Förfarande : 2015/2834(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0866/2015

Ingivna texter :

B8-0866/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0319

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 156kWORD 64k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.834v01-00
 
B8-0866/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Vitryssland mot bakgrund av det förestående presidentvalet 2015 (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland mot bakgrund av det förestående presidentvalet 2015 (2015/2834(RSP))  
B8-0866/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer om Vitryssland,

–       med beaktande av myndigheternas frigivning av sex politiska fångar den 22 augusti 2015,

–       med beaktande av det förestående presidentvalet, som utlysts till den 11 oktober 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Trots intensifieringen av kontakter mellan Vitryssland och EU och USA har positiva förändringar när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i Vitryssland ännu inte kunnat märkas.

B.     Det förekommer fortfarande fall av påtryckningar och hot mot människorättsförsvarare i Vitryssland. Polisrazzior och beslagtagande av utrustning från människorättsorganisationer, liksom tvångsbortförande av aktivister från landet, är en del av vardagen.

C.     Myndigheterna använder sig fortfarande av administrativa åtal mot frilansjournalister som arbetar med utländska medier utan ackreditering, och flera fall har dokumenterats under de senaste månaderna.

D.     Vitryssland är det enda landet i Europa som verkställer dödsstraff.

E.     Den 2 april 2015 undertecknade president Lukasjenko dekret nr 3 om ”förebyggande av socialt beroende”, som föreskriver tvångsarbete för arbetslösa personer under hot om betalning av en särskild avgift till den statliga budgeten eller administrativt straffansvar i form av böter eller administrativt gripande.

F.     Det första officiella besöket sedan 2002 av Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland ägde rum den 18–19 juni 2015 i Minsk.

G.     Framsteg har gjorts i sektorssamarbetet på områdena högre utbildning (Bolognaprocessen), yrkesutbildning, den digitala marknaden, energisektorn, livsmedelssäkerhet och kultur, bland andra.

H.     Vitrysslands engagemang som medlare i försöken att hitta en lösning på konflikten i Ukraina har fått positiva omdömen.

1.      Europaparlamentet förblir djupt oroat över situationen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i landet, liksom över de brister som oberoende internationella observatörer iakttagit under tidigare val.

2.      Europaparlamentet välkomnar frigivandet av de återstående politiska fångarna och anser detta vara ett potentiellt framsteg mot en förbättring av förbindelserna mellan EU och Vitryssland. Parlamentet uppmanar den vitryska regeringen att rehabilitera de frigivna politiska fångarna och återge dem alla deras medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet påminner om att tidigare tillfällen att förbättra förbindelserna har försuttits, då de åtgärder som vidtogs av myndigheterna i Minsk var av strikt taktisk art. Parlamentet hoppas därför, dock utan illusioner, att gesten denna gång kommer att följas av åtgärder som ger fast grund för ett genombrott i de bilaterala förbindelserna.

3.      Europaparlamentet betonar att Vitryssland måste genomföra det kommande presidentvalet i enlighet med internationellt erkända normer som ger oppositionen obehindrat tillträde till alla regeringskontrollerade medier och gör det möjligt för den att delta i valet på lika villkor.

4.      Europaparlamentet förväntar sig att myndigheterna upphör med trakasserier mot oberoende medier på politiska grunder. Parlamentet uppmanar dem kraftfullt att upphöra med administrativt åtal och godtycklig användning av avsnitt 2 i artikel 22.9 i förvaltningslagen mot frilansande journalister för att ha samarbetat med utländska medier utan ackreditering, vilket begränsar rätten till yttrandefrihet och informationsspridning.

5.      Europaparlamentet påminner om att tio människor har avrättats i Vitryssland sedan 2010 och att tre av dessa avrättningar verkställdes bara under 2014. En ny dödsdom avkunnades den 18 mars 2015. I detta sammanhang uppmanas Vitryssland, det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraffet, kraftfullt att ansluta sig till ett globalt moratorium för verkställande av dödsstraff som ett första steg mot ett definitivt avskaffande.

6.      Europaparlamentet uppmanar Vitrysslands regering att respektera rekommendationerna från FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter om avskaffande av inslag av tvångsarbete i landet.

7.      Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att under alla omständigheter trygga respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och internationella och regionala människorättsinstrument som ratificerats av Vitryssland.

8.      Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att med finansiella och politiska medel stödja de insatser som görs av det civila samhället, oberoende medier och icke-statliga organisationer i Vitryssland för att fullfölja det vitryska folkets demokratisträvanden.

9.      Europaparlamentet erkänner de framsteg som har gjorts i sektorssamarbetet på områdena högre utbildning (Bolognaprocessen), yrkesutbildning, den digitala marknaden, energisektorn, livsmedelssäkerhet och kultur, bland andra.

10.    Europaparlamentet noterar den ökade användningen av det vitryska språket i det offentliga livet. Parlamentet noterar utbildningsministeriets planer på att främja användningen av det vitryska språket i utbildningen och konstaterar att författningsdomstolen offentliggör rättsakter på både ryska och vitryska.

11.    Europaparlamentet är fast beslutet att fortsätta att bidra, även genom sin delegation för förbindelserna med Vitryssland, till EU:s politik för ”kritiskt engagemang” gentemot Vitryssland.

12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande