Процедура : 2015/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0999/2015

Внесени текстове :

B8-0999/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0348

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 143kWORD 70k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0761/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно смъртното наказание (2015/2879(RSP))


Чарлз Танък, Бернд Луке, Улрике Требезиус, Бернд Кьолмел, Ханс-Олаф Хенкел, Йоахим Щарбати, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Беатрикс фон Щорх от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно смъртното наказание (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно премахването на смъртното наказание,

–       като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на Европейския съюз относно правата на човека и демокрацията,

–       като взе предвид член 6 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП),

–       като взе предвид гаранциите на Организацията на обединените нации, осигуряващи защита на правата на осъдените на смърт,

–       като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално членове 6 и 13 от нея,

–       като взе предвид член 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

–       като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН относно смъртното наказание, включително тази от 18 декември 2014 г. (A/RES/69/186),

–       като взе предвид въпроса, отправен към Съвета, относно смъртното наказание (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че премахването на смъртното наказание в целия свят остава една от основните цели на политиката на ЕС в областта на правата на човека;

Б.     като има предвид, че премахването на смъртното наказание е предварително условие за членство в Европейския съюз;

В.     като има предвид, че 101 държави са премахнали смъртното наказание за всички престъпления, и че броят на държавите, които са премахнали смъртното наказание по закон или на практика, се е увеличил значително от 1977 г. насам;

Г.     като има предвид, че 13-ият Световен ден за борба срещу смъртното наказание на 10 октомври 2015 г. поставя акцента върху повишаването на осведомеността по отношение на налагането на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици;

Д.     като има предвид, че в последните 12 месеца в световен мащаб е отчетено нарастване на налагането на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици; като има предвид, че това включва страни, които са отменили дългогодишни мораториуми върху смъртното наказание;

Е.     като има предвид, че редица граждани на държавите – членки на ЕС, или са били екзекутирани, или им предстои екзекуция в трети държави за престъпления, свързани с наркотици;

1.      признава засилващата се международна тенденция за премахване на смъртното наказание; освен това отбелязва, че през последните 20 години се наблюдава значително нарастване на броя на страните, премахнали смъртното наказание или наложили мораториум върху налагането му;

2.      отбелязва, че макар и смъртното наказание да не е обявено за незаконно по силата на международното право, налице е значителен международен натиск за премахването му;

3.      отбелязва, че се предполага, че през 2014 г. в световен мащаб почти 20 000 души са били застрашени от смъртна присъда, от които 2 466 са получили присъди през тази година;

4.      отбелязва, че през 2014 г. в световен мащаб са изпълнени поне 607 екзекуции, което представлява намаление с 22 % спрямо предходната година; освен това отбелязва, че тези цифри не включват броя на хората, за които се счита, че са били екзекутирани в Китай, където продължиха да се екзекутират повече хора в сравнение с останалата част от света, като хиляди други са осъдени на смърт;

5.      осъжда налагането на смъртното наказание с цел потискане на опозицията или въз основа на религиозни вярвания, хомосексуалност, прелюбодеяние или други основания, които би следвало да се разглеждат като тривиални или въобще да не се разглеждат като престъпления;

6.      подкрепя усилията да се гарантира спазването на минималните стандарти на Европейския съюз и на други минимални международни стандарти в страните, запазили смъртното наказание;

7.      насърчава двустранните и многостранните инициативи между държавите членки, Европейския съюз, ООН, трети държави и други регионални организации по въпроси, свързани със смъртното наказание;

8.      подкрепя полаганите в световен мащаб усилия за ограничаване на прилагането на смъртното наказание в тези страни, които са запазили смъртното наказание, като по този начин се намали броят на екзекуциите;

9.      изисква на обвиняемите, срещу които се водят дела за престъпления, които се наказват със смърт, да се предоставя безусловен достъп до правна защита и справедлив съдебен процес в съответствие с признатите международни стандарти;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, ЕСВД, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки и на генералния секретар на Обединените нации.

Правна информация - Политика за поверителност