Procedūra : 2015/2879(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0999/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0999/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 08/10/2015 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0348

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 153kWORD 69k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑0761/2015, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par nāvessodu (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nāvessodu (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par nāvessoda atcelšanu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības stratēģisko satvaru un Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju,

–       ņemot vērā 1966. gadā pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. pantu,

–       ņemot vērā ANO garantijas, nodrošinot tiesību aizsardzību personām, kam piespriests nāvessods,

–       ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un jo īpaši tās 6. un 13. protokolu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2. pantu,

–       ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu,

–       ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas par nāvessodu, tostarp 2014. gada 18. decembra rezolūciju (A/RES/69/186),

–       ņemot vērā jautājumu Padomei par nāvessodu (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā nāvessoda atcelšana visā pasaulē ir viens no galvenajiem ES cilvēktiesību politikas mērķiem;

B.     tā kā nāvessoda atcelšana ir priekšnosacījums dalībai Eiropas Savienībā;

C.     tā kā 101 valsts ir atcēlusi nāvessodu attiecībā uz visiem noziegumiem un to valstu skaits, kuras ir atcēlušas nāvessodu savos tiesību aktos vai praksē, ir būtiski pieaudzis kopš 1977. gada;

D.     tā kā 13. pasaules dienā pret nāvessodu 2015. gada 10. oktobrī īpaša uzmanība ir pievērsta tam, lai padziļinātu izpratni par nāvessoda piemērošanu nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām;

E.     tā kā pēdējos 12 mēnešos pasaulē ir pieaugusi nāvessoda piemērošana par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām; tā kā tas notiek arī valstīs, kurās ir beidzies sen noteiktais nāvessoda moratorijs;

F.     tā kā vairākiem ES dalībvalstu pilsoņiem ir izpildīts nāvessods vai viņi tā izpildi gaida trešās valstīs par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām,

1.      atzīst arvien plašāko starptautisko tendenci nāvessodu atcelt; atzīmē arī, ka pēdējos 20 gados ir ievērojami palielinājies to valstu skaits, kuras atcēlušas nāvessodu vai noteikušas moratoriju tā piemērošanai;

2.      norāda — lai gan nāvessods nav aizliegts saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, joprojām pastāv ievērojams starptautiskais spiediens, lai panāktu tā atcelšanu;

3.      norāda, ka, domājams, 2014. gadā pasaulē gandrīz 20 000 cilvēkiem bija piespriests nāvessods, no kuriem 2466 cilvēki šādu spriedumu saņēma 2014. gadā;

4.      norāda, ka 2014. gadā visā pasaulē nāvessods tika izpildīts vismaz 607 gadījumos, kas ir par 22 % mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; turklāt norāda, ka šajos skaitļos nav ietverts to cilvēku skaits, kuriem — kā tiek uzskatīts — nāvessoda izpilde notikusi Ķīnā, kura turpināja šā soda izpildi lielākam cilvēku skaitam nekā pārējā pasaulē kopā, tajā pašā laikā nāvessodu piespriežot vēl tūkstošiem cilvēku;

5.      nosoda to, ka nāvessodu izmanto, lai apspiestu opozīciju vai reliģiskās pārliecības, homoseksualitātes vai laulības pārkāpšanas, vai citu iemeslu dēļ, kuri vai nu būtu jāuzskata par nenozīmīgiem vai vispār nebūtu neuzskata par noziegumiem;

6.      atbalsta centienus, lai nodrošinātu, ka valstīs, kurās joprojām piemēro nāvessodu, tiek ievēroti minimālie Eiropas Savienības un citi starptautiskie standarti;

7.      atbalsta divpusējās un daudzpusējās iniciatīvas starp dalībvalstīm, ES, ANO, trešām valstīm un citām reģionālām organizācijām par jautājumiem, kas saistīti ar nāvessodu;

8.      atbalsta pasaules mēroga centienus ierobežot nāvessoda piemērošanu valstīs, kuras joprojām izmanto nāvessodu, un tādējādi samazināt izpildīto nāvessodu skaitu;

9.      prasa, lai apsūdzētajiem, ko tiesā par noziegumiem, par kuriem draud nāvessods, būtu pilnībā pieejama juridiskā palīdzība un taisnīga tiesa saskaņā ar pieņemtiem starptautiskiem standartiem;

10.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, EĀDD, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām un ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums