Menettely : 2015/2834(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0876/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0876/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 65k
8.9.2015
PE565.844v01-00
 
B8-0876/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Valko-Venäjästä (2015/2834(RSP))


Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjästä (2015/2834(RSP))  
B8‑0876/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Euroopan unioni on jäädyttänyt viralliset suhteensa Valko-Venäjän viranomaisiin vuoden 2012 parlamenttivaalien vuoksi ja että pakotteita on otettu käyttöön eri tasoilla vuodesta 2004 lähtien maan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen vuoksi;

B.     toteaa, että Euroopan parlamentilla ei ole nykyisin virallisia suhteita Valko-Venäjän parlamenttiin; toteaa, että parlamentaarinen vuoropuhelu on korvattu kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti maan poliittisen opposition edustajien kanssa käytävällä vuoropuhelulla;

C.     ottaa huomioon, että komissio käynnisti maaliskuussa 2012 nykyaikaistamista koskevan eurooppalaisen vuoropuhelun Valko-Venäjän yhteiskunnan kanssa;

D.     toteaa, että Valko-Venäjän hallitus on jatkuvasti ilmaissut haluavansa palauttaa ennalleen suhteet unioniin; toteaa, että monen jäsenvaltion ja Valko-Venäjän kahdenväliset suhteet ovat parantuneet; toteaa, että Valko-Venäjä edisti neuvotteluja Ukrainaa koskevasta tulitaukosopimuksesta, joka allekirjoitettiin Minskissä;

E.     toteaa, että EU ja Valko-Venäjän ulkoasiainministeriö järjestivät nykyaikaistamista koskevan vuoropuhelun yhteydessä maaliskuussa 2015 – ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen – tapaamisen, jossa käsiteltiin muun muassa vaaliuudistusta, oikeuslaitosta ja ihmisoikeuksia; toteaa, että Valko-Venäjä ilmoitti olevansa valmis käynnistämään uudelleen unionin ja Valko-Venäjän välisen ihmisoikeusvuoropuhelun ja ottamaan vastaan ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan;

F.     toteaa, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka antoi 22. elokuuta humanismin nimissä käskyn kuuden poliittisen vangin vapauttamisesta ja että vapautettujen joukossa oli entinen opposition presidenttiehdokas Mikalai Statkevitš;

G.     ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija Miklós Haraszti osoitti raportissaan (A/HRC/29/43), että Valko-Venäjän yleisessä ihmisoikeustilanteessa ei ollut tapahtunut merkittäviä parannuksia;

H.     toteaa, että Valko-Venäjä kuuluu Euraasian talousunioniin; toteaa, että Valko-Venäjän tärkein kauppakumppani on Venäjä, jonka osuus on lähes puolet Valko-Venäjän kansainvälisestä kaupasta;

I.      ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä sovelletaan edelleen kuolemanrangaistusta ja että vuonna 2014 teloitettiin kolme henkilöä ja 18. maaliskuuta 2015 ilmoitettiin yhdestä uudesta kuolemantuomiosta;

J.      ottaa huomioon, että seuraavat presidentinvaalit on määrä pitää 15. marraskuuta 2015;

1.      katsoo, että EU:n ja Valko-Venäjän välinen poliittinen vuoropuhelu olisi käynnistettävä uudelleen;

2.      katsoo, että pakotepolitiikka on osoittautunut tarkoitusperiensä vastaiseksi, ja vaatii pakotteiden kumoamista mahdollisimman pian;

3.      kehottaa palauttamaan Euroopan parlamentin ja Valko-Venäjän parlamentin suhteet ennalleen; katsoo, että näin luotaisiin edellytykset laajalle vuoropuhelulle kummallekin tärkeistä asioista ja myös asioista, joiden suhteen osapuolilla on perustavanlaatuisia erimielisyyksiä;

4.      kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia luomaan edellytykset vapaiden ja oikeudenmukaisten presidentinvaalien järjestämiseen; korostaa, että kaikille demokraattisille poliittisille voimille on tarjottava tilaisuus poliittisiin keskusteluihin ja että on kunnioitettava kokoontumis- ja yhdistymisvapautta sekä ilmaisunvapautta; kehottaa viranomaisia varmistamaan vaaliprosesseja koskevan avoimuuden ja julkisen osallistumisen sekä erityisesti

      a)    perustamaan riippumattomia ja kokoonpanoltaan moniarvoisia vaalilautakuntia ja

      b)   varmistamaan, että ääntenlaskenta toteutetaan avoimesti, mihin sisältyy vaalilautakunnan jäsenten ja muiden sidosryhmien toteuttama täysipainoinen ja avoin tarkkailu;

5.      kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia suojelemaan ihmisoikeusaktivisteja ja toimittajia ahdistelulta, pelottelulta ja väkivallalta sekä huolehtimaan siitä, että tällaiset teot tutkitaan nopeasti, puolueettomasti ja perinpohjaisesti, niiden vuoksi nostetaan syytteitä ja niistä rangaistaan;

6.      kehottaa jälleen Valko-Venäjää luopumaan kuolemantuomioiden täytäntöönpanosta pyrkien kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen kokonaan; odottaa, että tätä kysymystä käsitellään tehokkaasti Valko-Venäjän ja EU:n välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa;

7.      pitää myönteisenä, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat valmiita käynnistämään uudelleen kansainvälisten kumppaniensa, kuten EU:n, kanssa vuoropuhelun ihmisoikeusongelmista; kannattaa YK:n erityisraportoijan antamaa suositusta kansallisen ihmisoikeuksien toimintasuunnitelman kehittämisestä, jotta voidaan varmistaa kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä annettujen suositusten täytäntöönpano ja jatkotoimet, mihin sisältyy kaikkien ihmisoikeuksia puolustavien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä suuren yleisön laaja kuuleminen;

8.      pitää myönteisenä, että Valko-Venäjä edisti Minskin sopimuksista käytäviä neuvotteluja; kehottaa hyödyntämään Valko-Venäjän potentiaalia, jotta Venäjän, Ukrainan ja EU:n nykyinen vastakkainasettelu saataisiin päättymään;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.

 

Oikeudellinen huomautus