Procedura : 2015/2879(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0999/2015

Teksty złożone :

B8-0999/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/10/2015 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0348

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 166kWORD 70k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8–0761/2015

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie kary śmierci (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kary śmierci (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie zniesienia kary śmierci,

–       uwzględniając ramy strategiczne i plan działania Unii Europejskiej na rzecz praw człowieka i demokracji,

–       uwzględniając art. 6 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (ICCPR),

–       uwzględniając gwarancje Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewniające ochronę praw osób skazanych na karę śmierci,

–       uwzględniając europejską konwencję praw człowieka, a w szczególności protokoły 6 i 13 do niej,

–       uwzględniając art. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając wytyczne UE w sprawie kary śmierci,

–       uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kary śmierci, w tym rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. (A/RES/69/186),

–       uwzględniając pytanie skierowane do Rady w sprawie kary śmierci (O-000103/2015 – B8–0761/2015),

–       uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zniesienie kary śmierci na całym świecie jest jednym z głównych celów polityki UE w dziedzinie praw człowieka;

B.     mając na uwadze, że zniesienie kary śmierci jest warunkiem wstępnym członkostwa w Unii Europejskiej;

C.     mając na uwadze, że 101 krajów zniosło karę śmierci w odniesieniu do wszystkich przestępstw, a od 1977 r. znacznie wzrosła liczba krajów, które zniosły karę śmierci de iure lub de facto;

D.     mając na uwadze, że 13. Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci obchodzony dnia 10 października 2015 r. jest w szczególności poświęcony szerzeniu świadomości na temat stosowania kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami;

E.     mając na uwadze, że w ostatnich 12 miesiącach wzrosło w skali globalnej stosowanie kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami; mając na uwadze, że dotyczy to również krajów, w których od dawna stosuje się moratorium na wykonywanie kary śmierci;

F.     mając na uwadze, że wielu obywateli państw członkowskich UE zostało poddanych egzekucji lub oczekuje na wykonanie wyroku w krajach trzecich w związku z przestępstwami związanymi z narkotykami;

1.      przyznaje, że występuje coraz silniejszy międzynarodowy impuls do zniesienia kary śmierci; zwraca ponadto uwagę, że w ostatnich 20 latach znacznie wzrosła liczba krajów, które zniosły karę śmierci lub nałożyły moratorium na jej wykonywanie;

2.      zwraca uwagę, że pomimo iż kara śmierci nie została zakazana w prawie międzynarodowym, występuje znaczna międzynarodowa presja na jej zniesienie;

3.      zwraca uwagę, że wedle szacunków w 2014 r. niemal 20 000 osób na świecie skazano na karę śmierci, a w tej liczbie wyrok ten wykonano w tym roku na 2466 osobach;

4.      odnotowuje, że w 2014 r. na świecie wykonano co najmniej 607 wyroków kary śmierci, co w porównaniu z poprzednim rokiem wskazuje na spadek o 22%; stwierdza również, że w tych danych liczbowych nie ujęto wielu osób, na których przypuszczalnie wykonano wyrok kary śmierci w Chinach, kraju, który nadal przeprowadza więcej egzekucji niż cała reszta świata, skazując tysiące osób na śmierć;

5.      potępia stosowanie kary śmierci w celu wyeliminowania opozycji lub z powodu wierzeń, homoseksualizmu lub cudzołóstwa, bądź z innych przyczyn, które są uznawane za trywialne lub nie są w ogóle postrzegane jako przestępstwo;

6.      popiera starania zmierzające do zapewnienia poszanowania minimalnych norm Unii Europejskiej i innych norm międzynarodowych w tych krajach, które utrzymują karę śmierci;

7.      zachęca państwa członkowskie, UE, ONZ, kraje trzecie i inne organizacje regionalne do podejmowania dwustronnych i wielostronnych inicjatyw w kwestiach dotyczących kary śmierci;

8.      popiera ogólnoświatowe starania zmierzające do ograniczenia stosowania kary śmierci w tych krajach, które utrzymują ten wymiar kary, a w konsekwencji do ograniczenia liczby wykonywanych wyroków;

9.      domaga się, by oskarżeni, wobec których toczy się proces za przestępstwa podlegające karze śmierci, mogli w pełni korzystać z przedstawicielstwa prawnego i uczciwego procesu, zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi;

10.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, ESDZ, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Informacja prawna