RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 57k
23.9.2015
PE568.438v01-00
 
B8-0959/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


korruptsiooni eest vastutusele võtmist käsitleva kriminaalõiguse kohta


Patricija Šulin, Dubravka Šuica

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek korruptsiooni eest vastutusele võtmist käsitleva kriminaalõiguse kohta  
B8-0959/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et korruptsioonil, eriti avalikus sektoris esineval korruptsioonil ja avaliku võimu kandjatega seotud korruptsioonil on palju negatiivseid tagajärgi, sealhulgas avalike vahendite raiskamine, usaldusväärsuse õõnestamine ja investeeringute vähendamine;

B.     arvestades, et ühiskond peab korruptsiooni suhtes kasutama nulltolerantsi lähenemist;

C.     arvestades, et majanduse ja rahvusvahelise ettevõtluse avatusega suurendatakse korruptsiooni rahvusvahelist mõõdet;

D.     arvestades, et rikkumistest teatajate identiteeti tuleb kaitsta, sealhulgas rahvusvaheliselt;

E.     arvestades, et liikmesriikide erinevad määratlused ja menetlusnormid korruptsiooni käsitlevas kriminaal- ja menetlusõiguse valdkonnas raskendavad tulemuslikku võitlust korruptsiooniga;

F.     arvestades, et erinevused siseriiklikes õigusaktides võivad rahvusvahelise mõõtmega korruptsioonijuhtumite puhul põhjustada absurdseid olukordi, kui väidetavad pistise pakkujad mõistetakse ühes riigis õigeks, samal ajal kui väidetavad pistise saajad mõistetakse teises riigis süüdi;

1.      palub komisjonil korruptsiooniga, eriti rahvusvahelist mõõdet hõlmava korruptsiooniga tulemuslikumalt võitlemiseks koostada õigusaktid või suunised, millega suuremal määral kooskõlastada

a) liikmesriikide siseriikliku kriminaalõiguse õigusakte korruptsiooni eest vastutusele võtmise valdkonnas ja 

b) rikkumistest teatajate kaitse eriprogramme.

Õigusalane teave