RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 57k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


säästva liikuvuse alaste riiklike poliitikaraamistike kooskõlastamise vajaduse kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek säästva liikuvuse alaste riiklike poliitikaraamistike kooskõlastamise vajaduse kohta  
B8-0956/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiivi 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti hinnangul on maanteetranspordi põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused aastatel 1990–2007suurenenud 29% ja aastatel 2007–2011 vähenenud 6%;

B.     arvestades, et vähese CO2-heitega majanduse 2050. aasta tegevuskava ja Euroopa Komisjoni transpordipoliitika valge raamatu kohaselt tuleks aastaks 2050 vähendada transpordisektori CO2 heitkoguseid vähendada võrreldes 1990. aastaga 60%;

C.     arvestades, et elektriautod on hea alternatiiv sisepõlemismootoriga autodele, sest neil on väga väike mõju globaalsele soojenemisele, mida kinnitavad Euroopa Komisjoni algatuse „Green eMotion” tulemused;

1.      kutsub komisjoni võtma arvesse elektritranspordi väga suurt potentsiaali ja soodustama seepärast kõigi liikmesriikide poliitikaraamistike kooskõlastamist, et luua alternatiivkütuste taristu.

 

Õigusalane teave