Διαδικασία : 2015/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0999/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0999/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0348

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 146kWORD 70k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0761/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP))  
B8-0999/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής,

–       έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–       έχοντας υπόψη τις διασφαλίσεις των Ηνωμένων Εθνών για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ειδικότερα τα πρωτόκολλα 6 και 13 αυτής,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–       Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά τη θανατική ποινή, και ιδίως το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (A/RES/69/186),

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τη θανατική ποινή (O-000103 – B8-0761/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 101 χώρες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα και ότι ο αριθμός των χωρών οι οποίες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή στη νομοθεσία τους ή στην πράξη έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1977·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η 13η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής, στις 10 Οκτωβρίου 2015, εστιάζεται ειδικά στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες σημειώθηκε συνολική αύξηση στη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ περιλαμβάνονται χώρες που έχουν τερματίσει από μακρού ισχύοντα μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες κρατών μελών της ΕΕ είτε έχουν εκτελεσθεί σε τρίτες χώρες για εγκλήματα που συνδέεται με τα ναρκωτικά ή περιμένουν να εκτελεσθούν

1.      αναγνωρίζει τη δυναμική που συνεχώς αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο για την κατάργηση της θανατικής ποινής· περαιτέρω σημειώνει ότι κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των χωρών που κατάργησαν τη θανατική ποινή ή επέβαλαν μορατόριουμ στη χρήση της·

2.      επισημαίνει ότι, αν και η θανατική ποινή δεν έχει κηρυχθεί παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου, υπάρχει σημαντική διεθνής πίεση για την κατάργησή της·

3.      παρατηρεί ότι το 2014 σχεδόν 20.000 άτομα εθεωρείτο ότι βρίσκονταν καταδικασμένοι στην ποινή του θανάτου παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 2.466 είχαν καταδικαστεί κατά τη διάρκεια του έτους·

4.      παρατηρεί ότι το 2014 πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 607 εκτελέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή μείωση κατά 22 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος· επισημαίνει περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τον αριθμό των ατόμων που πιστεύεται ότι έχουν εκτελεστεί στην Κίνα, η οποία συνέχισε να εκτελέσει περισσότερους ανθρώπους απ' ό,τι όλος ο υπόλοιπος κόσμος, ενώ χιλιάδες άλλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο·

5.      καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής για την καταστολή της αντιπολίτευσης, ή για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων, ομοφυλοφιλίας ή μοιχείας, ή για άλλα ζητήματα τα οποία είτε θα θεωρούνταν είτε ασήμαντα είτε δεν θα έπρεπε να θεωρούνται καν εγκλήματα·

6.      υποστηρίζει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στο να εξασφαλιστεί ότι θα τηρούνται κάποια ελάχιστα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα διεθνή πρότυπα στις χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή·

7.      ενθαρρύνει τις διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, τρίτων χωρών και άλλων περιφερειακών οργανισμών σχετικά με θέματα που αφορούν τη θανατική ποινή·

8.      υποστηρίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της εφαρμογής της θανατικής ποινής στις χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή, και με τον τρόπο αυτό για μείωση του αριθμού των εκτελέσεων·

9.      ζητεί οι κατηγορούμενοι για εγκλήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή να έχουν πλήρη πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου