Postup : 2015/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0998/2015

Předložené texty :

B8-0998/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH USNESENÍ
PDF 169kWORD 83k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.485v01-00
 
B8-0998/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0761/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o trestu smrti (2015/2879(RSP))


Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o trestu smrti (2015/2879(RSP))  
B8‑0998/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(1),

–       s ohledem na protokoly 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech,

–       s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) a jeho druhý opční protokol,

–       s ohledem na studii o dopadu problému drog ve světě na požívání lidských práv, kterou v září 2015 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci ze dne 18. prosince 2014 o moratoriu na používání trestu smrti (A/RES/69/186),

–       s ohledem na Světový a Evropský den proti trestu smrti, které každoročně připadají na 10. října,

–       s ohledem na otázku položenou Radě ohledně trestu smrti (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie trest smrti rozhodně a zásadně odsuzuje, a proto je jedním z hlavních cílů politiky Unie v oblasti lidských práv celosvětové zrušení trestu smrti;

B.     vzhledem k tomu, že Světový den proti trestu smrti, který připadá na 10. října 2015, je zaměřen na „zvyšování povědomí o uplatňování trestu smrti za drogové trestné činy“;

C.     vzhledem k tomu, že 101 států zrušilo trest smrti u všech trestných činů; vzhledem k tomu, že v roce 2014 nejméně 22 států vykonalo popravu a nejméně 2 466 lidí bylo odsouzeno k trestu smrti;

D.     vzhledem k tomu, že 33 států uplatňuje trest smrti u drogových trestných činů, v důsledku čehož je každoročně provedeno přibližně 1 000 poprav; vzhledem k tomu, že je známo, že v roce 2015 byly v souvislosti s takovými trestnými činy vykonány popravy v Číně, Íránu, Indonésii a Saudské Arábii; vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl za drogové trestné činy nadále ukládán trest smrti v Číně, Indonésii, Íránu, Kuvajtu, Malajsii, Saudské Arábii, na Šrí Lance, ve Spojených arabských emirátech a ve Vietnamu; vzhledem k tomu, že tyto trestné činy mohou zahrnovat různá obvinění z obchodování s drogami nebo jejich držení;

E.     vzhledem k tomu, že za posledních 12 měsíců došlo k celosvětovému nárůstu používání trestu smrti u drogových trestných činů, přičemž některé státy popravují lidi za tyto trestné činy v daleko větší míře (Írán a Saudská Arábie), usilují o opětovné zavedení trestu smrti za tyto trestné činy (Omán) nebo ruší dlouhodobé moratorium na trest smrti (Indonésie a Pákistán);

F.     vzhledem k tomu, že Írán během prvních šesti měsíců roku 2015 popravil podle dostupných informací celkem 394 pachatelů drogových trestných činů oproti 367 za celý rok 2014; vzhledem k tomu, že polovina všech poprav, které byly v letošním roce vykonány v Saudské Arábii, se týkala drogových trestných činů oproti pouhým 4 % z celkového počtu poprav vykonaných v roce 2010; vzhledem k tomu, že v pákistánských celách smrti nyní čeká na popravu nejméně 112 pachatelů drogových trestných činů;

G.     vzhledem k tomu, že popravám ve třetích zemích čelí desítky evropských občanů, z nichž mnozí za drogové trestné činy;

H.     vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 6 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech může být trest smrti uplatněn pouze v případě „nejtěžších trestných činů“; vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajové OSN pro otázky mimosoudních, sumárních a svévolných poprav a pro otázky mučení konstatovali, že za drogové trestné činy by neměl být trest smrti ukládán;

I.      vzhledem k tomu, že Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek vybízí státy, které trest smrti ukládají, aby jej u drogových trestných činů zrušily;

J.      vzhledem k tomu, že ukládání trestu smrti u drogových trestných činů je spojeno s mnohočetným porušováním lidských práv, například práva na spravedlivý soud a zásady, že člověk nesmí být podroben mučení a jiným formám špatného zacházení; vzhledem k tomu, že povinné ukládání trestu smrti a jeho uplatňování u drogových trestných činů je v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodními normami;

K.     vzhledem k tomu, že Komise a členské státy poskytly nejméně 60 milionů EUR na protidrogové programy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zaměřené na boj proti drogám v zemích, které u drogových trestných činů ukládají a vykonávají trest smrti;

L.     vzhledem k tomu, že v nezávislých auditech činnosti Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu v Pákistánu a Íránu a ve zprávách nevládních organizací z poslední doby je vyjádřeno znepokojení ohledně plnění doporučení místních kanceláří úřadu OSN v oblasti lidských práv a ohledně přímé korelace mezi finančními prostředky vynakládanými na protidrogovou činnost a tresty smrti uloženými obviněným z drogových trestných činů v těchto zemích;

M.    vzhledem k tomu, že v rámci nástroje EU přispívajícího ke stabilitě a míru (IcSP) a jemu předcházejícího nástroje stability (IfS) Komise zavedla dvě rozsáhlá regionální protidrogová opatření – programy zaměřené na kokainovou a heroinovou trasu, do nichž jsou zahrnuty země uplatňující trest smrti za drogové trestné činy; vzhledem k tomu, že podle článku 10 nařízení o nástroji přispívajícím ke stabilitě a míru je Komise povinna používat operativní pokyny s cílem zajistit dodržování lidských práv a humanitárního práva při provádění opatření proti organizované trestné činnosti;

1.      znovu opakuje, že se dlouhodobě staví proti trestu smrti ve všech případech a za všech okolností, a opětovně zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k pozvednutí lidské důstojnosti;

2.      odsuzuje všechny popravy bez ohledu na to, kde k nim dochází; je i nadále hluboce znepokojen ukládáním trestu smrti nezletilým osobám a osobám s mentálním postižením či retardací a vyzývá k okamžitému a definitivnímu ukončení této praxe, která porušuje mezinárodní normy v oblasti lidských práv;

3.      naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby pokračovaly v boji proti uplatňování trestu smrti a rozhodně podporovaly moratorium na trest smrti jako krok směrem k jeho zrušení, aby nadále prosazovaly zrušení trestu smrti na celém světě a aby důrazně vyzývaly země, které trest smrti stále vykonávají, aby dodržovaly minimální mezinárodní normy, omezily rozsah trestných činů, za které je tento trest ukládán, i jeho používání a aby zveřejnily jasné a přesné údaje o počtu rozsudků a poprav;

4.      připomíná, že trest smrti není slučitelný s hodnotami, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, na nichž je založena Unie, a že každý členský stát, který by opětovně zavedl trest smrti, by tedy jednal v rozporu se Smlouvami a s Listinou základních práv Evropské unie;

5.      je nadále pevně přesvědčen o tom, že ukládání trestu smrti neodrazuje od obchodování s drogami ani nebrání tomu, aby se lidé stávali obětí zneužívání drog; vyzývá země, které trest smrti nadále uplatňují, aby za drogové trestné činy zavedly jiné tresty, které se zaměří zejména na drogovou prevenci a programy na zmírňování škod;

6.      vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že programy zaměřené na boj s omamnými látkami financované z evropských prostředků ve státech, které stále uplatňují trest smrti, mohou vést k častějšímu ukládání a výkonu trestu smrti a přísnějších trestů, a to zejména kvůli stanovování cílů a ukazatelů větší míry zabavování, zatýkání a vynášení rozsudků;

7.      opakuje své doporučení Komisi a členským státům, aby bylo zrušení trestu smrti za drogové trestné činy podmínkou pro poskytování finanční a technické pomoci, budování kapacit a jiné druhy podpory protidrogové politiky;

8.      vyzývá Komisi a členské státy, aby znovu potvrdily kategorickou zásadu, že evropská pomoc a podpora nesmí napomáhat operacím donucovacích orgánů, které vedou k rozsudkům trestu smrti a k popravám zatčených osob;

9.      vyjadřuje politování nad nedostatkem transparentnosti, pokud jde o protidrogovou pomoc a podporu poskytovanou Komisí a členskými státy na protidrogové operace v zemích, které agresivně ukládají trest smrti za drogové trestné činy;

10.    požaduje, aby Komise zveřejňovala roční přehled prostředků, které vynaložila na protidrogové programy v zemích, které uplatňují trest smrti u drogových trestných činů, a narativní shrnutí toho, kam tyto prostředky směřovaly, jaké lidskoprávní záruky byly uplatněny, aby toto prostředky nenapomáhaly používání trestu smrti, a v jakém rozsahu přijímající státy plnily evropské podmínky;

11.    naléhavě vyzývá Komisi, aby bez dalších prodlev zavedla operativní pokyny podle článku 10 nařízení o nástroji přispívajícím ke stabilitě a míru, aby je důsledně uplatňovala u programů zaměřených na kokainovou a heroinovou trasu a aby tyto programy v případě nedodržování nebo nedostatečného dodržování těchto pokynů okamžitě zastavila;

12.    vyzývá Komisi a členské státy, aby budoucí financování protidrogových programů UNODC podmínily tím, že UNODC prokáže, že budou při správě těchto prostředků uplatňovány základní zásady pokynů v oblasti lidských práv a konkrétně že bude financování zmrazeno nebo odejmuto, bude-li přijímající stát nadále ukládat pachatelům drogových trestných činů trest smrti;

13.    naléhavě vyzývá Komisi, aby splnila doporučení obsažené v protidrogovém akčním plánu EU na období 2013–2016, a sice aby „vypracovala a uplatňovala pokyny v oblasti lidských práv a vytvořila příslušný nástroj pro posouzení dopadu“ s cílem zajistit „účinné začlenění lidských práv do vnější činnosti EU v oblasti drog“;

14.    naléhavě vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby s ohledem na desítky evropských občanů čelících popravě ve třetích zemích poskytly pokyny určující komplexní a efektivní evropskou politiku boje proti trestu smrti, jejíž součástí by měly být důrazné a posílené mechanismy identifikace, poskytování právní pomoci a diplomatického zastoupení;

15.    vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že se zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN věnované problému drog ve světě konané v dubnu 2016 bude zabývat ukládáním trestu smrti za drogové trestné činy a že jeho uplatňování odsoudí;

16.    ostře odsuzuje skutečnost, že právní předpisy osmi států (Mauritánie, Súdánu, Íránu, Saúdské Arábie, Jemenu, Pákistánu, Afghánistánu a Kataru) ukládají trest smrti za homosexualitu a že provincie Nigérie a Somálska vynášejí trest smrti za sexuální akty mezi osobami stejného pohlaví; vyzývá tyto státy, aby kriminalizaci homosexuality ukončily, a žádá Brunej, aby ustoupila od svého plánu trest smrti za homosexualitu zavést; naléhavě vyzývá ESVČ, aby boj proti kriminalizaci homosexuality zůstal její hlavní prioritou v souladu s obecnými zásadami EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv LGBTI osobami;

17.    oceňuje a nadále podporuje činnost nevládních organizací, které usilují o zrušení trestu smrti na celém světě; vyzývá Komisi, aby nadále financovala projekty v této oblasti jako prioritu v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

18.    žádá podvýbor pro lidská práva při Výboru pro zahraniční věci (AFET), aby vypracoval zprávu o trestu smrti, v níž zejména vyhodnotí lidskoprávní dopady financování protidrogové činnosti z prostředků EU a spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu a uvede doporučení s cílem zajistit, aby toto financování v budoucnu nepřispívalo k rozsáhlejšímu uplatňování trestu smrti;

19.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a vládám členských států OSN.

(1)

Úř. věst. C 371 E , 20.12.2011, s. 5.

Právní upozornění