Procedūra : 2015/2879(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0999/2015

Pateikti tekstai :

B8-0999/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/10/2015 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0348

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 68k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0761/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP))  
B8-0999/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl mirties bausmės panaikinimo,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) 6 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama asmenų, kuriems gresia mirties bausmė, teisių apsauga,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, ypač į jos 6 ir 13 protokolus,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas dėl mirties bausmės, įskaitant 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją (A/RES/69/186),

–       atsižvelgdamas į klausimą Tarybai dėl mirties bausmės (O-000103/2015 – B8-0761/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi mirties bausmės panaikinimas pasauliniu mastu yra vienas pagrindinių ES žmogaus teisių politikos tikslų;

B.     kadangi mirties bausmės panaikinimas yra viena iš būtinų sąlygų siekiant narystės Europos Sąjungoje;

C.     kadangi 101 šalis panaikino mirties bausmę už visus nusikaltimus ir šalių, kuriose mirties bausmė panaikinta įstatymais arba praktiškai, nuo 1977 m. labai padaugėjo;

D.     kadangi 13-osios Pasaulinės kovos su mirties bausme dienos proga 2015 m. spalio 10 d. ypatingas dėmesys skiriamas informuotumo apie mirties bausmės taikymą už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, didinimui;

E.     kadangi per pastaruosius 12 mėnesių pasaulyje mirties bausmė vis dažniau taikoma už nusikaltimus, susijusius su narkotikais; kadangi į tai įtrauktos šalys, kuriose nutraukti ilgalaikiai moratoriumai dėl mirties bausmės;

F.     kadangi tam tikram skaičiui ES valstybių narių piliečių jau įvykdyta arba bus įvykdyta mirties bausmė už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, trečiosiose šalyse;

1.      pripažįsta, kad mirties bausmės panaikinimas įgyja vis didesnį pagreitį tarptautiniu mastu; be to, pažymi, kad per pastaruosius 20 metų itin padaugėjo šalių, panaikinusių mirties bausmę ar paskelbusių moratoriumą dėl jos taikymo;

2.      atkreipia dėmesį į tai, kad nors pagal tarptautinę teisę mirties bausmė nėra uždrausta, jaučiamas didelis spaudimas tarptautiniu mastu, kad ji būtų panaikinta;

3.      pažymi, kad manoma, jog 2014 m. visame pasaulyje beveik 20 000 žmonių buvo nuteisti mirties bausme, iš jų 2 466 sulaukė bausmės tais metais;

4.      pažymi, kad 2014 m. visame pasaulyje įvykdyta mažiausiai 607 mirties bausmės, o tai yra 22 proc. mažiau nei ankstesniais metais; be to, pažymi, kad į šiuos duomenis neįtrauktas skaičius žmonių, kuriems, kaip manoma, įvykdyta mirties bausmė Kinijoje, kurioje ir toliau mirties bausmių įvykdoma daugiau nei likusiose pasaulio šalyse kartu paėmus, o tūkstančiai žmonių nuteisti mirties bausme;

5.      smerkia mirties bausmės taikymą opozicijos slopinimo tikslais, dėl religijos, homoseksualumo, neištikimybės ar kitų priežasčių, kurios turėtų būti laikomos nereikšmingomis ar išvis nelaikomos nusikaltimais;

6.      remia pastangas užtikrinti, kad tose šalyse, kuriose taikoma mirties bausmė, būtų laikomasi minimalių Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių standartų;

7.      ragina valstybių narių, ES, JT, trečiųjų šalių ir kitų regioninių organizacijų dvišales ir daugiašales iniciatyvas su mirties bausme susijusiais klausimais;

8.      remia pasauliniu mastu dedamas pastangas apriboti mirties bausmės taikymą tose šalyse, kuriose ji vis dar taikoma, ir taip sumažinti įvykdomų mirties bausmių skaičių;

9.      reikalauja, kad laikantis pripažintų tarptautinių standartų, kaltinamiesiems, teisiamiems už nusikaltimus, už kuriuos skiriama mirties bausmė, būtų užtikrinta teisinio atstovavimo galimybė ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

Teisinis pranešimas