Procedura : 2015/2834(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0876/2015

Teksty złożone :

B8-0876/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/09/2015 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 151kWORD 71k
8.9.2015
PE565.844v01-00
 
B8-0876/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie Białorusi (2015/2834(RSP))


Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Białorusi (2015/2834(RSP))  
B8‑0876/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE zawiesiła oficjalne stosunki z władzami Białorusi po wyborach parlamentarnych w 2012 r. oraz że na różnych etapach od 2004 r. wprowadzano sankcje w odpowiedzi na sytuację w zakresie praw człowieka i demokracji w tym kraju;

B.     mając na uwadze, że Parlament Europejski nie utrzymuje obecnie oficjalnych stosunków z parlamentem Białorusi; mając na uwadze, że dialog parlamentarny został zastąpiony przez dialog ze społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza z przedstawicielami opozycji politycznej;

C.     mając na uwadze, że w marcu 2012 r. Komisja rozpoczęła Europejski Dialog na rzecz Modernizacji ze społeczeństwem białoruskim;

D.     mając na uwadze, że rząd Białorusi często wyrażał zainteresowanie normalizacją stosunków z Unią Europejską; mając na uwadze, że dwustronne stosunki między wieloma państwami członkowskimi a Białorusią poprawiły się; mając na uwadze, że Białoruś pomogła w negocjacjach nad porozumieniem o zawieszeniu broni na Ukrainie, które podpisano w Mińsku;

E.     mając na uwadze, że w marcu 2015 r. w kontekście Europejskiego Dialogu na rzecz Modernizacji Unia Europejska i białoruskie ministerstwo spraw zagranicznych przeprowadziły spotkanie, podczas którego – po raz pierwszy od 2009 r. – omówiono kwestie takie jak reforma systemu wyborczego, wymiar sprawiedliwości i prawa człowieka; mając na uwadze, że Białoruś wyraziła gotowość wznowienia dialogu z UE na temat praw człowieka oraz przyjęcia specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka;

F.     mając na uwadze, że w dniu 22 sierpnia prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wydał „oparty na zasadzie humanizmu” nakaz uwolnienia sześciu więźniów politycznych, w tym byłego kandydata opozycji na prezydenta Mikoły Statkiewicza;

G.     mając na uwadze, że w raporcie Miklósa Harasztiego, specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka na Białorusi (A/HRC/29/43), ujawniono, że ogólna sytuacja w zakresie praw człowieka w tym kraju nie poprawiła się znacząco;

H.     mając na uwadze, że Białoruś jest członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej; mając na uwadze, że Rosja jest najważniejszym partnerem handlowym Białorusi i niemal połowa handlu międzynarodowego Białorusi to handel z Rosją;

I.      mając na uwadze, że na Białorusi nadal wykonuje się karę śmierci oraz że w 2014 r. przeprowadzono egzekucję trzech osób, a w dniu 18 marca 2015 r. wydano kolejny wyrok śmierci;

J.      mając na uwadze, że następne wybory prezydenckie zaplanowano na 15 listopada 2015 r.;

1.      jest zdania, że należy odblokować dialog polityczny między UE a Białorusią;

2.      uważa, że polityka sankcji przyniosła efekty odwrotne do zamierzonych, i wzywa do jak najszybszego zniesienia sankcji;

3.      apeluje o nawiązanie normalnych stosunków parlamentarnych między Parlamentem Europejskim a parlamentem Białorusi; jest zdania, że stwarza to odpowiednie ramy szerokiego dialogu w kwestiach stanowiących przedmiot obustronnego zainteresowania, również w tych, w których partnerzy zasadniczo się różnią;

 

4.      wzywa białoruskie władze do stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich; podkreśla konieczność zapewnienia wszystkim demokratycznym siłom politycznym przestrzeni do dyskusji politycznej oraz poszanowania prawa do swobody zgromadzeń, zrzeszania się i wolności słowa; apeluje do władz o zapewnienie przejrzystości i udziału obywateli w procesach wyborczych, a w szczególności o:

      a)    stworzenie niezależnych komisji wyborczych o pluralistycznym składzie;

      b)   zapewnienie przejrzystości zliczania głosów oddanych w wyborach, w tym pełnej i nieograniczonej obserwacji przez członków komisji wyborczych i przez inne podmioty;

5.      wzywa białoruskie władze do zapewnienia obrońcom praw człowieka i dziennikarzom ochrony przed nękaniem, zastraszaniem i przemocą, a jeśli dojdzie do takich aktów – do szybkiego, bezstronnego i dokładnego dochodzenia, ścigania i karania sprawców;

6.      ponawia apel do Białorusi o wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci z myślą o jej zniesieniu; oczekuje, że kwestia ta zostanie skutecznie rozwiązana w ramach dialogu na temat praw człowieka między Białorusią a UE;

7.      z zadowoleniem przyjmuje gotowość władz Białorusi do wznowienia dialogu z partnerami międzynarodowymi, w tym z UE, na temat problemów związanych z prawami człowieka; popiera zalecenie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka dotyczące opracowania krajowego planu działania na rzecz praw człowieka w celu kontynuowania i wdrożenia wszelkich zaleceń wydanych przez międzynarodowy system praw człowieka w drodze szerokich konsultacji z wszystkimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego propagującymi prawa człowieka i z opinią publiczną;

8.      z zadowoleniem przyjmuje wkład Białorusi w negocjacje w sprawie porozumienia mińskiego; apeluje o wykorzystanie potencjału Białorusi do przezwyciężenia konfrontacji między Rosją, Ukrainą i UE;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom i rządom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgromadzeniom parlamentarnym OBWE i Rady Europy, sekretariatowi Wspólnoty Niepodległych Państw oraz parlamentowi i rządowi Białorusi.

Informacja prawna