Postup : 2015/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0866/2015

Predkladané texty :

B8-0866/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0319

NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Bielorusku v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami v roku 2015 (2015/2834 (RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami v roku 2015 (2015/2834 (RSP))  
B8‑0866/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na predchádzajúce uznesenia a odporúčania o Bielorusku,

–       so zreteľom na prepustenie šiestich politických väzňov orgánmi 22. augusta 2015,

–       so zreteľom na blížiace sa prezidentské voľby, ktoré sa majú konať 11. októbra 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže napriek zintenzívneniu kontaktov medzi Bieloruskom, Európskou úniou a Spojenými štátmi sa na pozitívnu zmenu v súvislosti s ľudskými právami a demokraciou v Bielorusku ešte stále čaká;

B.     keďže nátlak na obhajcov ľudských práv a ich zastrašovanie v Bielorusku pretrvávajú a policajné razie, zabavovanie vybavenia organizácií pre ľudské práva, ako aj násilné vysťahovanie aktivistov z Bieloruska sú každodennou realitou;

C.     keďže úrady stále využívajú prax administratívneho stíhania voči novinárom na voľnej nohe spolupracujúcim so zahraničnými médiami bez akreditácie, čo dokumentuje viacero prípadov v uplynulých mesiacoch,

D.     keďže Bielorusko zostáva jedinou krajinou v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti,

E.     keďže prezident Lukašenko podpísal 2. apríla 2015 dekrét č. 3 o predchádzaní sociálnej závislosti, podľa ktorého sú nezamestnaní povinní pracovať pod hrozbou platby osobitného poplatku do štátnej pokladne alebo povinnej administratívnej pokuty alebo administratívneho zatknutia;

F.     keďže v dňoch 18. až 19. júna 2015 navštívila Delegácia EP pre vzťahy s Bieloruskom oficiálne Minsk po prvýkrát od roku 2002,

G.     keďže k pokroku došlo okrem iného v spolupráci medzi odvetviami v oblastiach vyššieho vzdelávania (bolonský proces), odbornej prípravy, digitálneho trhu, energetiky, potravinovej bezpečnosti a kultúry;

H.     keďže spolupráca Bieloruska ako sprostredkovateľa, pokiaľ ide o snahy nájsť riešenie konfliktu na Ukrajine, bola hodnotená pozitívne;

1.      je naďalej hlboko znepokojený nad situáciou v oblasti ľudských práv a základných slobôd v krajine, ako aj nad nedostatkami, na ktoré poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia volieb v súvislosti s poslednými voľbami;

2.      víta prepustenie posledných politických väzňov a považuje to za možný pokrok smerom k zlepšeniu vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; vyzýva vládu Bieloruska, aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a aby v plnej miere obnovila ich občianske a politické práva; pripomína, že príležitosti na zlepšenie vzťahov v minulosti neboli využité, keďže orgány v Minsku podnikli kroky, ktoré boli výlučne taktického charakteru; preto vyjadruje iba skromnú nádej, že tento krát sa slová premenia na opatrenia, ktoré poskytnú pevnú pôdu na zvrat v bilaterálnych vzťahoch;

3.      zdôrazňuje, že je potrebné, aby blížiace sa prezidentské voľby v Bielorusku prebehli v súlade s medzinárodne uznávanými normami, aby opozícia mala neobmedzený prístup k všetkým komunikačným prostriedkom kontrolovaným vládou a aby sa mohla zúčastniť na voľbách ako rovnocenný partner;

4.      očakáva, že orgány prestanú zastrašovať nezávislé médiá z politických dôvodov; nalieha, aby ukončili administratívne prenasledovanie a svojvoľné uplatňovanie oddielu 2 článku 22 ods. 9 správneho kódexu voči novinárom na voľnej nohe, ktorí spolupracujú so zahraničnými médiami bez akreditácie, čím obmedzujú právo na slobodu prejavu a šírenie informácií;

5.      pripomína, že v Bielorusku bolo od roku 2010 popravených desať osôb, pričom v roku 2014 boli popravení až traja a najnovší rozsudok smrti bol vynesený 18. marca 2015; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Bielorusko, jedinú krajinu v Európe, v ktorej sa ešte stále vykonáva trest smrti, aby sa pripojilo k celosvetovému moratóriu v súvislosti s vykonávaním trestu smrti v rámci prvého kroku k jeho trvalému zrušeniu;

6.      vyzýva vládu Bieloruska, aby dodržiavala odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva o zrušení prvkov nútenej práce v krajine;

7.      vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

8.      opätovne vyzýva Komisiu, aby finančnými a politickými prostriedkami podporila úsilie bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií a mimovládnych organizácií v Bielorusku o naplnenie túžby bieloruského ľudu po demokracii;

9.      uznáva pokrok, ku ktorému došlo okrem iného v spolupráci medzi odvetviami v oblastiach vyššieho vzdelávania (bolonský proces), odbornej prípravy, digitálneho trhu, energetiky, potravinovej bezpečnosti a kultúry;

10.    uznáva častejšie používanie bieloruského jazyka vo verejnom živote; berie na vedomie plány Ministerstva pre vzdelávanie posilniť používanie bieloruského jazyka vo vzdelávaní, ako aj to, že Ústavný súd publikuje právne akty v ruštine aj bieloruštine;

11.    je odhodlaný pokračovať, aj prostredníctvom Delegácie EP pre vzťahy s Bieloruskom, v prispievaní k európskej politike „kritickej spolupráce“ s Bieloruskom;

12.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), ESVČ, Rade, Komisii a členským štátom.;

Právne oznámenie