Procedură : 2015/2879(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0999/2015

Texte depuse :

B8-0999/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/10/2015 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0348

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 136kWORD 71k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0998/2015
5.10.2015
PE568.486v01-00
 
B8-0999/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0761/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP))


Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP))  
B8‑0999/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind abolirea pedepsei cu moartea,

–       având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale Uniunii Europene privind drepturile omului și democrația,

–       având în vedere articolul 6 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR),

–       având în vedere garanțiile Națiunilor Unite referitoare la protecția drepturilor persoanelor condamnate la pedeapsa cu moartea;

–       având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, în special protocoalele 6 și 13 la aceasta,

–       având în vedere articolul 2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Orientările UE privind pedeapsa capitală,

–       având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind pedeapsa cu moartea, inclusiv cea din 18 decembrie 2014 (A/RES/69/186),

–       având în vedere întrebarea adresată Consiliului privind pedeapsa cu moartea (O-000103/2015 – B8‑0761/2015),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât abolirea pedepsei capitale în întreaga lume este unul dintre principalele obiective ale politicii UE în domeniul drepturilor omului;

B.     întrucât abolirea pedepsei cu moartea este o condiție prealabilă pentru aderarea la Uniunea Europeană;

C.     întrucât 101 țări au abolit pedeapsa cu moartea pentru toate crimele, iar numărul țărilor care au abolit pedeapsa cu moartea de jure sau de facto a crescut semnificativ din 1977 încoace;

D.     întrucât cea de-a 13-a Zi mondială împotriva pedepsei cu moartea din 10 octombrie 2015 se axează în mod special pe sensibilizarea cu privire la aplicarea pedepsei cu moartea în cazul infracțiunilor legate de droguri;

E.     întrucât s-a înregistrat o creștere la nivel mondial a numărului de condamnări la moarte pentru infracțiuni legate de droguri în ultimele 12 luni; întrucât în această categorie intră și țări care au pus capăt unor moratorii de lungă durată asupra pedepsei cu moartea;

F.     întrucât mai mulți cetățeni ai statelor membre ale UE fie au fost executați, fie își așteaptă execuția în țări terțe pentru infracțiuni legate de droguri;

1.      recunoaște că atmosfera la nivel internațional este tot mai prielnică abolirii pedepsei cu moartea; remarcă, de asemenea, că în ultimii 20 de ani s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de țări care au abolit pedeapsa cu moartea sau au impus un moratoriu asupra folosirii ei;

2.      constată că chiar dacă pedeapsa cu moartea nu este scoasă în afara legii în cadrul dreptului internațional, se fac presiuni internaționale considerabile pentru abolirea sa;

3.      constată că în 2014 aproape 20 000 de oameni se crede că erau condamnați la moarte la nivel mondial, din care 2 466 și-au primit pedeapsa în același an;

4.      notează că în 2014 au avut loc cel puțin 607 execuții pe plan mondial, o scădere cu 22% față de anul precedent; remarcă în continuare că aceste cifre nu-i includ pe cei despre care se crede că au fost executați în China, țară care continuă să execute mai multe persoane decât tot restul lumii la un loc și să condamne încă alte mii la moarte;

5.      condamnă utilizarea pedepsei cu moartea pentru a suprima opoziția sau pe motive de convingeri religioase, homosexualitate sau adulter, ori din alte motive care ar trebui considerate nesemnificative sau nu ar trebui deloc considerate infracțiuni;

6.      susține eforturile menite să garanteze respectarea standardelor minime ale Uniunii Europene și a altor standarde internaționale în acele țări care păstrează pedeapsa cu moartea;

7.      încurajează inițiativele bilaterale și multilaterale între statele membre, UE, ONU, țările terțe și alte organizații regionale cu privire la chestiunile legate de pedeapsa capitală;

8.      susține eforturile mondiale de a restrânge aplicarea pedepsei cu moartea în acele țări care păstrează pedeapsa capitală și de a reduce, astfel, numărul de execuții;

9.      cere ca persoanelor care urmează a fi judecate pentru infracțiuni pasibile de pedeapsa cu moartea să li se acorde acces nerestricționat la reprezentare legală și la un proces onest în conformitate cu standardele internaționale acceptate;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

Notă juridică