Διαδικασία : 2015/2834(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0876/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0876/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 163kWORD 71k
8.9.2015
PE565.844v01-00
 
B8-0876/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2015/2834(RSP))


Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2015/2834(RSP))  
B8-0876/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέστειλε τις επίσημες σχέσεις της με τις Λευκορωσικές αρχές μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2012, και ότι από το 2004 σε διάφορες φάσεις έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημες σχέσεις με το Λευκορωσικό Κοινοβούλιο· ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος έχει αντικατασταθεί από ένα διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, και ιδιαίτερα με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2012 η Επιτροπή ξεκίνησε με τη Λευκορωσική κοινωνία τον ευρωπαϊκό διάλογο για τον Εκσυγχρονισμό·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσική Κυβέρνηση διαρκώς εκφράζει ενδιαφέρον για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι έχουν βελτιωθεί οι διμερείς σχέσεις πολλών κρατών μελών με τη Λευκορωσία· ότι η Λευκορωσία διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία που υπεγράφη στο Μινσκ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2015, στο πλαίσιο του διαλόγου για τον εκσυγχρονισμό, η ΕΕ και ο Λευκορώσος Υπουργός Εξωτερικών είχαν μια συνάντηση όπου -για πρώτη φορά από το 2009- συζητήθηκαν ζητήματα που περιελάμβαναν την εκλογική μεταρρύθμιση, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ότι η Λευκορωσία έχει εκφράσει την προθυμία της να επαναλάβει το διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποδεχθεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Αυγούστου ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Alexander Lukashenko εξέδωσε διαταγή "για λόγους ανθρωπισμού" να ελευθερωθούν έξι πολιτικοί κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην προεδρικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης Mikola Statkevich·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ Miklós Haraszti για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία (A/HRC/29/43) αποκάλυψε ότι σημειώθηκε σημαντική βελτίωση ως προς την όλη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι μέλος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης· ότι η Ρωσία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λευκορωσίας και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των διεθνών συναλλαγών της Λευκορωσίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή συνεχίζει να εφαρμόζεται στη Λευκορωσία κι ότι το 2014 τρία άτομα εκτελέστηκαν, ενώ μια νέα θανατική καταδίκη απαγγέλθηκε στις 18 Μαρτίου 2015·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προκηρυχτεί νέες προεδρικές εκλογές για τις 15 Νοεμβρίου 2015·

1.      εκτιμά πως θα πρέπει να "ξεπαγώσει" ο πολιτικός διάλογος ΕΕ-Λευκορωσίας·

2.      εκτιμά πως η πολιτική των κυρώσεων αποδείχτηκε αναποτελεσματική και ζητεί να αρθούν οι κυρώσεις το συντομότερο·

3.      ζητεί να υπάρξουν κανονικές κοινοβουλευτικές σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Λευκορωσικού Κοινοβουλίου· εκτιμά πως αυτές αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για ένα συνολικό διάλογο επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων όπου τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν θεμελιωδώς αντίθετες απόψεις·

4.      καλεί τις Λευκορωσικές αρχές να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές· τονίζει την ανάγκη του να έχουν όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις χώρο για πολιτική συζήτηση και να γίνει σεβαστή η ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού στις εκλογικές διεργασίες, και ειδικότερα:

      α)   να συγκροτήσουν ανεξάρτητες εκλογικές επιτροπές με πλουραλιστική σύνθεση·

      β)   να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στην καταμέτρηση των ψήφων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους και ανοικτής παρατήρησης από μέλη των εκλογικών επιτροπών και από άλλους ενδιαφερομένους·

5.      καλεί τις Λευκορωσικές αρχές να προστατεύουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους από τις παρενοχλήσεις, τους εκφοβισμούς και τη βία και να προβαίνουν σε γρήγορη, αμερόληπτη και εκτενή διερεύνηση, δίωξη και τιμωρία οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας·

6.      επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις Λευκορωσικές αρχές να εφαρμόσουν μορατόριο στη θανατική ποινή, εν όψει της κατάργησής της· προσδοκά ότι το θέμα αυτό θα εξετασθεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.      επικροτεί την προθυμία των Λευκορωσικών αρχών να επανεκκινήσουν με τους διεθνείς εταίρους τους σαν την ΕΕ το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τη σύσταση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να γίνει δυνατή η παρακολούθηση και εφαρμογή όλων των συστάσεων που διατυπώνονται από το διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ευρεία διαβούλευση με όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το ευρύτερο κοινό·

8.      επικροτεί τη συμβολή της Λευκορωσίας στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του Μινσκ· ζητεί να αξιοποιηθεί το δυναμικό της Λευκορωσίας με σκοπό την υπέρβαση της αντιπαράθεσης Ρωσίας, Ουκρανίας και ΕΕ·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου