Procedūra : 2015/2834(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0880/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0880/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0319

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 169kWORD 70k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.848v01-00
 
B8-0880/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP))  
B8‑0880/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši 2012. gada 29. marta(1), 2012. gada 16. februāra(2), 2011. gada 15. septembra(3), 2011. gada 12. maija(4), 2011. gada 10. marta(5) un 2011. gada 20. janvāra(6) rezolūcijas,

–       ņemot vērā Baltkrievijā nesen notikušo sešu ieslodzīto — Mikola Statkevich, Mikola Dziadok, Ihar Alinevich, Jury Rubtsov, Euheny Vaskovich un Artyom Prakapenka — atbrīvošanu,

–       ņemot vērā 2015. gada 11. oktobrī gaidāmās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas,

–       ņemot vērā pašreizējo Ukrainas krīzi, kura tieši un netieši ietekmē arī Baltkrieviju,

–       ņemot vērā ES augstās pārstāves/Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federica Mogherini un paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas komisāra Johannes Hahn paziņojumu par politieslodzīto atbrīvošanu Baltkrievijā,

–       ņemot vērā 2015. gada 28. jūlija dialogu par cilvēktiesībām starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Eiropas Savienība ir gatava uzlabot attiecības un sadarbību ar Baltkrieviju, tiklīdz to pieļaus valstī valdošie apstākļi attiecībā uz demokrātijas standartu, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu;

B.     tā kā nesen notikusī sešu politieslodzīto atbrīvošana ir atzinīgi vērtējams un ļoti vajadzīgs solis pareizajā virzienā, un cerams, ka tam sekos citi pasākumi;

C.     tā kā, lai uzlabotos attiecības starp ES un Baltkrievijas attiecības, Baltkrievijai ir jāveic ievērojami uzlabojumi attiecībā uz vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvību, ierindas pilsoņu un opozīcijas aktīvistu politisko tiesību ievērošanu un pilnīgu tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu,

1.      atzinīgi vērtē sešu politieslodzīto atbrīvošanu kā nenoliedzami pozitīvas izmaiņas attiecībā uz to, kā Baltkrievija izturas pret opozīcijas aktīvistiem, tomēr mudina varas iestādes pēc šī notikuma veikt arī turpmākus pasākumus, lai pilnībā garantētu vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvību un iespējas Baltkrievijas iedzīvotājiem un Baltkrievijas aktīvistiem pilnībā piedalīties valsts politiskajā dzīvē;

2.      aicina Baltkrievijas varas iestādes radīt taisnīgus apstākļus un iespējas visiem kandidātiem, lai tie varētu īstenot patiesu priekšvēlēšanu kampaņu, un nodrošināt, ka visos vēlēšanu komisiju līmeņos ir pārstāvēti visu vēlēšanu kandidātu atbalstītāji; tomēr šaubās, vai vēlēšanas atbildīs starptautiskajiem standartiem, kurus Baltkrievija ir piekritusi īstenot;

3.      tomēr aicina Baltkrievijas varas iestādes pieņemt un īstenot ieteiktās izmaiņas vēlēšanu likumā un šajā procesā sazināties ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) un Venēcijas komisiju;

4.      uzsver, ka ES joprojām ir gatava paplašināt komerciālās un tirdzniecības saites ar Baltkrieviju un ka valsts dalība Eirāzijas Savienība nav nesavienojama ar šādiem pasākumiem;

5.      aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju rast jaunus veidus, kā atbalstīt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas saskaņā ar ES kritiskās iesaistes politiku attiecībā uz Baltkrieviju;

6.      pauž nožēlu par to, ka Baltkrievija bija viena no 11 valstīm, kuras balsoja pret ANO Ģenerālās asamblejas 2014. gada 27. marta Rezolūciju Nr. 68/262, kas pieņemta, reaģējot uz Krievijas īstenoto Krimas aneksiju; tomēr norāda, ka Baltkrievija ir bijusi vidutāja pašreizējā Ukrainas austrumdaļas konfliktā un nav atzinusi Krievijas īstenoto Krimas aneksiju; aicina Baltkrievijas valdību arī turpmāk piedalīties centienos ar mērķi panākt konflikta miermīlīgu risinājumu saskaņā ar Minskas protokolu;

7.      norāda, ka 2014. gada janvārī tika sāktas sarunas par vīzu režīma atvieglošanu ar mērķi uzlabot cilvēku savstarpējos kontaktus un iedrošināt pilsonisko sabiedrību;

8.      nosoda to, ka Baltkrievija ir vienīgā Eiropas valsts, kurā vēl arvien tiek piespriests nāvessods, kas ir pretrunā Eiropas vērtībām; prasa nekavējoties noteikt moratoriju nāvessoda izpildei un ieviest atbilstošas izmaiņas kriminālkodeksā, lai atceltu nāvessodu;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, EDSO Parlamentārajai asamblejai, Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai, NVS sekretariātam un Baltkrievijas iestādēm.

(1)

OV C 257 E, 6.9.2013., 9. lpp.

(2)

OV C 249 E, 30.8.2013., 57. lpp.

(3)

OV C 51 E, 22.2.2013., 140. lpp.

(4)

OV C 377 E, 7.12.2012., 162. lpp.

(5)

OV C 199 E, 7.7.2012., 182. lpp.

(6)

OV C 136 E, 11.5.2012., 57. lpp.

Juridisks paziņojums