Menettely : 2015/2879(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0999/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0999/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/10/2015 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0348

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 64k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0761/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


kuolemanrangaistuksesta (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kuolemanrangaistuksesta (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa kuolemanrangaistuksen poistamisesta,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan Euroopan unionin strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 6 artiklan,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien toimet kuolemaantuomittujen oikeuksien turvaamiseksi,

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja erityisesti sen pöytäkirjat N:o 6 ja 13,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan,

–       ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen kuolemanrangaistuksesta antamat päätöslauselmat, muun muassa 18. joulukuuta 2014 annetun päätöslauselman (A/RES/69/186),

–       ottaa huomioon neuvostolle esitetyn kysymyksen kuolemanrangaistuksesta (O‑000103/2015 – B8-0761/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että kuolemanrangaistuksen poistaminen maailmanlaajuisesti on yksi EU:n ihmisoikeuspolitiikan päätavoitteista;

B.     toteaa, että kuolemanrangaistuksen poistaminen on Euroopan unionin jäsenyyden edellytys;

C.     toteaa, että 101 maata on poistanut kuolemanrangaistuksen kaikkien rikosten osalta ja että kuolemanrangaistuksen lainsäädännöstä tai käytännöstä poistaneiden maiden määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta 1977;

D.     panee merkille, että 10. lokakuuta 2015 vietettävän kolmannentoista kansainvälisen kuolemanrangaistuksen vastaisen päivän tarkoituksena on erityisesti lisätä tietoisuutta kuolemanrangaistuksen soveltamisesta huumausainerikosten yhteydessä;

E.     toteaa, että kuolemanrangaistuksen käyttö huumerikosten yhteydessä on viimeisten 12 kuukauden aikana yleisesti lisääntynyt; toteaa, että näin on tapahtunut myös maissa, jotka ovat lopettaneet pitkään jatkuneen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen;

F.     toteaa, että monia EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia on joko teloitettu tai heitä odottaa teloitus huumerikoksista kolmansissa maissa;

1.      toteaa, että kuolemanrangaistuksen poistamisen kannatus kasvaa jatkuvasti kansainvälisellä tasolla; panee lisäksi merkille, että viimeisten 20 vuoden aikana kuolemanrangaistuksen poistavien tai sen käytön keskeyttävien maiden määrä on merkittävästi kasvanut;

2.      panee merkille, että vaikka kuolemanrangaistusta ei ole julistettu laittomaksi kansainvälisessä oikeudessa, sen poistamiseksi harjoitetaan huomattavaa kansainvälistä painostusta;

3.      toteaa, että vuonna 2014 maailmassa arveltiin olevan lähes 20 000 kuolemantuomittua, joista 2 466 oli saanut tuomionsa kyseisenä vuotena;

4.      toteaa, että vuonna 2014 maailmassa pantiin täytäntöön ainakin 607 teloitusta, mikä oli 22 prosenttia edellisvuotta vähemmän; panee lisäksi merkille, että näihin lukuihin ei ole laskettu mukaan niiden ihmisten määrää, jotka arvellaan teloitetun Kiinassa; toteaa, että Kiina teloitti edelleen enemmän ihmisiä kuin koko muu maailma yhteensä ja että se langetti tuhansia uusia kuolemantuomioita;

5.      tuomitsee kuolemantuomion käyttämisen opposition tukahduttamiseen tai uskonnon, homoseksuaalisuuden tai aviorikoksen perusteella tai muulla perusteella, jota voitaisiin pitää joko vähäpätöisenä tai ei lainkaan rikoksena;

6.      tukee pyrkimyksiä varmistaa, että Euroopan unionin ja muut kansainväliset vähimmäisvaatimukset täytetään niissä maissa, jotka säilyttävät kuolemanrangaistuksen;

7.      kannustaa tekemään kuolemanrangaistukseen liittyviä kysymyksiä koskevia kahden- ja monenvälisiä aloitteita jäsenvaltioiden, EU:n, YK:n, kolmansien maiden ja muiden alueellisten järjestöjen välillä;

8.      tukee maailmanlaajuisia pyrkimyksiä rajoittaa kuolemanrangaistuksen soveltamista niissä maissa, jotka sen säilyttävät, ja siten vähentää teloitusten määrää;

9.      vaatii, että syytetyillä, joita odottaa oikeudenkäynti rikoksista, joista voidaan määrätä kuolemanrangaistus, on oltava mahdollisuus puolustusasianajajan käyttöön ja kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaiseen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

 

Oikeudellinen huomautus