Postup : 2015/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0999/2015

Předložené texty :

B8-0999/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0348

NÁVRH USNESENÍ
PDF 152kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0761/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o trestu smrti (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o trestu smrti (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti,

–       s ohledem na strategický rámec a akční plán Evropské unie pro lidská práva a demokracii,

–       s ohledem na článek 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR),

–       s ohledem na záruky OSN týkající se ochrany práv osob čelících trestu smrti,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a zejména na protokoly 6 a 13 této úmluvy,

–       s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na zásady EU týkající se trestu smrti,

–       s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN o trestu smrti, včetně rezoluce ze dne 18. prosince 2014 (A/RES/69/186),

–       s ohledem na otázku položenou Radě ohledně trestu smrti (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že zrušení trestu smrti v celém světě je jedním z hlavních cílů politiky EU týkající se lidských práv;

B.     vzhledem k tomu, že zrušení trestu smrti je podmínkou pro členství v Evropské unii;

C.     vzhledem k tomu, že trest smrti v případě všech trestných činů zrušilo 101 zemí a že od roku 1977 výrazně stoupl počet zemí, které trest smrti zrušily ve svých právních předpisech nebo v praxi;

D.     vzhledem k tomu, že 13. Světový den proti trestu smrti 10. října 2015 je konkrétně zaměřen na zvyšování povědomí o uplatňování trestu smrti za drogové trestné činy;

E.     vzhledem k tomu, že se používání trestu smrti za drogové trestné činy za posledních 12 měsíců celosvětově zvýšilo; vzhledem k tomu, že se to týkalo i zemí, které ukončily dlouhodobá moratoria na trest smrti;

F.     vzhledem k tomu, že několik občanů členských států EU bylo za drogové trestné činy v třetích zemích buď popraveno, nebo čeká na popravu;

1.      uznává, že sílí mezinárodní tendence ke zrušení trestu smrti; konstatuje dále, že za posledních 20 let výrazně vzrostl počet zemí, které trest smrti zrušily, nebo uvalily moratorium na jeho používání;

2.      konstatuje, že ačkoli trest smrti není podle mezinárodního práva nezákonný, existuje značný mezinárodní tlak za účelem jeho zrušení;

3.      konstatuje, že v roce 2014 bylo na celém světě údajně téměř 20 000 osob odsouzených k trestu smrti, přičemž u 2 466 z nich byl v tomto roce trest vykonán;

4.      konstatuje, že v roce 2014 bylo na celém světě provedeno nejméně 607 poprav, což představuje pokles o 22 % ve srovnání s předchozím rokem; konstatuje dále, že tato čísla nezahrnují počet osob, které byly údajně popraveny v Číně, jež nadále popravuje více lidí než zbytek světa dohromady, přičemž další tisíce osob odsuzuje k smrti;

5.      odsuzuje používání trestu smrti k potlačování opozice nebo z důvodů náboženského vyznání, homosexuality nebo cizoložství nebo z jiných důvodů, které lze buď považovat za banální, nebo je za trestné činy nelze považovat vůbec;

6.      podporuje úsilí, jehož cílem je zajistit dodržování minimálních standardů Evropské unie a dalších mezinárodních standardů v zemích, které trest smrti zachovávají;

7.      vybízí k dvoustranným a mnohostranným iniciativám mezi členskými státy, EU, OSN, třetími zeměmi a dalšími regionálními organizacemi v souvislosti s otázkami týkajícími se trestu smrti;

8.      podporuje celosvětové úsilí o omezení uplatňování trestu smrti v zemích, které jej zachovávají, a tudíž o snížení počtu poprav;

9.      žádá, aby obžalovaným souzeným za trestné činy, za něž se ukládá trest smrti, byl zajištěn plný přístup k zákonnému zastoupení a spravedlivý proces v souladu s přijatými mezinárodními standardy;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění