Menetlus : 2015/2879(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0999/2015

Esitatud tekstid :

B8-0999/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/10/2015 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0348

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 63k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0761/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


surmanuhtluse kohta (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon surmanuhtluse kohta (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone surmanuhtluse kaotamise kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku ja tegevuskava,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 6,

–       võttes arvesse ÜRO kaitsemeetmeid, millega tagatakse surmamõistetute õiguste kaitse,

–       võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti selle protokolle 6 ja 13,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 2,

–       võttes arvesse surmanuhtlust käsitlevaid ELi suuniseid,

–       võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone surmanuhtluse kohta, sealhulgas 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni (A/RES/69/186),

–       võttes arvesse nõukogule esitatud küsimust surmanuhtluse kohta (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ELi inimõiguste poliitika üks peamisi eesmärke on kaotada maailmas surmanuhtlus;

B.     arvestades, et surmanuhtluse kaotamine on üks Euroopa Liidu liikmeks saamise eeltingimusi;

C.     arvestades, et 101 riiki on kaotanud surmanuhtluse kõikide kuritegude eest, ning nende riikide arv, kes on kaotanud surmanuhtluse kas de jure või de facto, on alates 1977. aastast märkimisväärselt suurenenud;

D.     arvestades, et 10. oktoobril 2015. aastal tähistatava 13. ülemaailmse surmanuhtluse vastu võitlemise päeva keskmes on teadlikkuse suurendamine surmanuhtluse kohaldamisest uimastitega seotud süütegude korral;

E.     arvestades, et viimase 12 kuu jooksul on surmanuhtluse kohaldamine uimastitega seotud kuritegude eest ülemaailmselt sagenenud; arvestades, et muu hulgas puudutab see riike, kes on lõpetanud pikaajalised surmanuhtluse moratooriumid;

 

F.     arvestades, et mitmed ELi liikmesriikide kodanikud on uimastitega seotud kuritegude eest kolmandates riikides kas hukatud või ootavad hukkamist;

1.      tunnustab hoogu võtvat ülemaailmset suundumust surmanuhtluse kaotamise poole; märgib lisaks, et viimase 20 aasta jooksul on tähelepanuväärselt kasvanud nende riikide arv, kes on surmanuhtluse kas kaotanud või siis kehtestanud selle kohaldamisele moratooriumi;

2.      märgib, et kuigi surmanuhtlus ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik, on rahvusvaheline surve selle kaotamiseks tugev;

3.      märgib, et 2014. aastal mõisteti üle kogu maailma surmanuhtlus usutavasti peaaegu 20 000 inimesele, kellest 2466 surmaotsus viidi täide samal aastal;

4.      märgib, et 2014. aastal hukati üle kogu maailma vähemalt 607 inimest, mis on 22 % vähem kui eelnenud aastal; märgib lisaks, et nimetatud arvudes ei kajastu nende inimeste arv, keda arvatakse olevat hukatud Hiinas, kus hukati jätkuvalt rohkem inimesi kui ülejäänud maailmas kokku ning mõisteti surmanuhtlus veel tuhandetele inimestele;

5.      mõistab hukka surmanuhtluse kasutamise opositsiooni allasurumiseks, usuliste tõekspidamiste, homoseksuaalsuse või abielurikkumise tõttu või muudel põhjustel, mida võib pidada triviaalseteks ega saa isegi käsitleda kuritegudena;

6.      toetab püüdlusi tagada neis riikides, kus surmanuhtlus kehtib endiselt, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste standardite miinimumnõuete täitmine;

7.      ergutab liikmesriikide, ELi, ÜRO, kolmandate riikide ja muude piirkondlike organisatsioonide vahelisi kahe- ja mitmepoolseid algatusi surmanuhtlusega seotud küsimustes;

8.      toetab ülemaailmseid jõupingutusi surmanuhtluse kohaldamise piiramiseks surmanuhtluse säilitanud riikides ning seega hukkamiste arvu vähendamiseks;

9.      nõuab, et süüdistatavatele, keda ootab ees kohtumõistmine kuritegudes, mille eest võidakse määrata surmanuhtlus, võimaldataks kooskõlas tunnustatud rahvusvaheliste standarditega täielik juurdepääs õiguslikule esindamisele ja õiglasele kohtulikule arutamisele;

10.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning ÜRO peasekretärile.

 

Õigusalane teave