un pēdējo mēnešu laikā ir dokumentēti vairāki šādi gadījumi;

D.     tā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā joprojām tiek izpildīts nāvessods;

E.     tā kā 2015. gada 2. aprīlī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko parakstīja Dekrētu Nr. 3 „Par sociālās atkarības novēršanu”, kurš nosaka, ka nenodarbinātām personām obligāti jāstrādā, pretējā gadījumā paredzot īpašu nodevu, kas iemaksājama valsts budžetā, vai administratīvo atbildību naudas soda vai administratīva aresta veidā;

F.     tā kā 2015. gada 18. un 19. jūnijā Minskā pirmajā oficiālajā vizītē kopš 2002. gada ieradās Eiropas Parlamenta delegācija attiecībām ar Baltkrieviju;

G.     tā kā ir gūti panākumi nozaru sadarbībā, cita starpā tādās jomās kā augstākā izglītība (Boloņas process), profesionālā apmācība, digitālais tirgus, enerģētika, pārtikas nekaitīgums un kultūra;

H.     tā kā Baltkrievija ir guvusi pozitīvu novērtējumu par iesaistīšanos mēģinājumos rast risinājumu konfliktam Ukrainā, uzņemoties sarunu virzītāja lomu,

1.      joprojām pauž dziļas bažas par cilvēktiesību un pamatbrīvību situāciju valstī, kā arī par nepilnībām, ko iepriekšējo vēlēšanu laikā tika konstatējuši neatkarīgi starptautiskie novērotāji;

2.      atzinīgi vērtē atlikušo politiski ieslodzīto personu atbrīvošanu un uzskata, ka tas var potenciāli sekmēt attiecību uzlabošanos starp ES un Baltkrieviju; aicina Baltkrievijas valdību reabilitēt atbrīvotos politiski ieslodzītos un pilnībā atjaunot viņu pilsoniskās un politiskās tiesības; atgādina, ka līdzšinējās iespējas uzlabot attiecības netika devušas jūtamus rezultātus, jo Minskas iestāžu spertie soļi bija tikai un vienīgi taktiska rakstura; tādēļ rezervēti pauž cerību, ka šoreiz darbībai sekos pasākumi, kuri dos stabilu pamatu panākumu nodrošināšanai divpusējo attiecību veidošanā;

3.      uzsver, ka gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā ir jānorisinās saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem un ka ir nepieciešams nodrošināt opozīcijai neierobežotu piekļuvi visiem valdības kontrolētajiem saziņas līdzekļiem un ļaut tai piedalīties vēlēšanās uz līdztiesīgiem pamatiem;

4.      gaida, ka varas iestādes pārtrauks neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu politiski motivētu vajāšanu; mudina tās pārtraukt administratīvās vajāšanas praksi un Administratīvā kodeksa 22. panta 9. punkta otrās daļas patvaļīgu izmantojumu, vēršoties pret ārštata žurnālistiem, kuri sadarbojas ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, un tādējādi ierobežojot tiesības uz vārda brīvību un informācijas izplatīšanu;

5.      atgādina, ka kopš 2010. gada Baltkrievijā desmit cilvēkiem ticis izpildīts nāvessods, turklāt 2014. gadā vien tika izpildīti trīs nāvessodi, un ka 2015. gada 18. martā tika pasludināts jauns uz nāvi notiesājošs spriedums; šajā sakarībā mudina Baltkrieviju kā vienīgo Eiropas valsti, kura joprojām piemēro augstāko soda mēru, pievienoties globālajam nāvessoda izpildes moratorijam, tādējādi sperot pirmo soli ceļā uz nāvessoda pilnīgu atcelšanu;

6.      aicina Baltkrievijas valdību ievērot ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas ieteikumus attiecībā uz piespiedu darba elementu izskaušanu valstī;

7.      aicina Baltkrievijas iestādes jebkādos apstākļos nodrošināt demokrātijas principu, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Baltkrievijas ratificētajiem starptautiskajiem un reģionālajiem cilvēktiesību instrumentiem;

8.      atkārtoti aicina Komisiju finansiāli un politiski atbalstīt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju centienus piepildīt Baltkrievijas tautas cerības panākt demokrātiju;

9.      atzīst nozaru sadarbībā gūtos panākumus, cita starpā tādās jomās kā augstākā izglītība (Boloņas process), profesionālā apmācība, digitālais tirgus, enerģētika, pārtikas nekaitīgums un kultūra;

10.    atzīst,ka sabiedriskajā dzīvē tiek plašāk lietota baltkrievu valoda; pieņem zināšanai Izglītības ministrijas plānus sekmēt baltkrievu valodas lietošanu izglītībā, kā arī Konstitucionālās tiesas leģislatīvo aktu publicēšanu gan krievu, gan baltkrievu valodā;

11.    pauž apņemšanos arī turpmāk sniegt ieguldījumu ES „kritiskās iesaistīšanās” politikā attiecībā uz Baltkrieviju, šajā procesā iesaistoties arī EP delegācijai sadarbībai ar Baltkrieviju;

12.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), EĀDD, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.

 

Juridisks paziņojums