Procedure : 2015/2879(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0999/2015

Indgivne tekster :

B8-0999/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/10/2015 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0348

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 65k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0761/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5,


om dødsstraf (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om dødsstraf (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om afskaffelse af dødsstraffen,

–       der henviser til Den Europæiske Unions strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati,

–       der henviser til artikel 6 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til FN's garantier for beskyttelse af rettighederne for personer, der er idømt dødsstraf,

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og især dens protokol nr. 6 og 13,

–       der henviser til artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,

–       der henviser til FN's Generalforsamlings resolutioner om dødsstraf, herunder resolutionen af 18. december 2014 (A/RES/69/186),

–       der henviser til forespørgsel til Rådet om dødsstraf (O-000103/2015 – B8-0761/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at afskaffelse af dødsstraffen i hele verden er et af hovedmålene i EU's menneskerettighedspolitik;

B.     der henviser til, at afskaffelse af dødsstraffen er en forudsætning for at blive medlem af EU;

C.     der henviser til, at 101 lande har afskaffet dødsstraffen for alle forbrydelser, og at antallet af lande, som har afskaffet dødsstraffen enten i lovgivningen eller i praksis er steget betydeligt siden 1977;

D.     der henviser til, at den 13. verdensdag mod dødsstraf den 10. oktober 2015 vil blive brugt specifikt til at skabe opmærksomhed om anvendelsen af dødsstraf for narkorelaterede lovovertrædelser;

E.     der henviser til, at der på globalt plan er sket en stigning i brugen af dødsstraf for narkorelaterede lovovertrædelser i de sidste 12 måneder; der henviser til, at dette omfatter lande, som dermed har brudt med langvarige moratorier for dødsstraf;

F.     der henviser til, at et antal borgere fra EU-medlemsstater enten er blevet henrettet eller afventer henrettelse i tredjelande for narkorelaterede lovovertrædelser;

1.      anerkender det voksende internationale momentum i retning af afskaffelse af dødsstraffen; bemærker desuden, at der i løbet af de sidste 20 år er sket en betydelig stigning i antallet af lande, der har afskaffet dødsstraffen eller har indført et moratorium for brugen af den;

2.      gør opmærksom på, at dødsstraffen ganske vist ikke er forbudt i folkeretten, men at der hersker et betydeligt internationalt pres for at få den forbudt;

3.      bemærker, at der i 2014 på verdensplan antoges at være næsten 20 000 mennesker, som var blevet idømt dødsstraf, og at 2 466 af dem modtog deres dom det år;

4.      gør opmærksom på, at der i 2014 blev gennemført mindst 607 henrettelser på verdensplan, hvilket var et fald på 22 % i forhold til året før; gør også opmærksom på, at disse tal ikke omfatter de mennesker, der menes at være blevet henrettet i Kina, som er fortsat med at henrette flere mennesker end resten af verden tilsammen, samtidig med at landet dømmer tusindvis flere til døden;

5.      fordømmer anvendelse af dødsstraf til at undertrykke opposition eller på grund af religiøs overbevisning, homoseksualitet eller utroskab eller på grund af forhold, som enten anses for at være banale eller overhovedet ikke anses for at være en forbrydelse;

6.      støtter bestræbelserne på at sikre, at der som minimum opfyldes EU-standarder og andre internationale standarder i de lande, som fortsat har dødsstraf;

7.      opfordrer til bilaterale og multilaterale initiativer mellem medlemsstater, EU, FN, tredjelande og andre regionale organisationer på områder, der har med dødsstraf at gøre;

8.      støtter globale bestræbelser på at begrænse anvendelsen af dødsstraf i de lande, som stadigvæk bibeholder den, og dermed på at nedsætte antallet af henrettelser;

9.      kræver, at tiltalte i retssager for overtrædelser, som kan straffes med døden, får fuld adgang til retshjælp og retfærdig rettergang i overensstemmelse med accepterede internationale standarder;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og FN's generalsekretær.

 

Juridisk meddelelse